labori

*labor/i (ntr)

 1. Uzi siajn korpajn aŭ mensajn fortojn, por produkti aĵon, plenumi taskon, atingi efikon: labori fizike, mense; ŝi volonte laboras per siaj manoj (X); labori kun kondiĉoj (Z) (de salajro), por ia prezo (Z), pri io, super teksilo (Z), stablo (Z); laboru ankoraŭ iom super la muziko (Z); nur du provis efektive labori por sia projekto (Z); aliĝi al E. kaj labori por ĝia disvastigado (Z); la homaro, por kies bono ni laboras (Z); mi ne povas forĵeti lingvon tute pretan, super kiu mi laboras jam 20 jarojn (Z); laborante sen ripozo 15 horojn ĉiutage (Z); la historio diferencigos inter la laborintoj kaj la atendintoj (Z); (analoge) ĉiuj pumpiloj komencis labori (Z) (funkcii).
 1. [SOCIOLOGIO] Vivtenadi sin per iuspeca agado: labori produktive; labori tempopage, kvantopage; labori ĉe sinjorino Sz. (Z), en institucio (Z).
 1. Malfacile, pene funkcii: la radoj laboris en la sablo; laboranta koro; ŝipo, kiu laboras en malkvietaj akvoj.
 1. (pp vino, pasto) Fermenti.
 • laboro
  1. Produktocela penado: mana, mensa laboro; la laboro de la virinoj (Z), de la infanoj, de la sklavoj, de la dombestoj; lignaĵa, serurista, masona laboro; mi estas kudristino-Malfacila laboro! (Z); la amplekso de la homaj laboroj (Z); afero, kiu englutis jam tiom multe da seriozaj laboroj kaj oferoj (Z); (abs) laboro kondukas al honoro kaj oro (Z); laboro lacigas (Z).
   klopodo.
  1. Tia penado, aplikita al difinita farotaĵo: li ĉiam sidas super laboro (Z); kiam mi finos mian laboron, mi serĉos [...] (Z); la divido de l' laboro (Z); distribui la laboron al la servistinoj; havi sian laboron antaŭeltondita; la ĉiutaga laboro; ŝi estis tiel okupita de sia laboro (Z); metiisto sen laboro; herkula laboro; (honte), ke vi mem faras ĉi tiun simplan laboron! (Z); (plurale) sidi en la laboroj de la mastrumado, de la rikolto, de la kamparo; ministerio pri la publikaj laboroj.
   tasko.
  1. Rezulto produktita de tia penado; materialo, al kiu ĝi aplikiĝas: apenaŭ iliaj laboroj iom moviĝas antaŭen (Z); restu tajloro ĉe via laboro (Z); kia estas via laboro, tia estas via valoro (Z); ŝi leviĝis malrapide, metis sian laboron sur la tablon (Z); ŝi levadis la okulojn for de la laboro (Z); via laboro [...] ne taŭgas por presado (Z); esti pagata laŭ sia laboro; (plurale) la laboroj de Heraklo.
   faraĵo, verko.
  1. Tiu penado; kiel fonto de enspezo: plibonigi sian sorton per laboro (Z); mi bedaŭras, ke vi ne ricevis la laboron, kiun vi bezonas (Z); ŝi sentis sin sufiĉe forta, por iri al sia laboro (Z); de ĉiu laboro estas profito (Z); ŝi anstataŭ dezirata laboro ricevis almozon (Z); laboro homon nutras (Z); diru, ĉu sinjorino S. trovos ĉi tie por si laboron (Z); laborakiro, laborenspezo, laborakcidento.
   okupo, ofico, dungi. [VIDU] labordaŭro, labordonanto, laborjuro, laborkonflikto, laborkontrakto, labormerkato, labornekapablo, laborperejo, laborprenanto.
  1. [FINANCO] Unu el la faktoroj de la produktado.
   kapitalo.
  1. [POLITIKO] La klaso de la laboristoj, kontraste kun tiu de la kapitalistoj: asociado de la laboro kaj de la kapitalo; la Laborpartio.
  1. [FIZIKO] Fizika grando, egala al linia integralo de forto laŭlonge de vojo trairata de punkto de aganta forto. SIN. energidiferenco; simbolo: A.
   ergo, ĵulo, kilovathoro.
 • utila laboro
  [FIZIKO] Tiu parto de laboro, kiun oni gajnas ĉe iu procedo.
 • labora
  Rilata al laboro: labora laciĝo; la labora leĝaro.
 • *laboradi
  Labori daŭre aŭ longatempe.
 • laborado
  Daŭra, longa laboro: k kio restas al la homo de lia tuta laborado? (X); ĉiuj parolas pri komuna laborado (Z); ĉiuj akiritaj fruktoj de 20-jara laborado (Z); la junaj homoj interrompis sian laboradon (Z).
 • laboraĵo
  Io produktita per laboro: laboraĵo de artisto (X); pretigi por juvelistaj laboraĵoj la necesajn modelojn (Z).
 • laborant (in)o
  Homo, kiu laboradas: bona kaj tre malkara laborantino (Z).
 • laborejo
  1. ĉia kovrita loko, kie oni laboradas: laborejo de kudristinoj, de juvelisto, de fotografio, de biblioteko.
  1. [FOTOGRAFIO] ĉiu aparta loko, en kiu oni pretigas la dekoraciojn, kostumojn, prilaboras la negativojn, muntas kaj projekcias la filmopartojn ktp.
  1. = laboratorio.
 • *laborema
  Amanta laboradi: lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema (Z); laborema lernanto; pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco (Z).
  diligenta.
 • laborestro
  Ekslaboristo, elektita de la mastro, por kontroli kaj gvidi la aliajn laboristojn.
  submajstro.
 • laborigi
  Fari, ke iu aŭ io laboru: li laborigas sesdek laboristojn; oni donacas por speso kaj laborigas por spesmilo (Z); kiel ili laborigos la klakbekon! (Z).
 • laborilo
  Ilo, per kiu oni faras difinitan laboron: la malnovaj metiistoj elfaris mem siajn laborilojn; malbona laboristo kulpigas siajn laborilojn.
 • laborist (in)o
  1. Homo, kiu sin dungigas por laboro: simpla, specialigita, kvalifikita, alte kvalifikita laboristo; sendependa, fabrika, kampara laboristo; ferlaboristo, minlaboristo, terlaboristo, preslaboristo; S. ekspluatas la kompatindajn laboristinojn (Z).
   proleto, salajrulo.
  1. [ZOOLOGIO] ĉe la abeloj, formikoj, iuj vespoj kaj termitoj, sterilaj insektoj, kiuj zorgas pri la nutrado de la larvoj, konstruado de la loĝejo ktp.
 • laborista
  Koncernanta la laboristojn (konsistanta el laboristoj, defendanta la klasajn interesojn de la laboristoj ks): la laborista klaso; laborista ribelo; laborista organizaĵo, partio; Laborista E.-Asocio.
  sindikato, laborpartio.
 • laboristaro
  La tuto de la laboristoj en urbo, regiono; lando aŭ en la mondo.
  proletaro.
 • laborulo
  Laboranto.
 • laborloko
  Loko, destinita al difinita laboro.
 • ellabori (tr)
  1. Produkti per sia laboro: forĝisto, kiu blovas fajron sur karboj kaj ellaboras ilojn (X); ellabori al mi bonan guston (Z); vergo doloras, sed saĝon ellaboras (Z); ĝi devas ellaboradi en la junuloj amon al honesta laboro kaj abomenon por frazisteco (Z).
  1. Labori super io, ĝis tio akiras sian definitivan, perfektan staton: mi ellaboris projekton de korporacia organizo (Z); ellabori al si la opinion, ke (Z) [...] ; nur la uzo iom post iom ellaboros por tiuj detaloj difinitajn regulojn (Z); lingvo longe preparita kaj ellaborita (Z); ili ne volas atendi, ĝis ilia ellaborota lingvo venkos per sia boneco (Z).
 • ellaborado
  Agado de tiu, kiu ellaboras: unu el la plej ĉefaj taskoj de niaj verkistoj devas esti la ellaborado de la lingvo (Z).
 • ellaboraĵo
  Io, kio atingis la finan stadion de la produktado.
 • ellaboriĝi
  Iĝi ellaborita: tiel iom post iom ellaboriĝis unuvorta nomo de nia lingvo (Z); estas tre dezirinde, ke ni ne evitu malfacilajn tradukojn [...] , ĉar nur tiamaniere nia lingvo plene ellaboriĝos (Z); lasante ĉion alian al libera [...] ellaboriĝado (Z).
 • kunlabori (ntr)
  Partopreni kun aliaj personoj en komuna laboro: kunlabori en gazeto, kun konata aŭtoro, pri teatra verko; tiu aŭ alia kunlaboranto de la vortaro (Z); kunlabori kun la okupanta armeo.
  kontribui.
 • kunlaborado
  Agado de tiu, kiu kunlaboras: verko farita en kunlaborado kun [...] ; akiri ies kunlaboradon por revuo; (malbonsence) puni pro krimo de kunlaborado (sk. kun la malamiko).
 • mallaborema
  Ne volonte laboranta, maldiligenta: mallaborema servisto; mallaboremeco (Z).
 • mallaborulo
  Mallaboremulo: morgaŭ estas la amata tago de mallaboruloj (Z); mallaborulo diras: Leono estas ekstere! (X); mallaboremulo metas sian manon en la poton kaj eĉ al sia buŝo li ĝin ne relevas (X).
 • *perlabori (tr)
  Akiri (monon) per sia laboro: ni povas meznombre perlabori ok dolarojn (Z).
  lukri.
 • pluslaboro
  Laboro, farata trans la leĝa daŭro kaj pli alte pagata.
 • porlabora
  Interŝanĝa por laboro: porlabora pago (Z).
 • *prilabori (tr)
  1. Zorge labori super io, por ĝin plibonigi, perfektigi: li en somero prilaboradis sian plugokampon (Z); kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano (X); prilabori vazon el argilo, balrobon, kolĉenon el oro; prilabori poemon, paroladon; (f) oficisto prilaboras monumentan sekretariinon en la komputila ĉambro (JC); prilabori iun per bastono (Z) (por reformi lian konduton).
   kultivi.
  1. Kulturi, ekzercadi: vi ne prilaboris sufiĉe vian talenton (Z); prilaborita menso (Z).
 • prilaborado
  Agado de tiu, kiu prilaboras ion: vestornamoj, postulantaj delikatan prilaboradon (Z).
 • prilaboriteco
  La maniero, kiel objekto estas prilaborita: la prilaboriteco de juvelo (Z), de la stilo.
 • reprilabori (tr)
  Uzi la defalaĵojn de la unua prilaborado.
 • senlabora
  Ne faranta laboron: maljuna virino, kiu neniam estas senlabora (Z).
 • senlaboreco
  Stato de tiu, kiu ne laboras
  1. pro propra volo: senlaboreco (mallaboremo) estas patrino de ĉiuj malvirtoj (Z); ŝi ne manĝas panon en senlaboreco (X) (
   nenifarado);
  1. malgraŭ sia deziro, kiel konsekvenco de la kapitalisma sistemo: la infero de kontraŭvola senlaboreco (Z); ŝtata subvencio por senlaboreco. SIN. sendungado.
   subdungiteco.
 • senlaborulo
  Homo, troviĝanta en senlaboreco (plej ofte 2): la nombro de la senlaboruloj, kreskas; la aŭtomacio kreas senlaborulojn.
 • trolabori
  Labori tro longe kaj tro rapide: la trolaborado estas plago de la moderna vivo.
 • ĉenlabori
  Labori ĉe ruliĝanta stablo, ĉe kiu ĉiu laboristo faras nur unu solan kaj ĉiam la saman manipulon.
 • fabriklaboristo
  Laboristo en fabriko.
 • gastlaboristo
  Homo, kiu venis al fremda lando, por tie labori.
 • hejmlaboro
  Laboro farata hejme, kontraste kun tiu farata en laborejo, fabriko ks.
  nigra, slojdo.
 • manlaboro
  Laboro, en kiu la korpaj fortoj havas pli gravan rolon ol la intelektaj: ŝi neniam eliras, ne prenante kun si manlaboron (Z).
 • manlaboristo
  Laboristo, kies metio estas manlaboro.
 • punlaboro
  Deviga laboro, kiun kulpulo estas kondamnita fari.
  bagno, galerpuno, reedukado.
 • ŝvitlaboro
  Laboro, ĉe kiu la laboristoj estas ekspluatataj dum longaj horoj ĝis preskaŭ plena elĉerpiĝo.
 • taglabori
  Dungiĝi nur po tago, jen ĉe unu, jen ĉe alia dunganto.
 • taglaboristo
  Homo dungita por taglaboro: la filo de la taglaboristo (Z); por siaj kudraĵoj mia patrino havis taglaboristinon.
 • tekstprilaborilo
  Vd teksto.
 • templabori
  Labori kun tiu kondiĉo, ke oni estas pagata laŭ la daŭro kaj ne laŭ la produkto de la laborado. [VIDU] peco.
 • vojlaboristo
  Laboristo ĉe entrepreno de vojkonstruado.

  labori


  Esprimoj

  Abelo laborista.
  Agi ŝultro ce ŝultro (kunlabori akorde).
  Akceli la laboron, kiu alie povus senfine treniĝi.
  Akiri sian vivpanon, siajn vivrimedojn.
  Ami filon, amikon, hundon, kafon, liton, honoron, laboron, ĝuon, la novon.
  Antaŭ la lango, laboru la cerbo.
  Aperis granda strikondo.
  Arbitracii konflikton socialan.
  Avara je helpo.
  Batadi venton.
  Blokado de la salajroj.
  Blovis vento de striko.
  Certigi al la laboristoj justan salajron.
  Doni al iu bonegajn atestojn.
  Draŝi fojnon.
  Efika helpo.
  Egala pago por egala laboro.
  Ek al la laboro: Kuraĝe entrepreni ion.
  Ekspluatado de homo fare de homo, de homo al homo.
  Ekspluati la proletaron.
  El la tuta koro : ami, ĝoji, ridi, labori.
  Elekti la pli facilan parton, flankon de la laboro.
  Eluzi siajn fortojn por vanaj penoj.
  En mia kampo kaŝas sin trezoro.
  Erpi la maron.
  Esprimi la bedaŭron ne povi helpi iun.
  Esti absorbita de sia okupo.
  Esti bolanta de energio.
  Esti pagata laŭ sia laboro.
  Esti superŝutita de laboro.
  Farigi per sia frato sian malfacilan laboron.
  Febre sin ĵeti al la laboro.
  Frakcia laboro sub la influo de agitantoj, minacanta la unuecori de la partio.
  Gajni sian vivtenon per la ŝvito de sia frunto.
  Gapanta nenifarulo.
  Gapanta nenifarulo.
  Havi hororon de la laboro.
  Havi multon por fari.
  Havi neniun okupon.
  Helpate de neniu, mi.
  Heroo de la socialista laboro (laborbrigado).
  Horpage, kvantopage labori.
  Kabineto (por labori).
  Kalkuli la muŝojn.
  Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
  Kio estas via okupo? Kiom eblas fari per homaj kapabloj.
  Kiom vi "lukras"?.
  Komenco bona laboro duona.
  Konfesi la vanecon de siaj penoj.
  Konscience fari sian taskon.
  Kultismo (afekta, rafinita prilaboro de la stilo).
  Kun la helpo.
  Kunlabori ĉe gazeto.
  Kurbiĝi de multa laboro.
  La 40-hora semajno.
  La 8-hora labortago.
  La direkcio decidis redukti la nombron de la laboristoj.
  La dunganto devas pagi la duonon de la sociala asekuro.
  La kvina rado ĉe veturado.
  La merkato pri laborforto.
  La plena dungiĝado estas la ĉefa postulo de la sindikatoj.
  Labori el la tuta koro.
  Labori plu (= daŭrigi la laboron), per propraj fortoj, por malgranda salajro, laŭ la mezuro de siaj fortoj, por komuna utilo.
  Labori ĝis elĉerpiĝo de sia forto.
  Laboristaj centraloj.
  Laboristo simpla, specialigita, alte kvalifikita.
  Laboro estas balzamo kontraŭ ĉagreno.
  Laboro finita, ripozo merita.
  Laboro homon nutras.
  Laboro lumas la solecon.
  Laboro ne estas hontinda.
  Laboro urĝas, premas, nobligas.
  Laboro vana, intensa, laciga, herkula, sizifa.
  Laboron! Panon!.
  Laŭ sia laboro laboristo taksiĝas.
  Laŭjara dungito.
  Laŭnatura inklino al malpenado.
  Leĝo pri minimuma peno.
  Li faris mienon, kvazaŭ li laborus.
  Li havas konsciencon, ke la fruktoj de lia laboro neniam pereos.
  Li havis bonan porvivaĵon, eĉ iom pli.
  Li ne kuras post la laboro.
  Li perdis sian laboron, kaj de afliktiĝo li malsaniĝis.
  Malasiduismo estas formo de sabotado.
  Malgrandaj infanoj kaŭzas laboron, grandaj - doloron.
  Mallaborema, "pigra".
  Melki virkapron.
  Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
  Metiisto, metilernanto (tempo de provado de metilernanto).
  Mi estas nun absolute ne kapabla por iu laboro, ne kapabla je io.
  Mia laboro valoras kelkoble pli, ol kiom vi donas al mi por ĝi.
  Min doloras la nepovado helpi vin.
  Morgaŭ estas la amata tago de la mallaboremuloj.
  Multope ni pli frue finos la laboron ol unuope.
  Ne faru hodiaŭ, kion vi povas morgaŭ farigi.
  Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
  Nenifari piedbalance.
  Neniun helpanton plu mi deziras.
  Ni povas meznombre perlabori ok dolarojn.
  Niveli la klasojn sociajn.
  Nomis la leporo la testudon pigra (fablo Kalocsay).
  Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.
  Oni devas taksi homon laŭ liaj meritoj.
  Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
  Organizaĵo por Ekonomiaj Kunlaboro kaj Evoluigo.
  Pandona okupo.
  Paroloj en vento.
  Partoprenigi la laboristojn en la profitoj de la entrepreno.
  Peni per ĉiuj fortoj.
  Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
  Plena dungiteco.
  Plenumi la mastrumajn laborojn.
  Por kiu okupo vi sentas vin kapabla?.
  Porlabora pago.
  Postuli akceladon de la laboro, de la laborkadencoj.
  Postuli la prezon de sia laboro.
  Preni la bovon per la kornoj (= iri rekte al la malfacilaĵoj).
  Prikalkuli la esperatan enspezon.
  Prilabori la teron.
  Profundiĝi en la laboro.
  Protestondoj leviĝis ĉie.
  Publika asistado al la laborkripluloj.
  Redukti la nombron de la laborhoroj.
  Revalorigi la aĉetpovon de la laboristoj.
  Rifuzi sian helpon.
  Rolon lerni, provi, prilabori, forgesi.
  Senlaboreco estas la patrino de ĉiuj malvirtoj.
  Serĉi kudrilon en fojnstako.
  Serĉi pretekston por nenion fari.
  Sidi, droni en la laboroj, ĝis super la oreloj.
  Socialigi la grandajn ŝtalfabrikojn (krizo atakis la pezan industrion).
  Tio estas super ĉiuj homaj fortoj.
  Triskipa laboro.
  Tro da metioj, profitoj neniaj.
  Unuigi la fortojn.
  Vana teoria laboro kaj senutila batado de vento.
  Vi trovos ĝin serĉante kun fervoro (fablo : Kalocsay).
  Vino laboras (= fermentas).
  Vivi de sia laboro.
  Ĉerpi akvon per kribrilo.
  Ĉiu klopodu en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
  Ĝui tempeton de neokupiteco.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  cerblaboristo,diagramo de neŝarĝita laborado,ellaborado,ellaboraĵo,ellabori,ellaboriĝi, fabriklaboristo, gastlaboristo, hejmlaboro, kamplaboristo,kunlaborado,kunlabori,labora,laboradi,laborado, laborakcidento, laborakiro,laborant(in)o,laboraĵo, laborborso, laborbrigado, labordaŭro, labordesegno, labordonanto,laborejo,laborema, laborenspezo,laborestro, laborforto, laborgrupo, laborhoroj,labori,laborigi,laborilo,laborist(in)o,laborista,laboristaro, laborjuro, laborkonflikto, laborkontrakto, laborkunsido, laborlibereco, laborloko, labormerkato, labornekapablo,laboro, laborpago, laborpaŭzo, laborpeco,laborperejo, laborprenanto, laborpunkto, laborsindikato, labortago, laborterapio,laborulo, lignolaboristo,mallaborema,mallaborulo, manlaboristo, manlaboro,perlabori, pluslaboro,prilaborado,prilabori,prilaboriteco, punlaborejo, punlaboro,reprilabori,senlabora,senlaboreco,senlaborulo, taglabori, taglaboristo, tekstoprilaborilo, tekstprilaborilo, templabori,trolabori,utila laboro, vojlaboristo, ĉenlabori, ŝvitlaboro

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  adapti
  aleno
  alezi
  amboso
  anso
  aŭtomacio
  bagno (punlaborejo)
  bagno (punlaboro)
  bastono
  bolto
  bori
  borilo
  cirkelo
  cizeli
  dampi
  datumtraktado, datumprilaboro
  desegni
  deĵori
  direktismo
  drato
  drilo
  dungi
  dungito
  ekipi
  ekspansio
  emerito
  enspezi
  eskalo
  fabriki
  faceti
  fajli
  fajlilo
  fandi
  farbi
  fendi
  ferio
  fiksi
  filtr(il)o
  filtri
  fleksi
  forĝi
  fosi
  fosilo
  frezi
  funelo
  fuŝi
  garni
  glui
  haki
  hakilo
  hardi
  honorario
  instrumento
  kalfatri
  kariero
  kojno
  konstrui
  kontrakto
  kriko
  krisolo
  lanterno
  lasero
  liberalismo
  liniilo
  lubriki
  lukra okupo, posteno
  luti
  martelo
  masoni
  maŝino
  mediacio
  metio
  mezuri
  modli
  mueli
  muldi
  munti
  ofico
  ortilo
  pagi
  paternalismo
  paŭzo
  peniko
  pensio
  pesi
  pesilo
  peza laboro
  pinĉi
  pinĉilo
  pisti
  plekti
  plialtigi la salajron
  poluri
  posteno
  premi
  produkti
  profesio
  proleto
  pumpi
  pumpilo
  raboti
  rabotilo
  ripari
  salajro
  salajrulo
  segi
  segilo
  semajnfino
  skrapi
  smirgo
  spili
  stablo
  striko : sovaĝa (nesindikata), loktena (la laboristoj restas sur la laboriokoj), lanteca (ili laboras "lante"), surpriza
  stringi
  subdungiteco
  tag-, noktoskipo
  tani
  tasko
  tenajlo
  tondi
  tondilo
  tordi
  torni
  tranĉi
  tranĉilo
  trulo
  utila laboro
  vajco
  vana laboro
  vortludo: Kontraŭknalo : labori fiŝe kaj muse ; Labori fuŝe kaj mise
  ĉizi
  ĉizilo
  ŝmiri
  ŝnuro
  ŝraŭbilo
  ŝtata, privata dungoficejo
  ŝtopi

  Ankaŭ vidu:

  abelo. agi. agrikulturo. ekonomio -estr. fabriko. fari. financo. havi. helpi. komerco. pagi. politiko. profesio. socio. tekniko, uzi.

  Iel rilatitaj:

  -estr -il abelx adaptx aferx agrikulturx agx akcidentx akirx alenx alezx altx ambosx ansx artefaktx atentx aŭtomacix bagnx bastonx benkx boltx borsx borx brigadx butx cerbx cirkelx cizelx dampx datumx daŭrx desegnx deĵorx direktx donx dratx drilx dungx ekipx ekonomix ekspansix emeritx energix entreprenx eskalx esperx fabrikx facx fajlx fandx farbx farx fendx ferix festx fiksx filtrx financx fleksx fortx forĝx fosx frezx funelx fuŝx gajnx garnx gastx glux grupx hakx hardx havx hejmx helpx honorarix horx industrix instrumentx jurx kalfatrx kampx kapablx karierx klopodx kojnx komercx komunx konfliktx konstrux kontraktx kostx krikx krisolx kulturx kuponx lacx lanternx laserx liberalx liberx lignx linix lokx lubrikx ludx lukrx lutx manx martelx masonx mastrx materialx maŝinx mediacix meritx merkatx metix mezurx minimumx modlx monx muelx muldx muntx oficx okupx ortx pagx paternalismx paŭzx pecx penikx pensix pensx penx pesx pezx pinĉx pistx plektx plus politikx polurx postenx postulx premix premx prenx prezx produktx profesix proletx proprx pumpx punktx punx rabotx rimedx riparx salajrx segx semajnx sidx sindikatx skipx skrapx smirgx socix spezx spilx stablx strikx stringx sukcesx tagx tanx taskx teknikx tekstx tempx tenajlx terapix tondx tordx tornx traktx tranĉx trovx trulx urbx utilx uzx vajcx vanx verkx vojx ĉenx ĉizx ŝmirx ŝnurx ŝraŭbx ŝtopx ŝvitx