filadelfo

filadelf/o

[BOTANIKO] G. (Philadelphus el hidrangeacoj) de falfoliaj arbustoj kun simplaj, kontraŭe duopaj folioj, kun multaj, ofte blankaj kaj odoraj floroj en apeksaj cumoj aŭ mallongaj grapoloj, kaj kun ledecaj kapsuloj; ĉ. 65 sp-oj el la N hemisfero, pluraj pororname kultivataj.
  • Filadelf/o
    [HISTORIO] Alnomo de helen-egiptaj reĝoj.

    Iel rilatitaj: