homo

*hom/o

 1. [ZOOLOGIO] G. (Homo) de mamuloj, karakterizata de vertikala teniĝo, forte evoluinta cerbo kaj parolkapablo; ĝi ampleksas la fosiliajn sp-ojn: lerta homo (Homo habilis), de -2,5 ĝis -1,6 milionoj j, en Afriko:
 • rekta homo
  (Homo erectus kaj H. elgaster), de -1,9 ĝis -0,3 miliono j, en Afriko, Azio kaj Eŭropo;
 • saĝa homo (Homo sapiens)
  kiu en Eŭropo unue troviĝas sub la formo de neandertala homo (H. sapiens neandertalensis) kaj ĉ. -38 000 j estis anstataŭita de la homo de Kromanjono (H. sapiens sapiens), moderna homo, samspecia kiel la nuna homo: kavernloĝantahomo; la longkrania, larĝkrania homo; la mediteranea, la pigmea, la alpa homo; (analoge) suno, kiu disfandas la neĝan homon (Z).
  1. Ano de tiu genro, rigardata kontraste al aliaj specioj: infano ne estas matura homo (Z); Dio kreis la homon [...] en formo de viro kaj virino (X); laŭ la leĝoj kaj moroj homaj, virino ne estas homo, virino estas objekto (Z); al hundo bastono, al hom' leciono (Z); homo proponas, Dio disponas (Z); mi estas nur homo! (mi ne faras miraklojn); la Filo de homo (N) (Jesuo).
  1. Individuo el tiu genro, rigardata kiel havanta apartajn ecojn: nun ŝi estas tuta homo (Z); la plej danĝera homo-malbona in' en domo! (Z); kvankam reĝo, li estis tamen homo; kiom da homoj, tiom da gustoj (Z); vesto homon prezentas (Z); ĉiu homo amas sin mem (Z); malfeliĉo ofte kunigas la homojn (Z); homo bonkora (X), kulpa (X), kolerema (X), malpia (X), saĝa (X), honesta (X), malnobla (X); granda homo (Z); vi formetu la malnovan homon, pereeman laŭ trompaj deziroj (N).
  1. Ano el tiu genro, rigardata kiel unuo inter multaj: vi ekstermos tiun ĉi popolon kiel unu homon (X); du homoj povas pli multe fari ol unu (Z); sur la bordo de la maro staris amaso da homoj (Z); suferoj sufokas kaj homoj mokas (Z); he! homoj! kaptu! tien kuris ŝtelistino! (Z); da homoj piedirantaj estas malpli (Z); jen mia homo de antaŭe! (Z); ekstere atendas homo (Z).
   persono, oni, iu.
  1. Servisto, domano: mi ne kuraĝis sendi iun el miaj homoj (Z); ili forsendis la sklavon de Abraham kaj liajn homojn (X).
 • *homa
  Rilata al homo: homa buŝo (X), prudento (X); homa svarmo (Z); ne ĉiam daŭras homa sufero (Z); la homaj sentoj; ne al glavo sangon soifanta ĝi la homan tiras familion (Z); homa ordono (X).
  humana.
 • homaro
  La tuto de la homoj: Z. estis bonfaranto de la homaro; peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro (Z); la bela sonĝo de l' homaro (Z); ni ĉiam memoru pri bon' de l' homaro (Z).
 • homarano
  1. Homo, konsideranta sin solidara kun la tuta homaro.
   internaciisto, kosmopolito, mondcivitano, sennaciulo.
  1. Membro de la homaranismo: homaranaj kunvenoj (Z), temploj (Z), kalendaroj (Z).
 • homaranismo
  Politika-religia doktrino, iniciatita de Zamenhof por servi kiel ponto inter la liberpensuloj el ĉiuj komunumoj: la homaranismo estas celado al pura eco kaj al absoluta intergenta justeco kaj egaleco (Z).
  hilelismo, interna ideo.
 • homeco
  Eco de la homo, naturo de homo.
  humaneco.
 • hometo
  Malalte kreskinta homo: malfeliĉa hometo! (Z).
 • homido
  [BIBLIO] Homo, simbole konceptata: kio estas homido, ke Vi pensas pri li? (X); Liaj palpebroj esploras la homidojn (X).
  filo de homo.
 • homiĝado
  [PALEONTOLOGIO] Tuto de la biologiaj kaj sociaj procezoj, kiuj ebligis la transiron de ankoraŭ besta praulo ĝis la moderna homo.
 • homino
  Ino de la specio homo.
 • homedoj
  [PALEONTOLOGIO] Familio (Hominidae) de primatoj, entenanta la ĉimpanzojn, la gorilojn kaj la homenojn.
 • homenoj
  [PALEONTOLOGIO] Subfamilio (Homininae) de homedoj, ampleksanta la aŭstralopitekojn, la praantropojn, la fosiliajn kaj la nunan homojn.
 • homizi
  [FARMACIO] (pp besta lakto) Industrie modifi, por ke ĝi laŭkonsiste estu kiel eble plej simila al la homa lakto.
 • homoideoj
  [PALEONTOLOGIO] Superfamilio de primatoj (Hominoidea) entenanta tri familiojn: la gibonedojn, la orangutanojn kaj la homedojn.
 • homamo
  Amo al la homoj: mi pro kristana homamo volas, ke [...] (Z).
 • homplena
  Plena de homoj de loĝantoj, pasantoj ktp.
 • ĉiuhoma
  Rilata al, koncerna je ĉiu homo sen diferenco de gento, nacio ktp.
 • interhoma
  Koncernanta la rilatojn inter homoj.
 • komunehoma
  Komuna al ĉiuj homoj: lingvo komunehoma (Z).
 • kvazaŭhomo
  1. Manekeno.
  1. ĉifonfiguro.
 • malhomo
  Malhumana homo, monstro: hontu vi, malhomoj! (Z).
 • nehoma
  Fremda al la vera homo.
 • prahomo
  La homo en sia primitiva stato.
 • senhoma
  Neloĝata de homoj: la arbaraj senhomejoj de la interna Afriko (Z).
 • senhomigi
  Senigi je loĝantoj: pesto kaj milito senhomigis la tutan landon.
 • superhomo
  Homo havanta eksterordinare superajn kvalitojn, kapablojn, povojn: Niĉeo anoncis la alvenon de la superhomo; superhoma tasko.
 • grandhomeco
  Eco de granda homo, noblanimeco: manio de grandhomeco (Z).
 • multehoma
  Homplena: la urbeto ne estas tre multehoma (Z); formoj, kiuj post multehoma praktika uzado montriĝis nebonaj (Z); tie estas tiel malvarme, multehome! (Z).
 • afiŝhomo
  Homo, kiu iras sur la stratoj, portante afiŝtabulon sur la dorso.
 • kavernhomo
  Prahistoria homo.
 • pajlohomo
  Persono, sub kies nomo alia negocas aŭ komandas.
 • ranhomo
  Specialisto, kiu, ekipite per kaŭĉuka kombineo, spirmasko kaj aerujo, kapablas sin movi kaj labori sub la akvo dum iom longa tempo.
 • homo/
  [KEMIO] Prefikso , montranta homogenecon en la strukturo de molekulo, precipe pp polimero konsistanta el la sama mero: homopolimero, homopolisakarido.
  hetero/.
 • RIM. La vortkomenco 'homo' troviĝas en neanalizeblaj vortoj: homofono, homologa, homonimo k.a.

  homo


  Esprimoj

  Homoj ne ĉiam racie agas
  Ĉiu homo amas sin mem
  Tiom da homoj, tiom da gustoj.
  Malfeliĉo ofte kunigas la homojn.

  Kelkaj kunmetaĵoj

   grandhomeco, homa, homama, homamaso, homamo,homaranismo,homarano, homaro, homeco, homevitulo, homido, homino,homizi,homiĝado, homlaŭso, hommalamo, hommanĝanto, hommurdo,homoideoj,homplena, homunkulo, interhoma, kavernhomo, komunehoma,kvazaŭhomo,lerta homo, malhomo, multehoma, nehoma, neĝhomo, prahomo,ranhomo,rekta homo, saĝa homo, senhoma, senhomejo, senhomigi,superhomo,unuhome, ĉiuhoma

  Unuaj lernendaĵoj

  amiko, avo, doktoro, edzo, familio, filo, frato, fraŭlo, homo, infano, juna, knabo, kuzo, nepo, nevo, onklo, patro, persono, popolo, sinjoro, viro

  El la malnova greka ἀνθροπος (homo)

  antropo,antropocentra, antropofagismo, antropofago,antropoidoj,antropologio, antropologo,antropometrio, antropomorfa,antropomorfismo,antropomorfo, antropomorfoj,filantropio, filantropo,mizantropeco,mizantropo, parantropo,pitekantropo,praantropo, sinantropo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  homedoj
  homenoj

  homo primitiva

  antropopiteko
  aŭstralopiteko
  prahomo
  troglodito

  nigra homo

  pigmeo
  negro
  bantuo
  berbero
  mulato

  ruĝa homo

  indiano
  mestizo

  flava homo

  ajnuo

  mongoloida homo

  madjaro

  homo el pacifikaj insuloj

  aŭstonezia homo
  aŭstraloida homo
  maorio
  papuo

  blanka homo

  arjano
  kreolo
  heleno
  arameo
  judo
  bedueno
  cigano

  atikano
  germano
  batavo
  alemano
  balto
  kelto
  britono
  barbaro

  homo

  alpa
  larĝkrania
  longkrania
  matura
  mediteranea
  moderna
  neandertala

  antropocentra
  antropoido
  antropologo
  antropometrio
  antropomorfa
  antropofago
  antropopiteko

  animalo 
  besto
  dupiedulo
  estaĵo
  homenoj
  homo habilis
  homo sapiens
  kanibalo
  kavernulo
  kreitaĵo
  kromanjono
  mamulo
  vivulo


  ano
  adoleskant(in)o
  aliulo
  bonulo
  frunaskito
  geniulo
  homfrato
  individuo
  infano
  ino
  junulo
  manekeno
  paroĥano
  parokano
  privatulo
  proksimulo
  samspeculo
  similulo
  ulo
  persono
  pigmeo
  virino


  gibono
  gorilo
  orangutano
  parantropo
  primato
  simio
  ĉimpanzo


  beletristo
  internaciisto
  kosmopolito
  literaturisto
  mondcivitano
  multfakulo
  sennaciulo


  genro
  gento
  humana
  humaneco
  nacio
  socio


  antaŭnomo
  cerbo
  digesto
  iu
  lakto
  lingvo
  monstro
  nomo
  oni

  parolo
  rekte
  sekso
  vertikale


  aĝo.
  anatomio.
  esti.
  fiziologio.
  morto.
  korpo.
  sociologio.
  sekso.
  ŝajni.
  vizaĝo.

  Eble rilatitaj:

  aborigenx, Adamx, amx, -ar, artefaktx, brutx, buŝx, digestx~, donx, ili, kredx, literaturx, loĝx, mondx, plenx, scix, -ul,