paroli

*parol/i

 1. (ntr) (iu) Uzi idiomon per la voĉorganoj: la floroj ja ne povoscias paroli! (Z); infaneto, kiu apenaŭ komencas paroli; en la tempo, kiam la bestoj parolis; paroli mallaŭte, flustre, forte; ekzistas tiaj homoj, kiuj parolas, antaŭ ol ili pensas (Z); se vi senfine parolos, de tio la poto ne bolos (Z).
 1. (iu) (tr) Esprimi senton aŭ penson per vortoj, uzante la voĉorganojn: paroli maljustajn vortojn (Z), sensencaĵon (Z), flataĵojn (Z); paroli klare (Z), malkaŝe (Z), flue (Z), kuraĝe (Z), intime (Z); ĉi tie oni parolas en E. (Z); ĉu vi parolas nian lingvon? (Z); paroli ruse (Z); en Svislando estas parolataj kvar lingvoj; paroli dolĉe en la orelon (Z) (flati); paroli al la delegitoj, antaŭ la kongreso; paroli al si mem (Z); per nia kor' parolas al ni dioj (Z); paroli por iu, por ia propono; per petegado parolas malriĉulo (X); mi parolas pri leono (Z); inter generaloj parolu pri bataloj (Z); (analoge) paroli per gestoj; de longe la historio plu ne parolas pri tiu gento; neologismoj, pri kiuj mi parolis en la antaŭparolo al la Fundamento (Z); (abs) koro tro plena-buŝo parolas (Z); tiele parolis Zaratuŝtro.
  aludi, deklari, oratori, proklami, prononci, raporti.
 1. (ntr) Konversacii: sed iru, parolu kun virino! (Z); ŝi ofendiĝas kaj tute ĉesas paroli kun mi (Z); buŝo kontraŭ buŝo Mi parolas kun li (X).
 1. (io) (ntr) Havi klaran signifon, esti signifoplena: la faktoj, la ciferoj parolas per si mem (B); mia pasintaĵo parolas por mi; ni ekzamenu la motivojn, kiuj ŝajne parolas por la propono; tiaj rimedoj parolas pli al la sentoj, ol al la racio; ŝi rigardis nin mute, per parolantaj okuloj. [VIDU] elokventa.
 • *parolo
  1. Kapablo esprimi senton aŭ penson per artikigitaj vortoj: la parolo estis donita al la homo; subite senigita je la parolo; li estis tiel emociita, ke li perdis la parolon; al tiu portreto mankas nur la parolo; parolo estas arĝento, oron similas silento (Z).
  1. Plenumo de tiu kapablo: la prezidanto donis la parolon al la raportonto; rifuzi al iu la parolon; la parolo venas nun al vi; interrompi ies parolon.
  1. Unu aŭ pluraj vortoj, esprimantaj senton aŭ penson: trafi per la parolo rekte en la vizaĝon (Z); parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo (Z); montras parolo, kion cerbo valoras (Z); via parolo estas tute ne komprenebla (Z); lia parolo fluas dolĉe kaj agrable (Z); malamanto havas maskitajn parolojn (X); ofte nepripensita parolo vundas kiel glavo (X); en lingvoj naturaj pri nenio simila povas esti parolo (Z); ne pri tio estas la parolo!; vi estas multe pli estiminda ol via parolo (Z).
  1. Serio da frazoj aŭ versoj pri difinita temo, direktataj al publiko: mi aŭdis, kiel vi unu fojon deklamis parolon (de dramo) (Z); li mensogas, kiel funebra parolo (Z); eble vi atendas de mi ion [...] palan kaj senenhavan, kiel estas ordinare la oficialaj paroloj: tian parolon mi tamen ne povas doni al vi (Z); pri miaj kongresaj paroloj mi jam de longe intencas eldoni ilin en formo de aparta volumo (Z).
  1. Promeso, esprimita per vortoj: doni al iu sian parolon, ke [...] ; fidi ies parolon; kaptito laŭ parolo.
  1. Pervorta esprimado de penso, rigardata el gramatika vidpunkto: la rekta parolo, la nerekta parolo, la partoj de la parolo (Z) (diversaj kategorioj de vortoj).
   parolelemento, parolfiguro, parolturno.
 • parola
  Esprimata per parolo: parola ordono, promeso.
 • *parole
  En parola maniero: ni faris la kontrakton ne skribe sed parole (Z).
  buŝe, voĉe.
 • parolaĉi (Z)
  Paroli fuŝe, malagrable aŭ sensence.
 • paroladi (ntr)
  Ripete aŭ daŭre paroli: pri vi li tiel ofte paroladis! (Z).
 • *parolado
  1. Ripetita aŭ daŭra ago de iu, kiu parolas: lia hieraŭa parolo estis tre hela, sed la tro multa parolado lacigas lin (Z); al malsaĝulo ne konvenas alta parolado (X); mi ne diras eĉ vorton, ĉar per parolado mi nenion gajnos (Z); la Skitoj ne tre ŝatas paroladon (Z); permesi al iu paroladon en Ido la KKK ne havas la rajton (Z); (f) unu el la plej gravaj rimedoj por vastigi nian aferon estas konstanta parolado pri ĝi en gazetoj (Z).
  1. Oratoraĵo: li eldiru la solenan malferman paroladon (Z); li komencis serion da publikaj paroladoj (Z); se la C.O. volus tuj presigi mian kongresan paroladon.
   diskurso, oracio.
  1. Konversacio: komencis la paroladon ia svatiĝanto (Z); el la parolado kun li mi konvinkiĝis, ke [...] (Z); sed kian paroladon inter princoj mi vidas! (Z).
 • *parolanto
  Tiu, kiu parolas: li estas bona parolanto (Z); parolanto semas, aŭdanto rikoltas (Z).
 • parolema
  Inklina facile, multe paroli.
 • parolarto
  Arto trafe kaj elokvente paroli.
  retoriko.
 • alparoli (tr)
  Direkti sian parolon al iu: la fremdulo senĝene min alparolis; fari alparolon al la studentoj.
 • antaŭparolo
  Akcesora antaŭa parto de iu parolado aŭ verko, destinita klarigi la temon, la celon, la metodon: la oficiro komencis sen ia antaŭparolo (Z); antaŭparolo liberigas de postparolo (Z); la antaŭparolo al la Fundamento (Z).
 • ĉirkaŭparolo
  Maniero de parolo, per kiu oni ne rekte, sed neprecize esprimas sian penson, penante kaŝi sian ĝenatecon per multo da vortoj.
 • *ekparoli (ntr)
  Komenci paroli.
 • *elparoli (tr)
  1. Prononci: malrapide elparolante ĉiun vorton kaj speciale akcentante (Z); la elparolado de la vokaloj devas esti nek tro longa, nek tro mallonga (Z); ĉu la diritaj vortoj estas malfacile elparoleblaj? (Z).
  1. Elfluigi la vortojn en propra maniero: lia elparolado estas tre rapida, hakata, hezitema.
 • fuŝparoli (tr)
  Malbone sin esprimi en difinita lingvo: li fuŝparolas kvinses lingvojn.
 • interparoli (ntr)
  Konversacii: oni multe interparolis en la kulisoj antaŭ la oficiala debato.
  intertrakti.
 • *interparolo, interparolado
  Konversacio: Georgo pensis dum la nokto pri tiu interparolo (Z); telefona interparolo; ili komencis inter si interparoladon (Z); por ke li ne povu aliĝi al la interparolado (Z).
 • kontraŭparoli (tr aŭ ntr)
  Oponi per parolo: en la daŭro de via tuta vivo vi neniam kontraŭparolis al mi (Z); vi povos ja en la kongreso libere kontraŭparoli (Z); tial mi ne volas ion kontraŭparoli (Z).
 • kontraŭparolo
  Kontraŭbatala argumento: kiam ni legas tiujn kontraŭparolojn, kiujn oni tiam faradis al Kolumbo (Z); sensencaj kontraŭparoloj (Z).
 • kontraŭparola
  Esprimanta kontraŭparolon: (f) ŝia rideto estis alia, ol matene, ne kontraŭparola al la malgaja esprimo de la okuloj (Z); ĉu estas fizike eble, ke ni mem de nia popra volo enkonduku tiujn ĉi reciproke kontraŭparolajn proponojn? (Z).
  (mem)kontraŭdira.
 • misparolo
  Nekonscia eraro en la parolo.
 • postparolo
  Parolo, postiranta verkon, por ĝin konkludi aŭ aldoni informojn, kiujn oni ne povis pli frue doni.
 • *priparoli (tr)
  Pritrakti ion per interparolo: por ke ni povu ĉion bone priparoli, mi intencas resti 56 tagojn (Z).
 • proparolanto
  Tiu, kiu parolas anstataŭe de iu aŭ favore al tiu: estu mia proparolanto antaŭ la reĝo!
 • reparoli (ntr)
  Denove paroli: kiu reparolas pri la afero (X).
 • senparola
  Ne dotita, ne provizita per parolkapablo: senparola besto; senparola filmo.
 • senparole
  Ne dirante unu vorton.
 • aŭdparolilo
  Movebla parto de telefono, per kiu oni aŭdas kaj parolas.
 • kuracparolo
  Magia formulo, per kiu sorĉisto pretendas kuraci: se mordis la serpento, sen kuracparolo jam ne utilas [...] (X).
 • laŭtparolilo
  1. Aparato, por laŭtigi la voĉon kaj aŭdigi ĝin pli malproksime.
  1. Aparato, transformanta la elektran kurenton en sonondojn.
   diafragma 5, aŭdilo.
 • nazparoli (ntr) (Z)
  Tiel paroli, ke la sonoj trapasas ĉefe tra la nazo.
 • pikparolo
  Moka, ofendeta parolo: la ordinara celpunkto de ŝiaj pikparoloj estis la kompatinda S. (Z).
 • ŝvelparolo
  Bombasta.
 • ventroparolisto (Z)
  Persono, kiu scias tiamaniere elparoli, ke ties voĉo ŝajnas deveni el alia loko.

  paroli


  Esprimoj

  Akcepti belajn parolojn por kontanta mono.
  Asociado de la ideoj.
  Blindigi iun per vortoj.
  Bone dirite!.
  Brila elokventeco.
  Cirkuligi kalumnion.
  Damaĝi ies reputacion.
  Direkti la interparolon, la konversacion al alia temo.
  Direkti sian parolon al iu.
  Diri al si en la pensoj.
  Diri ion pri iu al iu.
  Diri ion ĵete, rekte en la vizaĝon.
  Diri nen al ĉiu kaj al ĉio.
  Disporti malicaĵon.
  Doni sian honorvorton, vorton de honoro.
  Elpumpi, eltordi el iu sekretojn.
  Estu dirate je lia honoro, ke...
  Famo cirkulas.
  Fariĝi objekto, temo de klaĉo.
  Forpreni la vortojn, parolon de sur ies lango.
  Frakasa tono.
  Gargari nekompreneblajn vortojn.
  Gluti la vortojn.
  Granda frakaso en malgranda glaso.
  Gravigi bagatelojn.
  Havi bonan bekon.
  Havi klaran, konfuzan artikulacion (artikigi).
  Havi la vorton sur la pinto de la lango.
  Interrompi ies vortojn, parolon.
  Interrompi paroladon per aplaŭdoj.
  Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
  Konservu bone la sekreton.
  Konsumi ies tempon per malsaĝa babilado.
  Kunĉenado de vortoj.
  Kurigi, disvastigi famon pri iu.
  La blinda, entuziasmigita amaso.
  La impeto de lia natura elokventeco.
  La komuna saĝo, la homa sago diras al mi, ke.
  La konversacio saltis de unu temo al alia.
  La persvado estas la celo de ĉia elokventeco.
  La sekreto iel "tralikiĝis".
  La tuta urbo parolas nur pri tio.
  La vorto estis preta sur miaj lipoj.
  La vortoj venas flue kaj glate sur la lango.
  Lasi sin kapti per lertaj vortoj.
  Li komencis sian paroladon per sonoraj vortoj, frazoj.
  Li ne povas teni ĉe si sekreton.
  Li oratoras.
  Li parolas, kiom la vortoj povas torenti el lia buŝo.
  Li parolis du horojn sen notoj, adaptis siajn parolojn al la cirkonstancoj.
  Libere elverŝi sian koron.
  Malsigeli ies lipojn.
  Mencii ion preterkure.
  Mi atendis, ĝis ili ĉesos paroli.
  Mi rakontos ĉion laŭ ordo, laŭ kronologia ordo.
  Mia lango stumbladas.
  Ne interrompu vian konversacion pro mi.
  Ne lasu vin trompi per la brilo de liaj vortoj.
  Ne serĉi vorton en la poŝo.
  Notoj Nudigi, malkovri, malŝarĝi al iu sian koron.
  Oni devas eltiri per tenajlo el li la vortojn.
  Oni plu serĉas, kion li diris, kiam li finis paroli.
  Oratoraj efektoj.
  Paroli al si mem.
  Paroli kvazaŭ havante knelon en la buŝo.
  Parolo estas arĝenta, sed ora la silento.
  parolo(j) klara, hakata, klarbilda, maskitaj.
  parolon doni, rifuzi, interrompi.
  Pendi je la lipoj de iu.
  Perdi la fadenon de (en) la parolo.
  Perfidi sekreton.
  Populara oratoro, kiu scias interesi sian aŭskultantaron.
  Pri kiu afero li parolas ?.
  Profesia sekreto.
  Ripeti ĉion vorto post vorto.
  Rompi la glacion de la rigida konversacio.
  Saltadi el unua al deka (paroli sensekve).
  Se oni povas tiel diri.
  Se paroli sincere, mi devas diri.
  Sekreton de aliulo ne malkaŝu.
  Senvuale diri, ke.
  Sorbi ies parolojn.
  Streĉi la orelon.
  Subsigela sekreto.
  Temo, objekto de babilado.
  Tenado de sekreto.
  Teni konversacion.
  Teni la atenton de la publiko.
  Tiaaĵon ni neniam diris.
  Tio ne pravigas vin diri, ke...
  Tiuj vortoj venis el la plej profundo de la koro.
  Tondra voĉo.
  Tranĉi la orelojn.
  Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
  Virina lango buĉas sen sango.
  Vorto kiu sugestas alian vorton.
  Ĉu ne estas kiel mi diris al vi ?.
  Ĵeti miskrediton sur iun.
  Ŝajno trompas.
  Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
  Ŝanĝi la temon.
  Ŝi estas la honto de sia familio.
  Ŝi ne transvivos tiun ĉi honton.
  Ŝiriĝis ŝia pensofadeno.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  alparoli,antaŭparolo,aŭdparolilo,ekparoli,elparoli,fuŝparoli,interparolado,interparoli,interparolo,kontraŭparola,kontraŭparoli,kontraŭparolo,kuracparolo,laŭtparolilo,misparolo,nazparoli,parola,paroladi,parolado,parolanto,parolarto,parolaĉi,parole,parolelemento,parolema,parolfiguro,parolfilmo,paroli,parolo,parolsintezo,parolsono,paroltubo,parolturno,pikparolo,postparolo,priparoli,proparolanto,reparoli,senparola,ventroparolisto,ĉirkaŭparolo,

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  paroli paroli parolanto interveno

  buŝe
  daŭrige
  laŭdire
  orele
  sekrete

  admoni
  adresi
  akcenti
  akcepti
  almozi
  almozpeti

  alsalti
  altiri
  alude peti
  aludi
  alvoki
  anonci
  apelacii
  apogi
  aprobi
  averti
  aŭdi
  aŭskulti
  babili
  babili
  balbuti
  baziĝi
  blagi
  blasfemi
  citi
  deklami
  deklari
  demandi
  deziri
  direkti
  diri
  ekzorci
  elaŭdi
  eldiri

  emfazi
  esprimi
  esprimi
  fajfi
  fanfaroni
  flustri
  formuli
  forpuŝi
  grumbli
  grumbli
  grunti
  humile peti
  incitadi
  informi
  insiste peti
  insisti pri
  instigi
  jure malpravigi
  kanti
  kartavi
  klaĉi
  komuniki
  konsenti
  konversacii
  krii
  krokodili
  kvesti
  laciĝi
  lamenti
  laŭforme peti
  lispi
  logi
  malakcepti
  malaprobi
  malkonsenti
  manifesti
  mencii
  minacordoni
  molesti
  monkolekti
  murmuri
  nomi
  obsedi
  oficiale peti
  oratori
  palavri
  pardonpeti
  peli
  petadi
  peti
  peticii
  plendi
  petskribi
  plendpostuli
  plenumi
  plorpeti
  postkuri
  postuli
  prediki
  premi
  prezenti
  preĝi
  preĝpeti
  prononci
  proponi
  rakonti
  raporti
  reklamacii
  repuŝi
  resendi
  respondi
  rifuzi
  ripeti
  sakri
  sendi
  servomiene peti
  serĉi
  sieĝi
  silenti
  stimuli
  sturmi
  substreki
  subteni
  svati
  temas pri
  turmenti
  voki
  ĉikani
  ŝajignori

  onidiroj

  akrigi la orelon
  klini la orelon

  akcento
  akĉento
  dialogo
  dungpeto
  favorpeta letero
  galimatio
  informpeto
  kandidato
  konversacio
  kunvoko
  oracio
  parola ordono, promeso
  prelego
  ultimato
  voko
  vorto
  voĉo

  ŝvelparolo
  sin turni al iu

  Ankaŭ vidu:

  diskurso, fonetiko, lingvo, retoriko

  Iel rilatitaj:

  admonx adresx advokatx afazix agx akcentx akceptx akĉentx alegorix almozx alofonx aludx anoncx antaŭ apelacix apogx aprobx artikulacix artx avertx aŭdx aŭskultx babilx balbutx bazx bildx blagx blasfemx bojx bombastx buŝx citx deklamx deklarx demandx dezirx dialogx diktx direktx dirx diskursx dolĉx donx ekzorcx elparolx emfazx esprimx fajfx fanfaronx festx fidx flustrx fonetikx formulx formx frazx galimatix grumblx gruntx homx humilx ignorx incitx informx insistx instigx interesx jurx kantx kaptx kartavx klarx klaĉx kolektx komencx komprenx komunikx konfuzx kongresx konsentx konversacix krix krokodilx kursx kurx kvestx lacx lamentx langx laŭtx librx lingvx lipx lispx logx manifestx mencix miksx minacx molestx murmurx nomx notx obsedx oficialx oracix oratorx ordonx palavrx pelx pensx peticix petx plendx plenx postulx predikx prelegx premx prezentx preĝx promesx prononcx proponx puŝx rakontx raportx reklamacix reklamx respondx retorikx rifuzx rigardx ripetx sakrx saltx satx saĝx scix sekvx sendx servx serĉx sieĝx silentx sincerx sonorx stimulx strekx sturmx surdx svatx teatrx temx tenx tirx tranĉx turmentx ultimatx verx vokx vortx voĉx ĉikanx