lerni

*lern/i (tr)

 1. Akiradi sciojn pri scienco, arto, metio ktp: lerni fremdan lingvon, la kalkulon, muzikon, komercon, la filozofion, la atomsciencon; lerni glitkuri (B), kudri (Z), pentri (Z), danci; rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo (Z); lerni el, per bona lernolibro; ĝi estis lernata de ili tri jarojn (Z); kio estas lernita, ne estas perdita (Z); tio estas lernita (ne propramova) ordono (Z); (abs) instruante, ni lernas (Z); lernu juna, vi scios maljuna (Z); suferinto pli valoras ol lerninto (Z).
  esplori, parkerigi, reciti, studi.
 1. Akiradi ag- aŭ pens-manieron per sperto: lerni prudenton (X), saĝon (X); mi lernis obeadi (Z); lernu paroli konvene! (Z); taksi la sanon ni lernas en malsano (Z); homo lernas la tutan vivon (Z); li multe lernis el siaj vojaĝoj; saĝa filo lernas de la patro (X); li lernos timi min ((Z); lernu esti forgesita kaj tamen vivi (Z); ho patriotismo, kiam fine la homoj lernos kompreni ĝuste vian sencon? (Z); de tiuj fremduloj la popolo lernis malŝati la egiptajn diojn (Z).
 • lerno
  Ago lerni: lernojaroj, lernlibro, lerntempo.
 • lernadi
  Longe lerni: tage kaj nokte li nur lernadis (Z); lernadi kiom eble plej da vortoj (Z).
 • lernado
  Ago de tiu, kiu lernadas: lernado sen fruktoj ne restas (Z); ripetado estas la plej bona lernado (Z); lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon (Z); la lernado de la fremdaj lingvoj; vi estas liberigita de la lernado de multege da vortoj (Z). [VIDU] lernatingi, lernofako, lernoknabo.
 • lernaĵo
  Tio, kion oni lernas: peceto de talmuda komentario estas multe pli malfacila, ol ĉiuj aliaj lernaĵoj (Z).
 • *lernanto
  Tiu, kiu lernas: lernanto en la liceo, en la hejmo; li promenadis, akompanata de siaj lernantoj (Z); la ortografio [...] prezentas veran krucon por la lernanto (Z); se la lernanto scius bone sian lecionon [...] (Z); kiom multe la lernanto devas ekzerciĝadi! (Z).
 • *lernejo
  1. Loko, destinita por lernado: lernejo elementa, mez (grad)a, duagrada (SIN. mezlernejo), supera, teknika, komerca, politeknika (Z), faka, konfesia, laika; li devas forpreni sian filinon el la lernejo (Z); vizitadi lernejon; (f) viziti la vagantan lernejon.
   instituto, gimnazio, kolegio, liceo, seminario, vartejo.
  1. (f) ĉio, kio donas scion kaj sperton: li trapasis la severan lernejon de la vivo (ricevis instruadon de memsperto); instruita ĉe la lernejo de la malriĉeco (Z), malfeliĉo; tio estis la lernejo de sperto (Z).
 • lerneja
  Rilata al lernejo: lernejaj kursoj, lecionoj, knaboj (Z); lerneja sekreto ne iru al gazeto (Z).
 • lernejestro
  Direktoro de lernejo.
 • lernema
  Ema al lernado.
 • lernigi
  1. Fari, ke io estu lernata: oni lernigu al ili la skribadon (X); li lernigis al ŝi mortkanton (Z); lernigu al viaj filinoj funebran ploradon (X); lernigi al la infanoj respekton al maljunuloj.
  1. Fari, ke iu lernu: la sturno fajfis, kiel oni lin lernigis (Z); ili lernigis sian langon paroli malveron (X); sperto lernigas; mi ne klinis mian orelon al miaj lernigantoj (X).
   instrui.
 • ĉeflernanto
  Lernanto, aparte progresinta, elektita de la instruanto por helpi al siaj kamaradoj.
 • *ellerni
  Lerni ĝis plena sciado: gramatikaj tabeloj, kiujn oni devas ellerni kaj konservadi en la memoro (Z); 16 mallongaj reguletoj, kiujn ĉiu povas bonege ellerni en la daŭro de duonhoro (Z); la ellerno de la novaj formoj (Z); arta lingvo estas nekredeble facila por ellernado (Z).
 • kunlernanto
  Kamarado de lernejo.
 • mallerni
  Malkutimiĝi je tio, kion oni lernis: mallerni malĝustan elparolon estas multe pli malfacile, ol lerni bonan.
 • memlerninto
  Tiu, kiu lernis mem, sen helpo; aŭtodidakto.
 • postlerneja
  Okazanta post la normala lernejtempo: postlerneja kurso, instruado.
 • senlerna
  Akirebla sen lernado: la senlerna uzebleco de la vortaro (Z).
 • *tralerni
  Lerni ĝis la fino de la libro.
 • faklernejo
  Lernejo, en kiu oni lernas difinitan fakon.
 • metilernanto (Z)
  1. Junulo, lernanta metion.
  1. La plej malalta el la tri rangoj de framasonoj.
 • mezlernejo
  Lernejo, destinata al studado post la unuagrada lernejo. SIN. duagrada lernejo.
 • stirlernejo
  Lernejo, kie oni instruis stiri veturilojn.
 • vartolernejo
  Lernejo, kie oni vartas, distras kaj preparas la infanojn al la ordinara lernejo.
  infanĝardeno.

  lerni


  analfabeta.klera.eduki.varti.instrui.studi.lerni.el'lerni.pedagogo.lern'anto.studento.universitato.instituto.liceo.gimnazio.infan'ĝardeno.vart'ejo.lern'ej'o.lern'ano.kurso.klas'o.klas'ĉambro.leciono.lekcio.prelegi.lerno'libro.lern'ilo.vort'aro.scienco.slojdo.tasko.ekzerco.respondo.demando.ripeto.ekzemplo.konsulti -n.ekzamen'i.ekzamen'iĝi.poento.sukceso.fini.diplomo.tabulo.kreto.montr'ilo.tabelo.teko.kajero.krajono.skrap'gumo.
  Abisma, nesondebla nesciado.Abituriento.Admoni lernanton pro lia maldiligenteco.admoni. akiritaĵo.Al fiŝo ne instruu naĝarton.Altigi la nivelon de la ekzamenoj.Angulmezurilo aplikataj ekzercoj.apliki.arto.Asimili novajn sciojn.Asistanto de botaniko.aspiranto.Atendi kun streĉita atendo la rezulton de la ekzameno.Atendi rekompencon por sia bona konduto.Atesto pri lernado, pri kapableco (de instruado).averti.avertita.averto .Aŭskulti ies instruon.Aŭtodidakto.bakalaŭro.Bakalaŭro (posedas bakalaŭrecon).bublernejo.Cirkelo.cirkulero.civitana edukado.debutanto.Dediĉi multan tempon al lernado de lingvo.Dediĉi sin al instruo.denaska sciado.Deprimita de sia malsukceso (depresio).didaktiko.diplomi.Diplomo.Direkti ies studojn, lernanton.disĉiplo.docento.dogmaro.dogmema.dokta.Doktora tezo.doktoro.doktrino.edukado.eduki.edukisto.edukiteco.eduko.ekaŭdi.ekscii.eksperimentaj sciencoj.eksperto.Ekspliki tekston malfacilan, ekstemporale.ekzaktaj sciencoj.ekzameni.Ekzameniĝi.ekzameno.ekzercado.ekzerciteco.Ekzerco de legado, skribado.elementa lernejo.Elimina ekzameno.Elimini kandidaton.Ellerni.enmemorigi.erudicia.erudicio.Erudiciulo (profunda erudicio).erudiciulo.esplorado.esplori aferon.Esti anĝelo inter la homoj sed satano en la domo.Estri siajn afekciojn estas pedagogia postulato.etudo.fakinstruisto.fakkonanto.Faktoro de sukceso.fakulo.Fakultato pri beletro, juro, medicino.fakultato.Fari siajn klasikajn studojn.Fari ĉion necesan por sukcesi.farscio.fizika edukado.Forgumi krajonan noton.formi.fosi.freŝbakito.Frotgumo.funde esplori.fuŝmagiisto.gimnaziano.gimnazio.guverni.Gvidi, fari korespondan, vesperan, perfektigan fakultativan kurson.Havi fidon pri la sukceso.Havi la noton : tre bone, bone, ne tute bone, meze bone.Homo lernas dum sia tuta vivo.Honordoktoro.infanĝardeno.Infanĝardeno.informi.informita.informservo.Instituto.Instruado estas por ŝi vera apostoleco.instruado.Instruante, ni lernas.instruejo.Instrui ion al iu, instrui iun pri io.instruisto.instruita.instrukcio.Inteligenta : nivelo (debilulo, malfruiĝinto), kapablo(j).Inteligenteco.Intuicia scio.Juraj studoj.Kampanjo kontraŭ analfabeteco.kandidato.kapablo.kaŝslipeto.katedro.kateĥizi.katekizi.Kiom mi konas mian infanon, li sukcesos.Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.klarigo.klaso.klera.klerigi.Klerulo (lia profunda klereco).klerulo.Kolegio, liceo, gimnazio.kolegio.komencanto.kompetenco.kompetenta.komplika.kompreni.komprenigi.Konfesia, troloĝata, faka.koni.konstanta edukado.kursano.kurso.kutimo.La filozofian ŝtonon, la pulvon li ne elpensis.La frueco de lia inteligento estas mirinda.La honoro de nia familio.La noto kvar signifas : bone.La troŝarĝado de la lernejaj programoj.laika instruado.lekcio.lektoro.Lernanto naturdotita, diligenta, boha, atenta, pigra, nove bakita ; laplej forta (en ĉio, en sia klaso), "asidua" (al la lernejo).lernanto.Lernejo elementa, mezgrada, duagrada, supera, teknika, komerca,politeknika.Lernejo por malfruiĝintoj.lernejo.Lerni el la propra damaĝo.lerni.lernoknabo.lernolibro.lernoservo.lerta.lerteco.Li havas ĉiujn atutojn por sukcesi.Li ne estas aglo.Li neniam venkis la alfabeton.Li ricevis du nulojn ĉe la ekzameno.Li sukcesis ĉe la ekzameno, sukcese trapasis la ekzamenon.Li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto.Libraj scioj.liceano.licencio.licenciulo.liceo.Likvidi la analfabetecon ĉe la popolo.Liniilo.magilernanto.magistro.malfacila.malŝati.Marko de bona konduto.mastro.memkono.Memorkapablo estas necesa por bona lernanto.memuaro.metilernado.metodo.mezgrada instruisto.Mi deziras al vi sincere la plej bonan sukceson.Ministerio pri Nacia Edukado.Multesperiga infano.naturaj sciencoj.Natursciencoj, homaj sciencoj.Ne povi distingi inter sia dekstra kaj maldekstra mano.nekomprenebla.Neniu scias ĉion.neofito.Nesatigebla sciavido.nesufiĉa instruiteco.novico.observo.Ortilo.Ovo kokinon ne instruas.Papage ripeti gurditan lecionon.Parkeri la regulojn sen asimili ilin.Parkerigi.pedagogiisto.Pedagogio estas arto (aktiva, pasiva pedagogio).pedagogio.pedagogo.pentrostudento.Pluvas punoj.povoscii.praktiko.prelego.Preni privatajn lecionojn pri la angla lingvo.preskribo.prezenti.Prezentiĝi antau ekzamenonto.prihomaj sciencoj.privata lernejo.privatdocento, libera docento.Profesora tono, aŭtoritato.profesori.Profesoro de (pri) matematiko.profesoro.profundigi.progresi.progreso.publika instruado.publika lernejo.rajdarto.Realigi, plenumi la esperojn sur lin metitajn.Reciti sian lecionon.rekomendo.rektoro.religia instruado.Ricevi la plej altan noton.Rikolti laŭrojn.rimedo.Ripetado estas la plej bona lernado.sciado.scioplena.scipovi.scoienculo.seksa edukado.Sensukcese kandidatiĝi.sistema.sistematiko.skizo.skolnaski.skolo.Skribopuno.Slojdo.sperta.spertado.sperti.sperto.spertulo.Stipendio.strukturi.studejo.Studento pri botaniko.studento.Studi sub profesoro K.suflorslipeto.supera instruisto.superaj lernejoj.Superi la rivalon per du poentoj.Supoze ke ĉio prosperos, vi sukcesos.supraĵa kono.ŝati.Tarnistro.teorio.Testi lernanton.tezo.tinturo.Tiu unua sukceso estas bona aŭguro por la fina venko.Trapasi ekzamenon.trejnado.trejnekzercoj.tutsperta.uzindikoj.uzinstrukcioj.Vartejo.Viziti la vagantan lernejon.zorge ekzameni.
  instrui.

  Bildvortaro


  72-01 -46 : klasĉambro de elementa lernejo; klasĉambro de bazlernejo
  72-01 : tablo por kvaropo; gruptablo
  72-02 : lernejanoj, grupe sidantaj
  72-03 : respondpeto per manlevo; respondpeto
  72-04 : instruisto
  72-05 -08 : instruista tablo
  72-06 : klaslibro
  72-07 : skribilpleto
  72-08 : skribsub(met)aĵo; subplato por skribado
  72-09 : montrilo; montrobastono; indikbastono
  72-10 : skribtabulo triparta; triptikeca tabulo
  72-11 : mapohoko
  72-12 : kretujo; kretobreto
  72-13 : kretoj
  72-14 : tabuldesegnaĵo
  72-15 : skema desegnaĵo; skemo
  72-16 : flanka turnebla tabulo; klapebla flankotabulo
  72-17 : projekciekrano
  72-18 : triangula liniilo; ortangulilo; ortilo
  72-19 : angulmezurilo
  72-20 : gradigo; divido laŭ gradoj; gradaro
  72-21 : tabulcirkelo; kretcirkelo
  72-22 : spongujo; spongopelvo
  72-23 : spongo
  72-24 : klasoŝranko
  72-25 : mapo; murmapo
  72-26 : brika muro; brikmuro
  72-27 : surfenestra pentraĵo, per fingrofarbo
  72-28 : desegnaĵoj de gelernantoj
  72-29 : lernejaj tornistroj; lernejaj dorsosakoj
  72-30 : antaŭfako; antaŭpoŝo
  72-31 : ŝultrorimenoj
  72-32 : lerneja teko
  72-33 : tenilo; anso
  72-34 : ŝultrorimenoj
  72-35 -40 : skribilujo; plumujo
  72-36 : zipo
  72-37 : fontoplumo
  72-38 : krajono
  72-39 : feltoskribilo
  72-40 : farbokrajono
  72-41 : vakskrajono
  72-42 : ringokajero
  72-43 : legolibro
  72-44 : ortografiolibro
  72-45 : ekzerckajero
  72-46 : skribokajero
  72-47 -85 : praktikejo; ĉambro por manlaboroj
  72-47 : labortablo; stablo
  72-48 : ŝraŭbopremilo; vajco
  72-49 : premstango; kverstango
  72-50 : tondilo
  72-51 : glusurfaco
  72-52 : glutubo
  72-53 : tubofermilo; tuboĉapo
  72-54 : arabeskosegilo
  72-55 : segilklingo
  72-56 : lignoraspilo; lignofajlilo
  72-57 : enpremita, premfiksita lignaĵo
  72-58 : gluujo; glupoto
  72-59 : glupeniko
  72-60 : tabureto
  72-61 : balabroso
  72-62 : polvoŝovelilo
  72-63 : rompopecoj; fragmentoj; rubaĵoj; defalaĵoj
  72-64 : elektra emajliga forno
  72-65 : kupra krudpeco
  72-66 : emajlopolvo
  72-67 : fajna kribrilo
  72-68 -81 : laboraĵoj de lernantoj
  72-68 : argilaj objektoj; argilaj figuroj
  72-69 : kolorvitra ornamaĵo fenestra; fenestra ornamaĵo el kolorvitro
  72-70 : mozaikbildo el kolorvitro; vitrala objekto; vitralo
  72-71 : mobilo
  72-72 : kajto; flugdrako
  72-73 : ligna konstruaĵo
  72-74 : plektaĵo el dratoj; dratplektaĵo
  72-75 : marionetoj
  72-76 : argilaj maskoj
  72-77 : kandeloj; fandokandeloj; vakskandeloj
  72-78 : lignaĵoj; lignoskulptaĵoj
  72-79 : argila kruĉo
  72-80 : geometriaj figuroj
  72-81 : lignaj ludiloj
  72-82 -85 : rezervo de laborilmaterialoj
  72-82 : lignostoko
  72-83 : farbo por lignogravuraĵoj
  72-84 : farbopenikoj
  72-85 : sako kun gipso
  73-01 -40 : duagrada lernejo (specoj: duagrada bazlernejo; 10-klasa bazlernejo; gimnazio; liceo)
  73-01 -13 : instruado de kemio; instruado de ĥemio
  73-01 : ĥemiĉambro kun ŝtupare aranĝita benkaro)
  73-02 : ĥemi-instruisto
  73-03 : eksperimenta tablo
  73-04 : akvokonekto; akvokrano
  73-05 : kahelita laborsurfaco
  73-06 : deflua pelvo; elverŝa lavabo
  73-07 : vidigilo; ekrano por instruprogramo
  73-08 : tablo por lernanto kun eksperimenta ekipaĵo
  73-09 : elektra konekto (konektingo)
  73-10 : retroprojekciilo (tagluma projekciilo) (11, 12)
  73-11 : metloko por travideblaj folioj; objektotablo; tralumiga plato
  73-12 : optika aparataro; projekcia optikaĵo kun angulspegulo; aparataro kun turnospegulo
  73-13 : projekcia tablo
  73-14 : biologia kabineto
  73-15 : skeleto; ostaro
  73-16 : kranikolekto kun modeloj kaj muldaĵoj de kranioj kaj kranikalotoj de diversaj evoluperiodoj de la homo
  73-17 : prepartablo
  73-18 : flakonoj kun ĥemiaĵoj
  73-19 : gasokonektilo
  73-20 : petripelveto*; bredoskatoleto por mikroorganismoj
  73-21 : mezurcilindro
  73-22 : laborfolioj (lernmaterialo)
  73-23 : lernolibro
  73-24 : bakteriologia kultivaĵoj
  73-25 : kovilo; inkubatoro
  73-26 : sekigrako por provtuboj
  73-27 : gaslava botelo
  73-28 : akvopelvo
  73-29 : deflua lavabo
  73-30 : lingvolaboratorio
  73-31 : murtabulo
  73-32 : instruista aparataro kun centra ŝaltejo
  73-33 : kapaŭdiloj
  73-34 : mikrofono
  73-35 : orelkonko
  73-36 : remburita aŭdilbendo; aŭdilarko
  73-37 : kaseda registrilo por instruaj kasedoj
  73-38 : laŭtecregilo por voĉo de lernantoj
  73-39 : laŭtecregilo por instruprogramo
  73-40 : ŝaltiloj; regklavoj; ŝaltbutonoj; regbutonoj

  Iel rilatitaj:

  abocx akademix amx aŭtodidaktx edukx ekzamenx ekzemplx esperx esplorx facilx fakx fizikx fundx infanx informx instinktx instrux inteligentx jarx kajerx kapablx klarx knabx komencx kompetentx komplikx komprenx konstrux konx korespondx kursx kutimx lecionx legx librx lingvx matematikx memorx metodx montrx necesx nivelx notx pedagogix pensx perfektx praktikx prelegx presx prezentx profesorx programx proprx regulx rekomendx religix ripetx sciencx scix servx signifx sistemx spertx strukturx studx sufiĉx sukcesx taskx tekstx tempx teorix universitatx verx vortx