pagi

*pag/i (tr)

Kvitigi sin de ŝuldo per dono de mono aŭ valoraĵo al iu:
 1. (rigardante la donitaĵon kiel objekton): pagi tri frankojn (B); mi pagis por la presado ĉirkaŭ 420 rublojn (Z); pagi por du anoncoj po 30 rubloj (Z); por la privilegio mem la firmo pagas al mi nenion, ĝi nur promesis pagadi al mi kelkan procenton de ĉiu verko, kiun mi aprobos (Z); pagi grandan sumon da mono (Z); pagi altajn salajrojn; la mono devas esti pagata tuj ĉe la aĉetado (Z); prenadi librojn ĉiam nur por pagita mono (Z); la 10 % pagotaj al mi (Z); (f) por lia amikec' konfidon pagu (Z); pagi al iu malbonon por bono (X);
 1. (rigardante la ŝuldon aŭ ŝuldofonton kiel objekton): larmoj ŝuldon ne pagas (Z); pagi la koston de [...] (Z); pagi impostojn, tributon (X); pagi la manĝojn, la loĝejon (B), kalkulon de hotelo, viziton de kuracisto; pagi al si ferian somerrestadon; de nun la ŝuldoj de mia filo ne estos pagataj de mi (Z); tre malbone pagata kuracado de malriĉaj malsanuloj (Z); tiaj oficoj estas tre bone pagataj (Z); (f) ni devas konservi tiun bonaĵon, eĉ pagante ĝin per kelkaj oferoj; kiam li falos en niajn manojn, ni pagos al li la ĉagrenojn, kiujn li kaŭzis al la kronprinco (B).
 1. (rigardante la ricevanton kiel objekton): ŝi batas siajn servistojn kaj ilin ne pagas; pagi siajn kreditorojn (B); pagata oficisto; lin insidis pagataj murdistoj; iru nun, vi estas pagita!;
 1. (sen objekto) kiu rompis, tiu pagu (Z); hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos (Z); avarulo pagas duoble (Z); el fremda poŝo oni pagas facile (Z); se vi ne havos per kio pagi, oni ja prenos vian litaĵon de sub vi (X); mi pagus por la servo (Z); pagi per mono, per naturaĵoj; pagi kontante; oni ne pagas per gloro al sia tajloro (Z); por la transsendo pagas la aĉetanto (Z); (la eldonejo) Hachette pagas al mi (Z); (f) pagi por fremda festeno (Z); (f) (pp la punato) pagos la lupo por la ŝafo (Z); pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj (Z); pro via krimo vi pagos per la vivo (Z); (pp la punanto): mi pagos al ŝi por tio ĉi! (Z).
 • *pago
  1. Ago de tiu, kiu pagas: la pago por la akcioj estos ne unufoja, sed konsistos en pagoj ĉiujaraj (Z); (f) kia ago, tia pago (Z). [VIDU] pagdato, pagoŝarĝo, kvitanco.
  1. Rezulto de tiu pago: labori por pago plej bagatela (Z); se ili sendos nun la abonan pagon (Z); mi devas enporti la luan pagon por la loĝejo (Z); mi konsentas akcepti kian ajn pagon (Z); tiuj, de kiuj li esperas ricevi pagon (Z); persono, kiu venos por kolekti la pagojn (Z); laŭ la grandeco de la pagoj (Z).
 • pagado
  Daŭra, ripeta pago: post la pagado de ĉiuj elspezoj (Z); li timis devontigi sin al la pagado de altaj sumoj (Z); certigi la pagadon de la salajruloj.
 • paganto
  Tiu, kiu pagas: eminenta ŝuldanto-malbona paganto (Z).
 • pagato
  Tiu, al kiu oni pagas: la pagato de bilo.
 • pagenda
  Tia, ke ĝi devas esti pagita: ĉeko pagenda je vido, laŭ ordono, al la portanto.
 • pagigi
  Fari, ke iu pagu: mi pagigos al vi ĉiujn ekstrajn elspezojn.
 • pagilo
  Rimedo por pagi.
 • pagipova
  Kapabla pagi, solventa.
 • alpago
  Tio, kion oni devas pagi super la ordinara aŭ konsentita prezo.
 • antaŭpagi
  Pagi pli frue, ol la kutima aŭ la deviga pagodato: mi devas al li (la presisto) antaŭpagi po ĉiu ekzemplero, kiun mi prenas de li (Z); rabato estas donata al la antaŭpagantoj.
 • antaŭpago
  1. Ago antaŭpagi.
  1. La antaŭpagita sumo.
  1. En ŝpara vivasekuro, repreno de la kapitalo ŝparita ĝis la koncerna momento.
 • *depago
  1. (ark.) Imposto.
  1. Sumo, kiun oni deprenas de la pagota: vi ŝuldas 300 eŭrojn minus la depago de via garantia spezo.
 • ekpago = partopago.
 • nepago
  La fakto, ke oni ne pagis.
 • nepagitaĵo
  Tio, kio restas por pagi, kaj kion oni ne pagis je la difinita dato.
 • postpag (ant)e
  Pagante nur post la liverado de la varo.
 • repagi
  1. Pagi al iu la sumojn, kiujn tiu jam pagis je ies konto: aĉetu mem la trambiletojn, mi repagos al vi; la vojaĝkostoj estas repagataj al la delegitoj.
  1. (f) Trakti iun tiel same (aŭ eĉ ne same), kiel tiu traktis nin aŭ iun alian: bone estos al tiu, kiu repagos al vi pro la faro, kiun vi faris al ni! (X); la Eternulo repagas merititaĵon al siaj malamikoj (X); se vi scios iam, kiamaniere oni agis kontraŭ mi kaj en kia maniero mi repagis por tiuj agoj, vi eble mem miros mian paciencon (Z); Mi repagos sur ilian bruston viajn kulpojn (X); la faro de liaj manoj estos repagita al li (X).
 • repago
  1. Ago de tiu, kiu repagas 1: ni certigas al vi la repagon de ĉiuj viaj elspezoj.
  1. Ago de tiu, kiu repagas 2: venis la tagoj de repago (X); ĉe Mi estas venĝo kaj repago! (X); mia profesio estas repagado-venĝado estas mia metio! (Z); poŝta repago (remburso).
 • retropagi
  Pagi al iu sumon, kiun oni erare ricevis de tiu persono, aŭ kiu superis la ŝulditan.
 • retropago
  1. Ago retropagi.
  1. La retropagita sumo.
   retroaktiva.
 • senpaga
  Ricevebla sen pago: de kantado senpaga doloras la gorĝo (Z); senpaga eniro; por senpaga disdonado (Z).
 • *senpage
  Sen pago: tutan jaron mi laboris en magazeno senpage, nur por lerni (Z); mi sendis al vi por provo (senpage) 50 ekzemplerojn (Z).
 • abonpago
  Pago por abono: li sendis al ni la abonpagon por 10 abonantoj (Z).
 • dokpago
  Monsumo ŝuldata, por uzo de doko aŭ dokoj.
 • horpage
  Tiamaniere, ke la laboro estas pagata laŭ la nombro de la laborhoroj.
 • kompulsopago
  Vd kompulsi.
 • kostopago
  Ies pagado de la kostoj: li regalas nin je la kostopago de la firmo; (f) pri tio mi fariĝis saĝa per mia propra kostopago (Z).
 • laborpago (X)
  Salajro.
 • limdepago (Z)
  Dogano 1.
 • medikrompago
  [EKOLOGIO] Speco de imposto je iu specifa produkto pro la mediproblemoj, kiujn ĝi kaŭzas.
 • monatpago
  Sumo, kiun oni devas pagi ĉiumonate.
 • partopago
  Parta pago, farita kiel garantio de la pli malfrue pagota sumo: fari partopagon ĉe aĉetado de meblaro, ĉe lupreno de apartamento.
 • partopage
  Kiel ekpago: (f) nur unu kiseton, partopage de nia edziĝo! (Z).
 • portopago
  Sumo, kion oni devas pagi por la portado aŭ transportado de io.
 • ŝtatpage
  Kun ĉiuj elspezoj pagitaj de la ŝtato: vojaĝi, esti enterigita ŝtatpage.
 • poŝtrepage
  Kun pagoŝarĝo.

  pagi


  Esprimoj

  Pagi kontante.
  Esti pagata laŭ sia laboro.
  La dunganto devas pagi la duonon de la sociala asekuro.
  Li ne volis sin devontigi (en la futuro) al pagado de grandajsumoj.
  Mi promesas, ke mia ŝuldo estos pagita la 9-an de Majo.
  Pro la kulpoj de la patroj pagas ( suferas)la filoj.
  Sendi librojn kun pagoŝarĝo.
  Tajloro krimis, botisto pendas.
  Ĉiu malfruiĝo ĉe la pagado ĉesigos la liveradon.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  abonpago,alpago,antaŭpagi,antaŭpago,depago, doganpago, dokpago,ekpago, farmopago, horpage, indico de propago, koeficiento de propago, kompulsopago, kostopago, limdepago, medikrompago, monatpago,nepagitaĵo,nepago,pag(o)dato,pagado,paganto, pagatesto,pagato,pagenda,pagi,pagigi,pagilo,pagipova,pago, pagoŝarĝo, partopage,partopago, portopago,postpag(ant)e, poŝtrepage,propaga indico,repagi,repago,retropagi,retropago,senpaga,senpage, ŝtatpage

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  avara
  kara (multekosta)
  malkara
  multekosta
  retroaktiva
  ĉipa (malmultekosta)

  prunte

  asekuri
  disipi (malŝpari)
  doni
  investi
  komerci
  konsumi
  kosti
  kvitigi
  liveri
  marĉandi
  mendi
  pagi per naturaĵoj
  perlabori
  plasi
  pruntedoni
  pruntepreni
  taksi
  vendi
  ĝiri
  ŝakri
  ŝpari
  ŝuldi

  aĝio
  banko
  bazaro
  butiko
  datfalo (Kiam oni devas pagi ŝuldon)
  dogano
  elspezo
  enspezo
  fakturo
  financo
  foiro
  honorario
  imposto
  impostpaganto
  interezo
  kaso
  kiosko
  konto
  kotizo
  lukro
  magazeno
  mono
  pagi per kontanta mono
  pensio
  prezo
  procento
  profito
  rabato
  rekompenso
  ristorno
  salajro
  spezo
  stipendio
  tarifo
  tributo
  valoraĵo
  varo
  ĉiovendejo
  ŝuldo

  Ankaŭ vidu:


  Iel rilatitaj:

  abonx afidavitx afrankx amortizx antaŭ asekurx atestx avarx aĉetx aĝix aŭtomobilx bankrotx bankx bazarx biletx bilx butikx datx devx disipx doganx dokx donx fakturx farmx financx fingrx foirx gastx honorarix horx impostx indicx interezx investx karx kasx kioskx koeficientx komercx kompulsx konsumx kontantx kontx kostx kotizx kvitx laborx limx liverx lukrx magazenx marĉandx medix mendx monatx monunux monx orx partx pensix plasx portx poŝtx prezx procentx profitx pruntx rabatx retro ricevx ristornx salajrx spezx stipendix suferx sumx taksx tarifx tributx valorx varx vendx venĝx ĉantaĝx ĉekx ĉipx ĝirx ŝakrx ŝarĝx ŝparx ŝtatx ŝuldx