alta 1. Granda en vertikala k suprenira direkto: alta arbo, monto, domo, turo; alta homo.
  elstara.
 1. Havanta difinitan dimension en tiu direkto: muro duonmetron alta; hometo alta je iom malpli ol unu klafto.
 1. Troviĝanta je granda distanco super la tero: altaj nuboj; alta ĉielo (X).
 1. (f) Superanta la ordinaran nivelon, intensa, ega: alta premo, varmo, temperaturo; ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo (Z); en plej alta mizero al Dio esperu! (Z); mia alta estimo por vi; la alta saĝo de la rabeno.
 1. Supera al aliaj samspecaj aferoj: alta ofico, rango (Z), deveno (Z); alta lernejo; la Alta ĉambro (ekz. ĉambro de la lordoj en Britio [...]); la alta matematiko; la peco ne plaĉis al la amaso, ĝi estis tro alta por la popolo (Z); la altaj latitudoj (pli malproksimaj de la ekvatoro).
 1. Morale supera, nobla: altaj pensoj, sentoj; nia alta celo; li estis alta figuro en ĉi tiu proza jarcento; la Alta Kanto (Z).
  majesta, sublima.
 1. Konscianta pri sia supereco: de rigardo tro alta malsaniĝas la okulo (Z).
  fiera, orgojla.
 1. Havanta altan frekvencon: altaj tonoj (Z); la lasta tono de tiu kanzono estas tro alta por via voĉo.
  akuta.

 • tonalto
  Referenca sonalto de tono, gamo, instrumento aŭ voĉo: la plej kutima tonalto de A estas 440 Hz; levi la tonalton. SIN. piĉo ².
 • alt
  [matematiko] Vd eksponento 1.
 • alte
  En alta pozicio aŭ situacio:
  1. rokmuroj staris alte (Z); la neĝo kuŝis alte ekstere (Z); sabla monteto estis amasiĝinta ĝis alte super la pordo de la preĝejo (Z);
  1. allogis la vinbero, sed estis iom alte (K); la luno estis alte supre (Z); ĵeti alten en la aeron (Z); Vi supreniris alten (X);
  1. alte ŝati, taksi, favori;
  1. generacio, kiu tiel alte tenas siajn okulojn (X); ne tenu vin alte, sed timu (N); rigardi iun de alte (Z).
 • alto
  1. Vertikala dimensio en la suprenira direkto: kvarangula estu la altaro k ĝia alto estu tri ulnoj (X); ĝi havis la alton de 90 metroj (Z); ĝia alto atingas la ĉielon (X).
  1. [matematiko] Distanco inter la bazo k la supro.
  1. [matematiko] Rekto ortanta al latero de plurangulo k trapasanta verticon, aŭ ortanta al faco de pluredro k trapasanta verticon.
  1. [matematiko] La streko de alto 3 inter la vertico k la latero aŭ faco.
  1. = altitudo.
  1. Altaĵo aŭ alteco: Dio en la alto! (X).
 • *altaĵo
  1. Ia alta loko: ĉe la bazo de la altaĵo staris domo (Z); la altaĵoj de Romo; anonci sur la pintoj de la altaĵoj de la urbo (X); mi supreniros sur la altaĵon de la nuboj (X); (f) la tempo de la infaneco havas siajn lumajn altaĵojn (Z).
  1. [Biblio] Kultejo de paganaj dioj, aranĝita sur montosupro: li forigis la altarojn de fremdaj dioj k la altaĵojn (X).
 • *alteco
  1. Eco de io alta: la alteco de turo, de monto (Z) alteco de prezo salajroj la alteco de tiuj kostoj estas difinita per [...] (Z) timi la altecon de la nombro (Z) ho, alteco de la Diaj juĝoj! (kortega titolo) Via Reĝa, Serenega Alteco ĝi (najtingalo) jam atingis la altecon de grandimperiestra kantisto (Z)
  1. a) = alto.

  b) = altitudo: en la loko Kalaveraso sur la alteco de 1400 metroj super la nivelo de la maro (Z).
 • absoluta alteco = altitudo.
 • altejo = altaĵo 2.
 • altigi
  Fari ion, iun alta: altigi la manon super iu; altigi la tonon, la prezojn; (f) per tio ni mem tre altigos la sensignifan Delegacion (Z); kio estas altigita inter homoj, tio estas abomenaĵo antaŭ Dio (N); altigado de la valoro de la Delegacio (Z).
  levi.
 • altigilo
  [armeoj] Ilo, servanta por altigi la celfendon de pafilo laŭ la pafdistanco.
  celgrajno.
 • altiĝi
  Iĝi alta: altiĝas la nebulo, baldaŭ ni povos vojiri; altiĝos la kornoj de virtuloj (X); (f) precipe dank' al la lingvo la homoj altiĝis super la bestoj (Z); altiĝo de rango (
  avanci, promocio).
 • altometro
  1. [fiziko] Iu ajn instrumento, por mezuri alton.
  1. [fiziko] [aviado] Instrumento, lokita sur aviadilo, por mezuri ĝian alton super la tero.
 • altometrio
  Parto de la geodezio koncernanta la mezuradon de altaĵoj, alireblaj aŭ ne.
 • *malalta
  1. Ne atinganta la ordinaran nivelon: malalta pordo, fenestro, kabano, seĝo, plafono; malalta reliefo; la malaltaj teroj de Skotlando; la akvo en la baseno estis malalta.
   basa, profunda.
  1. Troviĝanta ne tre malproksime de la ternivelo: malaltaj nuboj; malaltaj branĉoj de arbo.
  1. (f) Ne atinganta la normalan nivelon aŭ intenson: malalta tensio; malalta sangopremo; regiono de malalta aerpremo; malalta temperaturo; vendi je malaltaj prezoj.
  1. (f) Socie aŭ morale malsupera: homoj de malalta nivelo; la malaltaj klasoj; la malalta nobelaro, ekleziularo (kontraste al la pli honorata parto).
  1. [muziko] Havanta malaltan frekvencon: malalta tono.
 • malalte
  1. En malalta pozicio aŭ situacio: la suno staris malalte sur la horizonto; la hirundoj malalte flugadis; malalte klinigi (Z).
  1. Malalte edziniĝi.
 • malalto
  Stato, eco de iu, io malalta.
 • malaltaĵo (Z)
  Ia malalta loko.
 • malaltigi (Z)
  Fari iun aŭ ion malalta: malaltigi la nivelon de likvo en vazo; (f) malaltigi ies fierecon; malaltigi la voĉon.
  humiligi, mallevi.
 • malaltiĝi
  Iĝi malalta: li ne timas malaltiĝi je tiaj etaj detaloj; malaltiĝi al iu (Z).
 • plialtigi
  Igi pli alta (ekz. prezon).
 • plialtiĝi
  Transiri al stato pli alta (ekz. pp prezoj).
 • Plejalta
  Epiteto de Dio: antaŭ la vizaĝo de la Plejaltulo (X).
 • dikmalalta
  Denskorpa.
 • kurzaltiĝo
  [komerco] Plialtiĝo de la prezo de borsa valoro.
 • prezaltiĝo
  Plialtiĝo de la prezo de varo.
  inflacio.
 • rangaltiĝo
  Promocio.


 • Esprimoj

  Agronomia altlernejo.
  Akvo alta ĝis la genuoj.
  Allogis la vinberoj Sed estis tro alte (fablo : Kalocsay).
  Altrangaj ŝtatoficistoj.
  Amplekso de la tajdo (malaltmaro).
  Atendante vian respondon, mi restas altestime via.
  Atentu! Nebulas en malaltaj lokoj de la vojoj.
  Debuti en tre malalta posteno.
  Delikata, transversa deklivo ( altigo de la pavimo por faciligi la venkon super la centrifuga forto).
  Desalti. ĝibo, kroni
  Descendigi iun de lia alta ĉevalo.
  Esti tenata en granda estimo, taksata kiel alte estiminda, grandvalora, alte aprecata.
  Fulmo : trafita de la fulmo ; altan arbon batas la fulmo.
  Gloraltigi ĝis la ĉielo.
  Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
  Kalkulante plej alte (maksimume).
  Korsaĵo : dekolta, altkoluma (neĉifebla nilona korsaĵo).
  La Plejaltulo (= Dio).
  La cifero de la mortintoj estas alta.
  La luno pendis alte en la ĉielo.
  La maro (forte perturbata) ŝtormas, ĵetadas altajn ondojn, malkviete ĵetigas sur la teron.
  La tono, de tiu kanzono estas tro alta por via voĉo.
  La vivtenaj kostoj plialtiĝis.
  Laboristo simpla, specialigita, alte kvalifikita.
  Leviĝi ĝis kapturna alto.
  Li "descendos" de sia alta piedestalo.
  Li alte taksas sin.
  Longo, larĝo, alto, diko, profundo, diametro.
  Ludi pri alta sumo.
  Malalte edziniĝi.
  Malaltigi, humiligi, rompi ies fierecon.
  Malaltiĝi al iu.
  Malŝate rigardi iun de alte.
  Mi akiris ion je malalta prezo.
  Mi ne povas permesi al mi la aĉeton de tiuj luksaĵoj (kiuj) ĉiam atingas altan prezon.
  Mia alta estimo por vi.
  Monumento konstruita por la honoro de tiu, kiu meritis estimon, estis tenata en alta estimo, akiris al si gloron.
  Muro du metrojn alta.
  Ne pli alta ol averaĝo.
  Ne pli alta ol boto.
  Nuboj malaltaj.
  Okupi altan situacion.
  Paroli el alta selo.
  Preni edzinon, kiu tenas sin pli alte ol li.
  Regiono de malalta aerpremo.
  Ricevi la plej altan noton.
  Sensi fetorun, sonaltecon, malvarmon.
  Strebi, aspiri al grandaj faroj, pli altaj celoj.
  Taksi iun pli alte, ol kiom li meritas.
  Trakti iun de alte.
  Vi estas certe je duono de kapo pli alta ol mi.
  Ĝi havas la alton de 300 metroj.
  Ĝia alto atingas la ĉielon.
  Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn (= esprimi altajn ideojn antau malkleruloj).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Plejalta, absoluta alteco, alta, alta etlingero, alta tajdo, altaj kalkanumoj, altamara, altangulo, altapreza, altastatura, altaĵo, alte, alte taksi, altebenaĵo, alteco, altedevena, altejo, altfluga, altforno, altfrekvenco, altgermana, altgrada, altigi, altigilo, altiĝi, altiĝrapido, altklasa, altkreska, altkvalita, altmonda, altnivela, alto, altocentro, altometrio, altometro, altoteno, altranga, altreliefo, alttemperatura, alttensia, altvakuo, altvalora, dikmalalta, kurzaltiĝo, malalta, malalta tajdo, malaltastatura, malaltaĵo, malalte, malaltgermana, malaltigi, malaltiĝi, malalto, malaltstata, plialtigi, plialtigo, plialtiĝi, prezaltiĝo, rangaltiĝo, riveraltiĝo, tonalto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  akuta
  aroganta
  basa
  eminenta
  fiera
  granda
  intensa
  laŭta
  mampinta
  orgojla
  plej supra
  profunda
  supera
  supra
  vertikala

  atingi altajn
  esti supera al
  hisi (per ŝnuro)
  kontraŭstari
  kulmini
  levi
  nomumi
  stari
  starigi
  superi
  supreniri
  suprenlevi

  Alta Adiĝo
  akmeo
  akropolo
  altano
  altarkandelo
  altaro
  altimetro
  altitudlimo
  altitudo
  altnivela teretaĝo
  amaso
  apogeo
  ascendo
  balkono
  bazo
  belvedero
  belvidaĵo
  deklivo
  digo
  dimensio
  distanco
  dominanto (tono je kvina distanco de la toniko)
  duno
  elfluokvanto
  elstaraĵo
  erekto
  eĝo
  firsto
  flanko
  fundo
  gruo
  kampanilo
  kapo
  klifo
  kontralto
  kontraltulino
  korbelroko
  krestlinio
  krutaĵo
  kulmino
  la Plejaltulo
  levilo
  levstango
  lifto
  minimuma rivernivelo
  monto
  nadlo
  nivelo
  pinaklo
  pinto
  piĉo
  pozicio
  pulio
  respondumo
  retroklina krutaĵo
  ripozaltaro
  situacio
  spino
  stako
  subtegmentejo
  super
  supera lernejo
  superdominanto
  suprenirado
  suprenirejo
  supro
  ŝvelo
  taluso
  tumulo
  turo
  vinĉo
  vogeza monto
  zenito

  Ankaŭ vidu:

  aĝo.
  ambicia.
  bazo.
  ĉielo.
  dimensio.
  fiera.
  filosofio.
  geografio.
  granda.
  grundo.
  humila.
  kapo.
  korpo.
  kvalito.
  kvanto.
  matematiko.
  monto.
  pli.
  riĉa.
  temperaturo.

  Eble rilatitaj:

  altimetrx, amx, -ec, elektrx, elstarx, kostx, laborx, larĝx, modestx, notx, pendx, ŝajnx, simplx, socix, tre, triangulx,