korpo

*korp/o

 1. ĉe homoj kaj bestoj, aro de la materiaj partoj, kiuj konsistigas la organaron: pli granda ol la korpo de ordinara rano (Z); ŝi ne havis piedojn, la korpo finiĝis per fiŝa vosto (Z); tremo trakuris sian korpon (Z); ektremi per la tuta korpo (Z); (io) saniga por via korpo (Z); fortika, kaduka korpo (Z); kuraĝu nun ekpalpi mian korpon per malĉasta tuŝo! (Z); la korpo disfalis en cindron (Z); ĉeesti per propra korpo; ne la edzino, sed la edzo rajtas pri ŝia korpo; tiel same ankaŭ ne la edzo, sed la edzino rajtas pri lia korpo (N); kuri de sia propra korpo (Z) (timegi).
  karno, osto.
 1. La materia parto de homo kontraste kun la spirita: se kune kun la korpo ankaŭ la spirito kripliĝis (Z); ili vivas per unu animo en du korpoj (Z); forsavi sian korpon kaj animon (Z); klopodi sen limo per korpo kaj animo (Z); mi aliĝos per la tuta korpo kaj animo al la partio (Z); (f) se prosperus al ili, al la nomo de sia projekto ellabori ankaŭ sin teni povantan korpon (Z); [KRISTANISMO] la korpo de Jesuo Kristo (eŭkaristio).
 1. Tiu materia parto senigita de la spirita: senviva korpo (Z); mara junko, kiu aspektis kiel korpo de homo (Z); la korpon venigu do en preĝejon (Z); dissekci korpon.
  kadavro.
 1. Trunko de homa aŭ besta korpo: li detranĉis al li la kapon kaj enterigis ĝin kune kun la korpo (Z); la korpo kaj la membroj; ŝi kaptis lin ĉirkaŭ la korpo (Z).
  talio.
 1. La ĉefa parto de objekto: la korpo de ŝipo, de flugboato; la korpo de violono, gitaro; en la korpo de la dokumento.
  kerno.
 1. ĉia agregaĵo de materiaj eroj: ĉiuj korpoj havas dimension kaj pezon; organika, neorganika korpo; simpla, kombinita korpo; pura korpo; solida, likva, gasa korpo; fremda korpo en la okulo (Z); la steloj estas korpoj de universo (Z); nigra korpo (Vd nigra 6).
  substanco.
 1. [ANATOMIO] Nomo de diversaj organoj, i.a. flava korpo, stria korpo kaj vitreca korpo.
 1. (f) Relativa denseco, solideco de io: tiu ŝtofo ne havas korpon; jen vino, kiu havas korpon!
 1. [MATEMATIKO] Ringo, en kiu oni povas dividi per ajna elemento nenula: la aro de ĉiuj reelaj nombroj konsistigas korpon; per aljungo de nulejo de nemalkomponebla (nereduktebla) polinomo oni ricevas pluigaĵon, kies grado egalas al la grado de la polinomo.

RIM. Kelkaj aŭtoroj uzas la terminon nur por komutaj ringoj.
 • ĉela korpo
  [ANATOMIO] Nukleohava parto de neŭrono, eksklude de ties plilongaĵoj (t.e. ties aksono kaj dendritoj).
 • flava korpo
  [ANATOMIO] Luteo.
 • stria korpo
  [ANATOMIO] Cerba formacio, konsistanta el la kaŭdata kaj lentoforma kernoj.
 • vitreca korpo
  [ANATOMIO] (corpus vitreum) Vitreo.
 • korpa
  1. Rilata al korpo: la korpa konsisto; korpa puno (B); la korpaj bezonoj, deziroj.
   fizika, karna.
  1. Havanta relative fortan korpon: mi fariĝis tro korpa (Z).
   korpulenta.
 • korpeto
  1. Tre malgranda korpo, i.a. [ANATOMIO] etaj, globaj aŭ ovoidaj organoj.
   organeto.
  1. Tre malgranda parto de materio.
   partiklo.
 • korpigi
  Fari, ke io havu korpon: la skulptisto korpigis sian virinan idealon en la marmoran statuon.
 • korpiĝi
  Iĝi korpohava: tiuj belaj ideoj neniam korpiĝis; en la domo troviĝis la korpiĝinta gajeco kaj bona humoro, sinjoro Alfredo (Z).
 • antikorpo
  Vd antikorp/o.
 • elkorpigi
  Senigi je korpo: elkorpigita animo.
 • enkorpigi
  Doni en si mem korpan, konkretan formon al io abstrakta: lingvo internacia enkorpigas en si homofratigan ideon (Z); li sola enkorpigas la tutan aktivecon de la grupo; li aspektis kiel enkorpigita malsato (Z).
 • enkorpiĝi
  Preni, akcepti la formon de korpo: tiuj fremdaj esprimoj enkorpiĝis en E.; [KRISTANISMO] Jesuo estas la dua persono, enkorpiĝinta, de la Triunuo.
  enkarniĝi.
 • senkorpa
  Ne havanta formon korpan, konkretan: al Vi, ho potenca, senkorpa mistero! (Z).
  spirita, ideala.
 • fruktokorpo
  [BOTANIKO] Sporoproduktanta organo kiel tutaĵo, ekz. ĉe ombrelfungo ĉapelo plus stipo.
  askujo, bazidiujo.
 • levkorpo
  [TEKNIKOJ] (pp pianomekaniko) Tiu peco, kiu, levate de la klavo, transdonas movon al ĉiuj aliaj moveblaj pecoj.

  korpo


  Esprimoj:

  La skulptisto korpigis sian virinan idealon en la mormoranstatuon.
  Ŝi ne havis piedojn, la korpo finiĝis per fiŝa vosto.
  Ĉeesti per propra korpo

  Kelkaj kunmetaĵoj:

  Golĝokorpo, antikorpo, antikorpo, denskorpa, elkorpigi,enkorpigi,enkorpiĝi, flava korpo, fruktokorpo, graskorpa, korpa,korpeto,korpigi, korpiĝi, korpogardisto, levkorpo, senkorpa, striakorpo,vitreca korpo, ĉela korpo

  Unuaj lernendaĵoj:

  brako, brusto, buŝo, cerbo, dento, dorso, fingro, flanko, haro, haŭto, kapo, kolo, koro, korpo, kruro, lango, lipo, mano, nazo, okulo, orelo, osto, piedo, sango, sekso, spiri, voĉo, vizaĝo

  El la Malnova Greka: σωμα/σωματος ( korpo )

  aŭtosomo, centrosomo, desmosomo, diktiosomo, episomo, heterosomo, kalosomo, kromosomo, ksantosomo, lizosomo, nukleosomo, oleosomo, peroksisomo, plurribosomo, poliribosomo, psikosomata, ribosoma, ribosomo, skistosomo, skistosomozo, somata, somaterio, somato, somatogamio, tripanosomo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:

  homologa
  ideala
  korpulenta
  korpĉekorpa homdenseco (Svarmo da homoj)
  kripla
  lama

  enkarniĝi


  abdomeno
  akselo
  aksiso
  amboso
  anfrakto
  antaŭbrako
  anuso
  aorto
  apendico
  apofizo
  araknoido
  arterio
  artiko
  aŭriklo
  barbo
  brako
  bronko
  brovo
  brusto
  buŝo
  cekumo
  cerbeto
  cerbo
  cerebelo
  cerumeno
  cerviko
  cico
  dekstra duonglobo de la cerbo
  deltoido
  dentaro
  dentingo
  dentkarno
  dento
  dentokarno
  dermo
  diafizo
  diafragmo
  dikfingro
  dorso
  duodeno
  duramatro
  emajlo
  encefalo
  endo kardio
  ependimo
  epidermo
  epifizo
  epigastro
  epigloto
  epistrofo
  epitelio
  etmoido
  ezofago
  falango
  falto
  faringo
  fascio
  femuro
  feto
  fibreto
  fibro
  fibulo
  filamento
  fingro
  flanko
  foliklo
  fontanelo
  fornikso
   
  frunto
  fruntosto
  funiklo
  gala veziko
  galo
  galveziko
  gambo
  ganglio
  gangliono
  generaj organoj
  genuo
  gingivo
  glabelo
  glando
  glano
  gloto
  glutejo
  gluteo
  gorĝo
  haro
  haŭto
  helikso
  hepato
  himeno
  histo
  humero
  ileo
  iliumo
  incizivo
  ingveno
  inkudo
  intesto
  iskio
  kalkaneo
  kalkano
  kamero
  kanino
  kardio
  karno
  karpeo
  kartilago
  kerno
  klaviklo
  klitoro
  kloako
  kojlo
  kojnodento
  kokcigo
  kokso
  koksosto
  koledoko
  kolo
  kolostro
  komisuro
  kompakta histo
  konjunktivo
  korneo
  koro
  korpo
  kranio
  kropo
  kruro
  kubuto
  lakrimalo
  lango
  laringo
  leŭkocito
  ligamento
  limfa angio
  limfo
  lipo
  lumbo
  luteo
  makzelo
  maleo
  maleolo
  mamo
  mandiblo
  mano
  manplato
  medolo
  membrano
  membro
  meningo
  mentono
  metakarpo
  metatarso
  mieno
  mjelo
  muko
  muskolo
  nazo
  naĝilo
  nervo
  nervuro
  neŭrono
  nimfo
  nukleo
  nuko
  okcipito (= postkranio)
  okulglobo
  okullenso
  okulo
  orbito
  orelo
  oreltamburo
  organo
  orkido
  ostaro
  osto
  ovario
  ovujo
  ovulo
  palato
  palpebro
  pankreato
  parietosto
  pario
  patelo
  pelvo
  peniso
  perikardio
  perineo
  periosto
  peritoneo
  piamatro
  piedo
  placento
  plando
  plasmo
  pleŭro
  polekso
  polmo
  poplito
  postpalato
  postvango
  prepucio
  prostato
  pubo
  pugno
  pugo
  pulmo
  pulpo
  pupilo
  radiuso
  rektumo
  reno
  retino
  ripo
  sakro
  sango
  sekso
  sensoj
  sfinktero
  sidvango
  sino
  skapolo
  skeleto
  spermo
  spino
  spirito
  spiro
  stapedo
  sternumo
  stomako
  substanco
  suro
  talio
  tarso
  teksaĵo
  tempio
  temporalo
  tendeno
  testiko
  tibio
  timpano
  tonsilo
  torako
  torso
  tranĉodento
  traĥeo
  trunko
  umbilika ŝnuro
  umbiliko
  ungo
  uretero
  uretro
  urino
  uvulo
  vagino
  vango
  vazo
  vejno
  velo
  ventriklo
  ventro
  vertebraro
  vertebro
  verto
  veziko
  viscero
  vitreo
  vizaĝo
  vosto
  voĉkordo
  voĉo
  vulvo
  ĉelo
  ĝibo
  ŝultro
  ŝvito  angio
  antikorpo
  atlaso
  barto
  besto
  brakicefalo
  diartrozo
  dilatanto
  dolikocefalo
  ekskrecio
  ekskremento
  ektopio
  fekaĵo
  homo
  kiso
  mukozo
  nekropsio
  partiklo
  sklerozo
  sana

  Eble rilatitaj:

  animx, dikx, fruktxpart, personx, sensx, tra, tra, tuŝx, vizaghx,

  Iel rilatitaj:

  abdomenx akselx aksisx algebrx altx ambosx anfraktx angix animx antikorpx anusx aortx apendicx apofizx araknoidx arterix artikx atlasx atomx aŭriklx aŭtosomx barbx bartx bestx brakicefalx brakx bronkx brovx brustx bustx buŝx cekumx centrosomx cerbx cerebelx cerumenx cervikx cicx cingulx deltoidx dentx dermx desmosomx diafizx diafragmx diartrx diktiosomx dikx dorsx duodenx duramatrx ekskrecix ekskrementx ektopix emajlx encefalx endx ependimx epidermx epifizx epigastrx epiglotx episomx epistrofx epitelix estx etmoidx ezofagx falangx faltx faringx fascix femurx fetx fibrx fibulx filamentx fingrx flankx foliklx fontanelx forniksx fruktx fruntx funiklx galx gambx ganglionx ganglix genux gingivx glabelx glandx glanx glotx glutex gorĝx harx haŭtx heliksx hepatx heterosomx himenx histx homx humerx ilex iliumx incizivx ingvenx inkudx intestx iskix kadavrx kalkanex kalkanx kalosomx kamerx kaninx kapx kardix karnx karpex kartilagx kernx kisx klaviklx klitorx kloakx kojlx kokcigx koksx koledokx kolx komisurx konjunktivx kornex korpx korx kranix kromosomx kropx krurx ksantosomx kubutx lakrimalx langx laringx leŭkocitx ligamentx limfx lipx lizx lumbx lutex makzelx maleolx malex mamx mandiblx manx medolx membranx membrx meningx mentonx metakarpx metatarsx mienx mjelx mukozx mukx muskolx nazx nekropsix nervurx nervx neŭrx nimfx nuklex nukx okcipitx okulx olex orbitx orelx organikx organx orkidx ostx ovarix ovx palatx palpebrx pankreatx parietx parix part partiklx patelx pelvx penisx perikardix perinex periostx peritonex peroksx personx piamatrx piedx placentx plandx plasmx pleŭrx poleksx polmx poplitx prepucix prostatx psikx pubx pugnx pugx pulmx pulpx pupilx radiusx rektumx renx retinx ribx ripx sakrx sakx sangx sanx seksx sensx sfinkterx sinx skapolx skeletx skistosomx sklerx somaterix somatx spermx spinx spiritx spirx stapedx sternumx stomakx substancx surx talix tarsx teksx tempix temporalx tendenx testikx tibix timpanx tonsilx torakx torsx tra traĥex tripanosomx trunkx tuŝx umbilikx ungx ureterx uretrx urinx uvulx vaginx vangx vazx vejnx velx ventriklx ventrx vertebrx vertx vezikx viscerx vitrex vizaghx vizaĝx vostx voĉx vulvx ĉelx ĝibx ŝultrx ŝvitx