voki

*vok/i (tr)

 1. Laŭtigi la voĉon, por turni al si ies atenton: mi vokas al ĉiuj esperantistoj batalantoj: mi vin gratulas! (Z); voku, ho voku, ripetadante, ĝis vi atingos aŭskulton! (Z); al vi, ho viroj, mi vokas! (Z); ili vokis al la Eternulo kaj li ilin aŭskultis (X); en tiu tago la Eternulo vokis, ke oni ploru (X).
  invoki, sin turni.
 1. Laŭtigi la voĉon, por komprenigi al iu, ke li venu aŭ ion faru: mian sklavon mi vokas (X); voki helpanton kontraŭ rabisto (B); voki al iu por helpo; voki la virojn al la batalo; mi vokis vin laŭ via nomo (X); ne voku la diablon, ĉar li povas aperi (Z); voki sian hundon, fajfante; la perdrikoj vokis unu alian (B); oni vokas la bovojn ne festeni, sed treni (Z); Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron (X); sonoriloj vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras (Z) (instigantoj ne estas agantoj); se vi estos vokata, tiam diru [...] (X).
 1. Iel sciigi al iu, ke li/ŝi devas veni; inviti: oni ŝin vokis al la grafino (Z); oni vokis min al la kortego (Z); voki iun per gesto; li sendis voki la kuraciston (Z); mi ne estas vokita iri al la reĝo jam de tridek tagoj (X); (f) maljuna virino, kiun Dio volis voki al si (Z) (igante ĝin morti); ne iru!-Mia sorto min vokas (Z); multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj (Z).
 • voko
  1. Voĉo, vortoj, invito de iu, kiu vokas: li ne aŭdis vian vokon; oni aŭdis mortangorajn vokojn pri helpo (Z); (f) io, kion oni neklare sentas, kiel ian vokon de naturo (Z).
  1. [TELEKOMUNIKOJ] Voksignalo.
 • voka
  Rilata al voko: voka signalo, krio.
 • vokado
  Ripetata voko: la donacoj kaj la vokado de Dio estas nerevokeblaj (N).
 • vokisto (G)
  Malsupera juĝeja oficisto, kies devo estas disporti la tribunalajn alvokojn, anonci la verdiktojn ktp.
 • vokiteco
  Stato de homo, kiu estis vokita de Dio.
 • alvoki
  1. Pli insista formo de voki 1: tiam oni komencis alvokadi la nomon de la Eternulo (X).
  1. Pli insista formo de voki 2 kaj 3: tiam ankaŭ Faraono alvokis la saĝulojn kaj sorĉistojn (X); li alvokis al si la dek du disĉiplojn (N); alvoki iun kiel atestanton (B); ŝi alvokis per kapsigno la patron (Z); mi alvokis sekecon sur la teron (X).
  1. (f) Peti, por ricevi ion: alvoki venĝon (B); mi alvokas la ateston de ĉiuj, kiuj partoprenis en la kongreso (Z); vane mi alvokadis mian prudenton (B).
   admoni.
 • alvoko
  Ago, vortoj de iu, kiu alvokas: nur post la dua severa alvoko la knabo leviĝis (B); malfeliĉo venas sen alvoko (Z).
 • alvokiĝo (Z)
  Inklino por iu profesio.
  destino.
 • elvoki
  1. Voki, por elirigi: ne elvoku lupon el la arbaro (pf); elvoki iun al duelo (f); mi volus elvoki de Lemaire la konfeson pri la 250 mil frankoj (Z); (speciale pp sorĉado) kaj la virino diris: kiun mi elvoku al vi? kaj li diris: Samuelon elvoku al mi (X); elvoki la spiritojn.
  1. (f) Okazigi, estigi, kaŭzi: tiu ĉi demando per sia naiveco elvokos ridon (Z); tiu neologismo elvokas konfuzojn kun aliaj vortoj (Z); tiu propono celas nur elvoki skandalon (Z); tiu artikolo elvokis malpacon, multon da intereso; konflikto, kiu povas elvoki militon; feliĉo kaj riĉo envion elvokas (Z); la propono elvokis ĉe ili la timon, ke [...] (Z); ĝia aspekto elvokis ĉe ŝi grandan abomenon (Z).
   veki.
  1. (f) Prezenti al la psiko vivan vidbildon: la propraj nomoj elvokas en ni bildojn pli konkretajn ol la komunaj substantivoj; en poezio oni devas precipe atenti la elvokipovon de la vortoj.
 • elvoko
  Ago de iu, kiu elvokas.
 • elvokiva
  Tia, ke ĝi elvokas scenon, bildojn ktp: elvokiva vorto, epiteto.
 • kunvoki
  Voki al kunveno: kunvoki la membrojn, kunvenon (Z); kunvoku ĉiujn loĝantojn de la lando en la domon de la Eternulo (X); kiel por festa tago Vi kunvokis de ĉirkaŭe miajn terurajn najbarojn (X).
  kunvenigi.
 • nevokite
  Ne ricevinte vokon: kiel falko li deflugadis, kiam oni lin vokis, kaj ofte ankaŭ nevokite (Z).
 • nerevokebla
  Tia, ke oni ne povas ĝin revoki: nerevokebla decido.
 • revoki
  1. Voki, por ke iu revenu: revoki forsenditan serviston (B); (f) mi uzas la okazon, por revoki en vian memoron la nomon de [...] (Z); la peno revoki en sian memoron ĉiun detalon pri sia infano (Z); homo, kies trajtojn mi revokadis al mia memoro en la horoj de malsato (Z).
  1. Reveni al antaŭa decido, ago ks, por ĝin nuligi: leteron, sigelitan per la reĝa ringo, oni ne povas revoki (X); revoki la kongreson ni absolute ne devas (Z); sugestii al ili la ideon pri la revoko de la kongreso (Z); se vi trovos necesa, ke oni ne legu en la kongreso mian leteron, mi aldonas ĉi tie revokan leteron (Z).
 • kontrolvoko
  Elvoko de homoj, por kontroli ilian ĉeeston.

  voki


  Alvoki iun kiel atestanton.Invoki ies ateston..Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.Rememorojn veki, elvoki.Sendi, revoki ambasadoron..Telefona lineo, budo, centralo, alvoko.
  admoni.alarmo : granda ĝenerala averto pri danĝero; alvoko al batalo; alarmi:tiel averti aŭ alvoki; maltrankviligi, zorgigi.asigno, tribunala alvoko, kunvoko, kunvokilo.destino.eĥo : ripetiĝo de sono pro reveno de surfaco; eĥi: resendi sonon (lamontoj eĥas lian vokon).eksciti : ekfarigi; elvoki; ekkaŭzi atenton, scivolon, koleron.elvoki : voki, ke iu eliru; figure: (per sia faro aŭ diro) okazigi,estigi, kaŭzi; estigi mensan bildon (el/vok/i).fajfi, prifajfi.fari al iu signon.fi! : voko: malbele!, malnoble!.gasto.ha! : amikoz~ automate~ grupo1.html grupo2.html grupo2.html~ grupo3.html grupo4.html grupo5.html grupo6.html grupo7.html grupo8.html grupo9.html grupoA.html grupoB.html grupoC.html grupoD.html grupoE.html grupoX.html h3 index.html kapvortx.html Kontakto2.html Kontaktx.html @model.html @modelo.html oftKontakto.html @oftKontakto.html.bak @PIV.html @PIV.xml PIV.xml PIV.xml~ PIV.xml.bak PIV.xsl Radikoj-685.html @redirect @redirect.html refresh.sh revo.js rilatitaj rilatitaj.sh saved temoj.html @UEA.MAC.html vikio.MAC @vikio.MAC.html vortoj vortoj01.tar.gz vortoj02.tar.gz vortoj03.tar.gz vortoj4.tar.gz vortoj5.tar.gz vortojbk vortojx @xxx yyy Zlatko.html voko: surprizo (ha lo!: voko tra telefono).he! : voko por tiri atenton.ho! : amikoz~ automate~ grupo1.html grupo2.html grupo2.html~ grupo3.html grupo4.html grupo5.html grupo6.html grupo7.html grupo8.html grupo9.html grupoA.html grupoB.html grupoC.html grupoD.html grupoE.html grupoX.html h3 index.html kapvortx.html Kontakto2.html Kontaktx.html @model.html @modelo.html oftKontakto.html @oftKontakto.html.bak @PIV.html @PIV.xml PIV.xml PIV.xml~ PIV.xml.bak PIV.xsl Radikoj-685.html @redirect @redirect.html refresh.sh revo.js rilatitaj rilatitaj.sh saved temoj.html @UEA.MAC.html vikio.MAC @vikio.MAC.html vortoj vortoj01.tar.gz vortoj02.tar.gz vortoj03.tar.gz vortoj4.tar.gz vortoj5.tar.gz vortojbk vortojx @xxx yyy Zlatko.html voko: miro, atentu!.honorciti.instigi.interpelacii, abrupte alparoli, iun abrupte ataki.inviti.invoko, alpreĝo, alvoko, humila peto, helpopeto.ĵuri : alvoki iun aŭ ion sanktan kiel atestanton pri la vereco de io;promesi ion tiel.kriegi per la tuta gorĝo.krii : amikoz~ automate~ grupo1.html grupo2.html grupo2.html~ grupo3.html grupo4.html grupo5.html grupo6.html grupo7.html grupo8.html grupo9.html grupoA.html grupoB.html grupoC.html grupoD.html grupoE.html grupoX.html h3 index.html kapvortx.html Kontakto2.html Kontaktx.html @model.html @modelo.html oftKontakto.html @oftKontakto.html.bak @PIV.html @PIV.xml PIV.xml PIV.xml~ PIV.xml.bak PIV.xsl Radikoj-685.html @redirect @redirect.html refresh.sh revo.js rilatitaj rilatitaj.sh saved temoj.html @UEA.MAC.html vikio.MAC @vikio.MAC.html vortoj vortoj01.tar.gz vortoj02.tar.gz vortoj03.tar.gz vortoj4.tar.gz vortoj5.tar.gz vortojbk vortojx @xxx yyy Zlatko.html tre forte, tre laŭte, tre akre diri aŭ voki.kunvoki, kunvenigi.la alvokiĝo, destino industria de lando.la situacio neprigas drastan solvon.laŭte.li estis nomumita al pli alta funkcio.lo! : voko: aŭdu!, vidu! (ha lo!: voko tra telefono).mandato.mi alvokas vian prudenton.mi apelacis al la publika opinio.mi atiras vian atenton.miselekti sian metion, profesion.nomo : amikoz~ automate~ grupo1.html grupo2.html grupo2.html~ grupo3.html grupo4.html grupo5.html grupo6.html grupo7.html grupo8.html grupo9.html grupoA.html grupoB.html grupoC.html grupoD.html grupoE.html grupoX.html h3 index.html kapvortx.html Kontakto2.html Kontaktx.html @model.html @modelo.html oftKontakto.html @oftKontakto.html.bak @PIV.html @PIV.xml PIV.xml PIV.xml~ PIV.xml.bak PIV.xsl Radikoj-685.html @redirect @redirect.html refresh.sh revo.js rilatitaj rilatitaj.sh saved temoj.html @UEA.MAC.html vikio.MAC @vikio.MAC.html vortoj vortoj01.tar.gz vortoj02.tar.gz vortoj03.tar.gz vortoj4.tar.gz vortoj5.tar.gz vortojbk vortojx @xxx yyy Zlatko.html vorto per kiu oni povas voki iun; vorto per kiu oni indikasobjekton aŭ estaĵon; interkonsentita aŭ kutime uzata vorto por io ("ninomu tion..", "oni nomas tion.."); (nome: jen mi nomos, indikos tion,kion mi celas).oni alvokis la servistinon al la salono.oni nomas lin Petro.oni petas vin al telefono.peti al.readmono, reelvoko, rememorigo.respondi.resti surda, ignori.revarbo, revoko.sciigi.sonorilo, tintilo, alarmsonorilo, fajfilo.talento.tambure kunvenigi, voki al kunigo.ve! : voko pro malfeliĉo; voko, anoncanta malfeliĉon.venigi.vokativo.
  krii. inviti.  Iel rilatitaj:

  alarmx amx apelacix asignx atentx avertx invitx krix laŭtx memorx noblx parolx pensx sonorx surdx venx voĉx