oleo

*ole/o


I-
 1. Grasa likvo de origino vegetaĵa (olivo, lino, nukso), animala (baleno, foko) aŭ minerala (nafto, skisto), uzata por nutrado, medicino, lumigado, arto, industrio kaj religiaj ceremonioj: oliva, nuksa, minerala oleo; oleo por lumigado (X); tuberoj kaj ulceroj, kiuj ne estas moligitaj per oleo (X); kiel la bona oleo, kiu de la kapo defluas sur la barbon (X); la sankta oleo (X) (por ritoj); enverŝi oleon en la fajron (Z) (eksciti ardon de disputantoj); oleokruĉo.
  esenco.
 1. Tiu sama substanco, rigardata kiel simbolo de dolĉeco, mildeco, vivofacileco: via nomo similas al elverŝita oleo (X); ŝia gorĝo estas pli glata ol oleo (X); iliajn riverojn Mi fluigos kiel oleon (X); la maro aspektis el oleo; verŝi oleon sur la ondojn (kvietigi kverelon).
 1. (evi) = petrolo: oleodukto.
 • esenca oleo = vegetaĵa esenco.
 • etera oleo (ark.) = esenco 4, 5.
 • olea
  1. Enhavanta oleon: oleaj farboj; oleaj haroj, olea haŭto.
  1. Milda kiel oleo: karaktero olea (Z); maro olea.
 • olei (tr)
  ŝmiri per oleo: olei maŝinon, ŝlosilon, la hokojn de la pordo (Z); ili ne oleas sin plu (B); oleita papero; sanktolei (Z).
 • oleaĵoj
  ĉiuj oleaj substancoj, uzataj en industrio.
 • oleata acido [VIDU] oleata (acido).
 • oleeco
  Eco de oleaĵoj.
 • oleilo
  Organo de maŝino, kiu entenas oleon aŭ grasaĵon, por lubriki la frotojn.
 • oleino
  [KEMIO] Likva graso, triglicerido de oleata acido.
 • oleosomo
  [BOTANIKO] Organeto de iuj vegetajaj ĉeloj, riĉa je lipidoj, troviĝanta i.a. en semoj.
 • oleujo
  Vazeto, por enteni la oleon uzatan dum manĝo.
 • oleodona
  Liveranta oleon: oleodonaj plantoj, fruktoj.
 • oleometro
  En veturilo, indikilo pri la nivelo de oleo.
 • balenoleo, *fiŝoleo, moruoleo
  Oleo ekstraktata el tiuj bestoj kaj uzata por diversaj celoj.
 • dizeloleo = gasojlo.
 • gasoleo = gasojlo.
 • kamforoleo
  Olea solvaĵo de kamforo, uzata injekcie en medicino.
 • kreozotoleo
  [KEMIO] Peza frakcio de la karba gudro, uzata kiel konservilo por ligno.
 • linoleo
  Oleo, ekstraktata el linsemoj, sekigebla, t.e. oksidebla al malmola, seka maso, kaj tial uzata en oleaj farboj por pentristoj kaj por akvimunigi teksaĵojn.
 • linoleumo
  Juta teksaĵo, ne penetrebla de akvo, dense ŝmirita per lino bolinta kun plumba aŭ mangana dioksido kaj miksita kun koloriloj, rezino kaj korna pulvoro, uzata por kovri plankon, skulpti gravurojn ks.
 • manĝoleo
  Vegetaĵa oleo, uzata en homa nutrado. [VIDU] arakido, juglando, kolzo, olivo, palmo.
 • migdaloleo
  Oleo, ekstraktata el la dolĉaj migdaloj kaj uzata precipe en dermatologio.
 • olivoleo
  Oleo, produktata per premado de maturaj olivoj.
 • palmoleo
  Oleo kuirarte kaj industrie uzata (i.a. en fabrikado de margarino).
 • parafinoleo
  Vd parafino.
 • sanktoleo (Z)
  [RELIGIO] Oleo, uzata por liturgiaj celoj.
  krismo.
 • sanktolei (tr)
  ŝmiri parton de la korpo (frunton, manojn), por beni aŭ konsekri: sanktoleu la keston de atesto (X); mi sanktoleis vin reĝo super Izrael (X).
 • sanktoleito
  1. Reĝo aŭ pastro sanktoleita (hebree 'Mesio', helene 'Kristo'): tiele diras la Eternulo pri sia sanktoleito Ciro (X); ne tuŝu miajn sanktoleitojn kaj al miaj profetoj ne faru malbonon (X).
  1. [KRISTANISMO] Malsanulo, kiu ricevis la sanktoleadon.
 • sanktoleado
  1. [KRISTANISMO] Rito, en kiu oni sanktoleas reĝon, pastron ks.
  1. [KRISTANISMO] Sakramento, destinita al la malsanuloj.
 • ŝtonoleo = nafto.
 • II- [BOTANIKO] G. (Olea el oleacoj) de dukotiledonaj daŭrafoliaj arboj kaj arbustoj kun ledecaj, integraj folioj, kun malgrandaj, blanketaj floroj en ofte densaj infloreskoj, kaj kun fruktoj (drupoj) ovoidaj aŭ elipsoidaj; ĉ. 30 sp-oj el la Malnova Mondo, kelkaj, precipe olivarbo (O. europaea), kultivataj por oleoriĉaj drupoj uzataj en preparo de olivoleo.
 • oleacoj
  Fam. (Oleaceae) de arboj kaj arbustoj kun ĝenerale kontraŭe duopaj folioj kaj kun floroj, malofte senperiantaj, karakterizataj de 4 (5) kuniĝintaj sepaloj, 4(5) kuniĝintaj petaloj kaj ofte nur 2 stamenoj; ĉ. 615 sp-oj el 24 g-oj, i.a. oleo, frakseno, jasmeno, ligustro kaj siringo.

  oleo


  Esprimoj

  Enverŝi oleon en la fajron.
  Kvietiĝis, lia kero.
  La maro aspektis el oleo.
  Oleo de hepato de moruo (gadoleo).
  Pentri per oleo, akvarelo, per etaj, delikataj tuŝoj.
  Tomato, ajlo kaj olivoleo mirinde akordas.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  arakida oleo, arakidoleo, balenoleo, dizeloleo, esenca oleo, etera oleo, fiŝoleo, gasoleo, kamforoleo, kolzoleo, kreozotoleo, linoleo, linoleumo, manĝoleo, migdaloleo, moruoleo,olea,oleacoj,oleata acido,oleaĵoj,oleeco,olei,oleilo,oleino, ŝtonoleooleo, oleobildo, oleodona, oleofonto, oleolampo, oleometro, oleopalmo, oleopentro, oleopneŭmata, oleorafano, oleorapo, oleoreziduo, oleorezino, oleosomo, oleotruo, oleoŝlimo,oleujo,oleumilo, olivoleo, onagra oleo, onagroleo, palmoleo, papavoleo, parafinoleo, parafinoleo, ricinoleata acido, ricinoleo, sanktoleado, sanktolei, sanktoleito, vitriololeo, ŝtonoleo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  animala
  arakida
  balena
  dolĉa
  foka
  juglanda
  kolza
  lina
  milda
  minerala
  nafta
  nuksa
  oliva
  palma
  pura
  sankta
  skista
  vegetaĵa
  vivofacileca

  friti : prepari manĝaĵon en graso aŭ oleo per varmego
  lubriki
  lumigi
  nutri
  unkti (sanktolei)
  ŝmiri
  ŝanĝi oleon

  Mesio, Kristo (sanktoleito)

  esenco
  farbo
  graso : facile ŝmirebla kaj fandebla substanco [butero, oleo.]; grasa: kun multe da graso; (pri literoj: dike presitaj)
  haro
  haŭto
  industrio
  konfirmacio
  likvo
  lipioleacodo
  malvarme elpremita olivoleo
  margarino
  medicino
  nafto (ŝtonoleo)
  oleaco
  olivo : manĝebla oleeca frukt(et)o de Mediteranea arbo kun ledecaj folioj (Olea europaea)
  parafino
  parfumo : bon-odora substanco solvita en alkoholo aŭ oleo
  religio
  semo

  Ankaŭ vidu:

  akvo. boli. butero. graso. sankta. viando.

  Iel rilatitaj:

  Kristx Mesix akvx aleŭritx amforx animalx arakidx arbx arganix balenx banx bildx bolx buterx dizelx dolĉx donx esencx eterx facilx fajrx farbx fiŝx florx fokx fontx fritx gasx grasx harx haŭtx industrix juglandx kamforx kolzx konfirmacix korpx kreozotx kuirx lampx likvx linoleumx linx lipidx lubrikx lumx manĝx margarinx materialx medicinx metrx migdalx mildx mineralx morux naftx nuksx nutrx odorx olivx onagrx palmx papavx parafinx parfumx pentrx pneŭmatx purx rafanx rapx religix rezidux rezinx ricinx sakx sanktx semx skistx somx trux unktx varmx vegetx viandx vitriolx ŝanĝx ŝlimx ŝmirx ŝtonx