besto

 1. ĉiu animalo escepte de homo: hejma, sovaĝa besto; mi donu vian karnon al la birdoj de l' ĉielo k al la bestoj de l' kampo (Z); la leono, plej forta el la bestoj (X); malbonaj infanoj amas turmenti bestojn (Z); tre kara best' estas zibelo pro sia bela felo (Z); li estas kompetenta, kiel besto pri arĝento (Z).
  animalo, bruto.
 1. (f) Homo stulta aŭ kruda kiel besto: la malsaĝa besto alportas al mi la ŝlosilojn k volas nun ricevi la monon! (Z); vi trompas la popolon [...] ha, vi abomena besto! (Z).
 • sovaĝa besto
  Ne hejmigita besto, danĝera aŭ ne por homo.
  sovaĝbesto.
 • besta
  1. Rilata al besto: bestaj ekskrementoj (B).
  1. Kruda aŭ kruela: bestaj inklinoj; besta krimo, buĉado (Z).
   bestia.
 • bestaĵo
  Ago inda je besto: rompu la murojn inter la popoloj k nur tiam povos malaperi tiaj bestaĵoj! (Z).
 • bestaro
  1. Aro de bestoj: kiu timas bestaron, ne iru arbaron (Z).
  1. Faŭno.
 • besteco
  1. Eco de besto, kontraste al eco de homo.
  1. Sovaĝeco, mal· humaneco.
 • bestego
  Aparte granda besto.
 • bestega
  Malhumana, monstre kruela: la bestega Bjelostoka buĉado (Z); kun bestega bruo ili enfalas en la ĉelojn de la fratinoj! (Z).
 • bestejo
  1. Loko (en farmodomo ks), rezervita por la bestoj.
  1. Menaĝerio.
  1. Zoologia ĝardeno.
 • besteto
  Aparte malgranda besto.
 • bestigi
  Fari iun beste mal· nobla, sensenta: drinkado bestigas la homon.
 • prabesto
  Antaŭhistoria besto.
 • dombesto
  Besto, vivanta kun la homoj (por agrikulturo aŭ en la hejmo).
 • hejmbesto
  Besto tenata hejme por akompano aŭ plezuro.
 • maribesto
  Kokcinelo. SIN. mariskarabo.
 • poŝbesto
  Marsupiulo.
 • rabobestoj
  Subordo (Fissipedia) de teraj karnovoruloj kun longaj, kurbaj kaninoj k tranĉaj antaŭmolaroj, ekz-e civeto, gulo, hieno, hundo, kato, leono, linko, mustelo, tigro, urso ks: (f) hom', vi bela rabobesto de l' Renesanco! (K).
 • prarabobestoj
  [PALEONTOLOGIO] Kreodontoj.
 • rajdobesto
  Besto, sur kiu oni povas rajdi.
 • sovaĝbesto
  Nehejmigita besto, danĝera por la homo (vorto uzata precipe pri kvarpieduloj: lupo, leono, tigro ktp). SIN. bestio 1.
  sovaĝa besto.
 • sovaĝbesteco
  Eco de sovaĝbesto: (f) kian gradon de sovaĝbesteco povas atingi la genta malamo! (Z).
 • ŝarĝ (o)besto (Z)
  Kvarpiedulo, uzata de homoj por transporti ŝarĝojn surdorse ( azeno, ĉevalo, kamelo ks).
 • tirbesto
  Kvarpiedulo, uzata de homoj por transporti ŝarĝojn per tirado de veturilo ( bovo, ĉevalo, hundo ks).
 • virbesto
  Virseksa besto: el ĉiuj brutoj prenu po sep paroj, virbestojn k iliajn inojn (X).
  besto

  besto


  Esprimoj

  Diana la Ĉasistino.
  Flegi la brutaron.
  Ne turmentu bestojn.
  Pafi paseron, kaj trafi anseron.
  Pafi ĉion, kion oni trovas.

  Unuaj lernendaĵoj

  azeno, besto, birdo, bovo, fiŝo, hundo, insekto, kato, muŝo, plumo, vosto, ĉevalo, ŝafo

  Kelkaj kunmetaĵoj

  besta, bestaro, bestaĵo, besteco, bestega, bestego, bestejo, besteto, bestigibestokuracisto, dombesto, hejmbesto, maribesto, poŝbesto, prabesto, prarabobestoj, rabobestoj, rajdobesto, ŝargbesto, sovaĝa besto, sovaĝbesteco, sovaĝbesto, tirbesto, virbesto, ŝarĝ(o)besto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  bestia
  esti vermaroplena
  konsterna
  kruda
  malhumana
  malnobla
  malsanega
  sensenta
  sovaĝa
  stulta
  stultega

  baŭmi
  bleki
  boji
  dresi
  galopi
  grunti
  heni
  kurĉasi
  leki
  miaŭi
  mordi
  remaĉi
  ronĝi
  stelĉasi

  animalo
  azeno
  batuo
  bestio
  bestokuracisto
  bruto
  bubalo
  dombesto
  faŭko
  faŭno
  felo
  fiŝĉasaĵo
  graso
  harĉasaĵo (leporo, kapreolo,ktp)
  hufo
  kapro
  kaĝo
  kapreolo
  kokcinelo
  korno
  kuniklo
  kvarpiedulo
  ledo
  leporo
  mamulo (mambesto)
  monstro
  nimrodo
  paro
  plumĉasaĵo ( perdriko, ktp)
  porko
  prabesto
  rabobesto
  rostro
  specio
  ungo
  vosto
  zoologia ĝardeno
  ĉasa fusilo
  ĉasi : iri al ĉaso,reveni deĉaso
  ĉevalo
  ŝafo

  abelo
  araneo
  biologio.
  bovo
  ĉevalo
  elefĉasianto
  fiŝo
  hirundo
  kamelo
  kato
  koko
  korvo
  lupo
  muso
  rampulo
  ronĝulo
  sciuro
  senvertebrulo
  sovaĝbesto
  urso
  vulpo
  zoologio.
  bredi
  faŭno
  kapti
  kaĝo
  rampulo
  viando

  Bildvortaro

  224 : Dombestoj
  224-01 -2 : grandbrutoj
  224-01 : bovo, kornbesto, remaĉulo virseksa: virbovo, taŭro; inseksa: bovino; kastrita: eksbovo; juna: bovido
  224-03 -7 : azeno
  224-03 : ĉevalo virseksa: stalono, virĉevalo; inseksa: ĉevalino; kastrita: eksĉevalo; juna: ĉevalido
  224-04 : ŝarĝoselo
  224-05 : ŝarĝo
  224-06 : tufvosto
  224-07 : vostotufo
  224-08 : mulo, hibrido de virazeno kaj ĉevalino
  224-09 -12 : porko, parhufulo
  224-10 : muzelo
  224-11 : orelo
  224-12 : bukla vosto
  224-13 : ŝafo virseksa: virŝafo; inseksa: ŝafino; kastrita: eksŝafo; juna: ŝafido
  224-14 : kapro
  224-15 : kaprobarbo
  224-16 : hundo; ĉi tie: Leonberga hundo virseksa: virhundo; inseksa: hundino; juna: hundido
  224-17 : kato; ĉi tie: Angora kato virseksa: virkato; inseksa: katino; juna: katido
  224-18 -36 : malgrandaj dombestoj
  224-18 : kuniklo virseksa: virkuniklo; inseksa: kuniklino; juna: kunkiklido
  224-19 -36 : kortobirdoj
  224-19 -26 : galino
  224-19 : kokino
  224-20 : kropo
  224-21 -26 : virkoko; kastrita: kapono
  224-22 : kresto
  224-23 : orelolobo
  224-24 : beklobo
  224-25 : serpoforma vosto
  224-26 : sprono
  224-27 : numido
  224-28 : meleagro
  224-29 : ventumila vosto
  224-30 -32 : pavo
  224-31 : pavoplumo
  224-32 : ocelo
  224-33 : kolombo
  224-34 : ansero
  224-35 : anaso
  224-36 : naĝmembrano, naĝhaŭto

  Eble rilatitaj:

  agamx, agutix, agvarax, alcelafx, alzanx, Behemotx, biologx, celenterx, civetiktx, civetx, homx, ili, instinktx, komprenx, korpx, kulturx, seksx,