ami

  (tr)

 1. Havi seksan inklinon al iu, de kiu oni esperas precipe plezuron: ŝi amis volupte la filojn de Asirio (X); ŝi amis k estis amata (Z); ne bela estas amata, sed amata estas bela (Z); mia plej amata (Z).
  amori, erotika.
 1. Havi koran inklinon al iu, kies feliĉon oni deziras: kiu amas sian filon, tiu baldaŭ lin punas (X); amu domon novan k amikon malnovan (Z); mi ne amas homojn duvizaĝajn (Z); kiu min amas, amas mian hundon (Z); amu viajn malamikojn (N); Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon (N); ĉar homoj estos sin amantaj (N); (f) dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas (Z).
 1. Volonte k plezure uzi ion: li postulis tiajn manĝaĵojn, kiujn li plejmulte amis (Z); mi amas vian kuirejon multe pli ol vian religion (Z); kiu amas honoron, amu laboron (Z); plezuron amantaj pli ol Dion (N); la amata peko de ĉiuj artistoj (Z); (f) mono amas kalkulon (Z).
  ŝati. [VIDU] plaĉi.
 1. (kun inf. aŭ subprop.) Volonte k plezure fari aŭ sperti agon: mi amas vivi alie ol ĉiuj (Z); ili amas danci (Z), fanfaroni pri sia forto (Z); vi amas preni, amu redoni (Z); ami esti laŭdata (Z); mi ŝerci ne amas (Z); la amaso amas, ke oni donu al ĝi leĝojn (Z); plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu (Z).

 • *teatramanto
  Vd teatro.
  RIM. 2 'am' estas ordinare uzata suf-e post morfemo, signifanta aĵon aŭ vivulon: bestama, muzikama, gastameco.
 • *amo
  1. Seksa inklino al iu: la amo de virinoj (X); refreŝiĝu min per pomsuko, ĉar mi estas malsana de amo (X); la amo estas forta kiel la morto (X); nun la trompita amo trovis sian rifuĝejon, la monaĥinejon (Z); li delogis la reĝinon al la plezuroj de malnobla amo (Z); oni ne forgesas facile sian unuan amon (Z); edziĝo pro amo (Z); amafero, amdeklaro, amletero, amsopiro.
   amoro. [VIDU] amdonantino, amvendistino.
  1. Simpatia inklino al iu: havi, senti, porti (Z) amon al iu; amo al la proksimulo (Z); neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj (N).
   korinklino, karitato.
  1. Tre forta emo al io: la amo al la kartludo lin plene ruinigis; edziĝo pro amo flamanta al sako sonanta (Z); morti pro amo al la libereco, al la paso.
 • ama
  Rilata al amo: amaj rilatoj; ama frenezo; krii siajn amajn plendojn al la eĥo (Z); ame rigardadi, flegi, prizorgi; eĉ monstron admiras, kiu ame deliras (Z).
 • amaĵo (Z)
  Afero, interrilato de seksa amo.
 • amaĵisto, amaĵistino
  (ark.) Tiu, kiu sekse amas, precipe ekster edzoligo; amorant (in)o: ĉu ŝi preferas vidi min morti aŭ fariĝi la amaĵistino de la princo? (Z).
 • amanto
  1. Tiu, kiu sekse amas: kiel virino, kiu perfidis sian amanton (X); la privilegioj, kiujn havas la edzoj, estas teruraj por amanto, kiu vere amas (Z); mi havigis al mi multajn amantinojn (X).
  1. Tiu, al kiu io estas plaĉa aŭ kara: vi ne estas amanto de cigaredoj (Z); eĉ por pomo putranta troviĝas amanto (Z); la amantoj de la libereco.
   amatoro.
 • amataĵo
  La preferata okupo, afero: interrilatoj kun la popolo de Dio ĝenerale ne estas mia amataĵo (Z).
 • amat (in)o
  La amata persono: venu mia amato en sian ĝardenon k manĝu ĝiajn multevalorajn fruktojn! (X); via tutaĵo estas bela, mia amatino! (X).
 • amegi (Z)
  Pasie ami.
  adori.
 • amema
  Inklina al amo pro kora aŭ korpa moleco.
  tenera.
 • aminda
  1. Meritanta amon: eĉ en la plej mizera kriplaĵo povas brili granda, aminda animo (Z); ĉio estas aminda en ŝi.
  1. Agrabla pro aspekto aŭ konduto: kia aminda infano!
   ĉarma, linda, plaĉa.
 • *amindumi (tr)
  Peni plaĉi al iu persono, precipe pro seksaj celoj: mi loĝas ĉe la urbestro, amindumas senlime lian edzinon k filinon (Z); tio estis tre romantika amindumado.
  flirti, koketi.
 • amisto
  1. Amoranto: via nudeco estis malkovrata al viaj amistoj (X).
  1. Amindumanto: la amistoj altrudas sin nur tiam, kiam oni tion akceptas (Z).
   galantulo.
 • ekami
  Eksenti amon: juna oficisto ekamis la belan fraŭlinon (Z); sankta k pura, kiel unua ekamo (G).
 • enamiĝi
  Eksenti fervoran amon por iu: oni diras al mi, ke vi enamiĝis en min (Z); mi efektive enamiĝis je la bela statuo, kiu ricevis vivon en miaj brakoj (Z); adiaŭ, sovaĝa belulino! La vorto montras enamiĝon! (Z).
  RIM. 1 Estas preferinde uzi post tiu verbo la prep. 'al'.
 • geamantoj
  Paro da homoj amantaj unu la alian: geamantoj sin pikas (Z).
 • *malami
  1. Havi kontraŭ iu tian senton, ke oni deziras al tiu malbonon: li morte malamis sian ofendinton; ili min malamu, se nur ili min timas!; sanktfigurojn ornamas k homojn malamas (Z); se iu venas al mi, k ne malamas sian patron k sian patrinon [...], li ne povas esti mia disĉiplo (N); malriĉulo estas malamata eĉ de sia proksimulo (X); mi ne ripozas, antaŭ ol mi ambaŭ miajn malamatojn metos sub la teron! (Z)
  1. Forte malinklini al io: mi malamas societon de malbonfarantoj (X), malvirton (X); sed kion mi malamas, tion mi faras (N); kiel ne malami militon?; tro multaj estas la kisoj de malamanto (X).
   abomeni, antipatii. [VIDU] naŭzi.
 • *malamo
  Sento de tiu, kiu malamas: perforta amo estas plej forta malamo (Z); ho kiel malfeliĉa por nia afero estas la reciproka malamo inter ĝiaj ĉefaj batalantoj! (Z).
 • *malaminda
  Meritanta malamon: ŝi fariĝis tiel malaminda, ke ŝia propra patrino ŝin forpelis de si (Z).
 • senama (Z)
  Ne montranta, ne entenanta amon.
  malvarma.
 • memamo
  Amo al si mem.
 • sinamo
  Egoismo.
 • gastama
  kc Vd gasto.
 • homamo
  ĝenerala amo al niaj kunhomoj: mi pro kristana homamo volas, ke [...] (Z).
 • homama
  Montranta aŭ sentanta homamon: 'Inter Blinduloj' estas grava k homama verko (Z); (ironie) klarigo, kiun ŝi aŭskultis tre homame (Z) (virame).
 • hommalamo
  ĝenerala malamo al ĉiuj homoj: ĉiujn idealojn gente-naciajn mi rigardas nur kiel grupan egoismon k hommalamon (Z).
  mizantropeco.


 • Esprimoj


  Akordiĝi kun iu.
  Alkroĉiĝi al ŝi kiel lapo.
  Allasi sin al drinkado.
  Ama bileto, frenezo, rilato(j), ekstazo.
  Ame rigardi, flegi, prizorgi.
  Ami danci, promeni, ŝerci, fanfaroni.
  Ami filon, amikon, hundon, kafon, liton, honoron, laboron, ĝuon, la novon.
  Ami plej kore, el la tuta koro, fajre.
  Amike rilati kun iu.
  Amo : al la paco, la libereco, la proksimulo.
  Amu unu la alian.
  Amu vian proksimulon kiel vin mem.
  Ankaŭ ŝi ne estas indiferenta kontraŭ mi.
  Bele tornita knabino.
  Blindigita de pasio.
  Boli de pasio.
  Doni, ricevi kison.
  Eksteredza kunvivado.
  Enamiĝinta ĝis la oreloj.
  Esti inda je.
  Esti je genuoj de virino (ŝia sklavo).
  Fajro ŝprucas el ŝiaj ardaj okuloj.
  Fali en la okulojn.
  Fari al iu la amajn okuletojn.
  Fari deklaron (konfesi sian amon) al dezirinda, fascinanta belulino.
  Fari el iu amuzaĵon.
  Fari la amajn okulojn.
  Favorigi iun al si.
  Flamiĝi, bruli, ardi pro (de) amo (dezirego) al (por) iu.
  Flustri dolĉaĵojn al koketulino.
  For de la okuloj, for de la koro.
  Gajni al si la mimikecon de iu.
  Havi idealan, dian belecon.
  Havi ies favoron.
  Havi plezuron.
  Havi por iu grandan simpation.
  Kapti la atenton.
  Kiom multe mi farus por viaj belaj okuloj.
  Konfesi sian amon al iu.
  Konscii sian belecon.
  Korinklini al iu.
  Korligiĝi al iu.
  Kovri iun per kisoj.
  La amo estas blinda.
  La amo estas tiel forta kiel la morto.
  La bela sekso.
  La viroj ne havas konstantecon (en amo).
  Li amis kaj estis amata.
  Li ne atentas la ĉarmojn de virinoj.
  Li ĉiam alvenas malfrue ĉe la rendevuoj.
  Li ĵuradis per la ĉielo kaj la tero, ke li amos ĝis la morto.
  Ludi amon kun ies edzino.
  Nekompareble bela.
  Novaj, ĝis nun ne konataj pensoj atakis la kapon de la juna virino.
  Okulumi kun iu.
  Oni ne facile forgesas sian unuan amon.
  Paroli pri si mem.
  Per komuna akordiĝo.
  Plej bone rilati kun.
  Pli ol bela : belega.
  Rompi kun sia amatino.
  Senbrida pasio.
  Sensaj rilatoj.
  Senti inklinon por iu.
  Sinki en drinkadon.
  Tiu juna homo estas furioze enamiĝinta en vin.
  Unuavide enamiĝi al iu.
  Virino tiel bela, kiel povis krei nur la naturo.

  Ĉio estas aminda en ŝi
  Ĉiu "li" havas sian "ŝi"
  Ĵeti sur iun avidan rigardon, okulon de deziro.
  Ŝi estis tute alia, ol kiel li ŝin imagis al si.
  Ŝi unuigis en si la ĉarmon kaj la saĝon.
  Ŝiaj okuloj spegulis sian amon.
  Ŝteli kison.
  Ankaŭ ŝi ne estas indiferenta kontraŭ mi.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  ama, amanto, amat(in)o, amataĵo, amaĵistino, amaĵisto, amaĵo, amegi, amema, ami, amimpliko, aminda, amindumi, amisto, amkunveno, amo, amsopira, amtrinkaĵo, amturniro, amvendistino, ekami, enamiĝi, gastama, gastama, gastameco, gastamo, geamantoj, glorama, gloramo, hejmama, homama, homamo, homamo, hommalamo, malami, malaminda, malamo, memamo, negastama, opiniamo, plezurama, profitama, senama, sensama, sinamo, teatramanto, verama, vidama, voluptama, ĝuamo

  El la malnova greka: φιλεω (mi amas)

  Filadelfio, Filadelfo, Filipino, Filipinoj, Filipio, Filipo, Filomelo, Filono, Teofilo, amofilo, bibliofilio, bibliofilo, drozofiledoj, drozofilo, filantropio, filantropo, filatelisto, filatelo, filharmonio, filipiko, filodendro, filologia, filologio, filologo, filosemitismo, filosemito, filozofi, filozofia, filozofii, filozofio, filozofo, gipsofilo, hemofilio, hidrofila, liofilizi, nekrofilio, panikla gipsofilo, skopofilio

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  amo
  daŭra
  forta
  fragila
  varma
  blinda
  arda
  fajra
  papilia
  trompita
  sekreta
  senfina

  afabla
  agrabla
  akirema
  amora
  damnita
  delikata
  fanatika
  fidela
  fidinda
  flamanta
  frandema
  hejmeca
  intima
  kara
  karesema
  kompleza
  komplica
  konfuzita
  lojala
  malbenita
  malvarma
  memcerta
  neapartigebla

  plaĉa
  postulema
  sekura
  sendanĝera
  senmanka
  senriska
  sentimentala
  simpatia
  tenera
  trofavora
  valora
  varmkora
  ĉarma

  ami
  fervorege
  frate


  tenere
  tutkore
  volonte
  zorge

  abomeni
  adori
  afekti
  akompani
  alte taksi
  amori
  antipatii
  apreci
  atesti
  cementi
  danki
  deziri
  diboĉi
  ekkonversacii
  entuziasmi
  estimi
  favori
  fortigi
  frandi
  freneze ŝati
  furore admiri
  gluiĝi
  gustumi
  inspiri
  interesegi
  kapti
  kateni
  kolombumi
  komplezi
  konfidi
  konkeri
  kortuŝi
  kulti
  kunigi
  ligiĝi
  meriti
  montri
  naŭzi
  naŭziĝi
  nutri
  okulumi
  papiliumi
  pardoni
  pasiiĝi
  perdi
  perfidi
  plaĉi
  plaĉi
  plejŝati
  plendi
  plezuri
  preferi
  pruvi
  rekomenci
  senti
  sin forlasi
  sin okupi pri
  sopiri
  sperti
  suspiri
  sveni
  taksi
  terurege suferi
  trafi
  troentuziasmiĝi
  ĉagreni
  ĉeni
  ĝui
  ĵaluzi
  ŝati

  firmaj rilatoj
  geamorantoj
  trointimaĵoj

  sin dediĉi al
  sin fordoni al

  agordo
  akordo
  allogo
  alteregoo
  alvokiĝo
  aŭbado
  brakumo
  deziro
  diletanto
  distraĵo
  edzeca ligo
  edzeco
  egoismo
  emo
  emocio
  erotiko
  familiareco
  feliĉo
  fervoro
  furoro
  geedzeca ligo
  graco
  gracostato
  harmonio
  inklino
  interrompo
  kamarado
  karitato
  karulo
  kolego
  kompano
  komplico
  konkordo
  konkubeco
  konsento
  konstanteco
  kontentigo
  kontrakto
  korinklino
  koro
  kunfrateco
  kuniĝo
  kunlernanto
  sento
  kunulo
  Kupido
  logo
  malkonkordo
  oferemo
  orkorulo
  paro
  partnero
  pasio
  plezuro
  protektemo
  repaciĝo
  rilato
  rompiĝo
  sekso
  sento
  senĝenaĵo
  simpatio
  sindonemo
  talento
  tenereco
  troindulgo
  unuiĝo
  volupto
  ĉesigo
  ĉirkaŭbrakigo
  ĝuo

  Ankaŭ vidu:

  amiko, amoro, elekti, preferi, sekso

  Eble rilatitaj:

  -aĉ, Afroditx, Anakreonx, -ant, asocix, Astartx, avx, biletx, bonx, brakumx, dolĉx, egoistx, esperx, facilx, fiziologix, flegx, forgesx, gajx, generx, ĝentilx, honorx, idealx, -in, knabx, komunx, malamikx, malamx, pensx, pudorx, ricevx, rigardx, saĝx,