kuri

*kur/i (ntr)

 1. (iu) Iri per movoj pli rapidaj ol en marŝo, dum kiuj ambaŭ piedoj periode troviĝas samtempe en la aero: li kuris al la pordo (Z); ŝi ekvidis fraŭlineton kiu [...] kuris al ĝi (Z); per la ŝtuparo ŝi kuris malsupren (Z); Marta kuris en direkto al [...] (Z); en kiun flankon ŝi kuris?; ŝi kuris kiel rabia (Z); la muso kuris sub la liton (Z); ŝi tuj kuris bati ĝin (Z); kuru kaj diru al tiu junulo (X); (abs) riĉulo veturas, malriĉulo kuras (Z); (f) kuri en danĝeron (B).
  troti, galopi, flugi, rapidi, urĝiĝi.
 1. (io) Rapide moviĝi de unu loko al alia: akvo bolas, murmuras, sed fine ĝi kuras (Z); nuboj kuris sur la ĉielo; ŝtipoj, sur kies ŝelo kuras pala flameto (B); mono kuras al mono (Z); tremoj kuris sur mia dorso (B); (f) la dormo kuris for de miaj okuloj (Z); (f) sciiĝo kuris tra la urbo; malbona (famo) kuras rapide (Z).
 1. (io) Kontinue, seninterrompe iri: la vojo kuras sur varmaj valoj (B); ruĝa fadeno kuras tra la ŝtofo; la procentoj kuras jam de unu faro; tiu limtempo kuras de hodiaŭ je la oka; la arterio kuras laŭlonge de la muskolo.
 • kuro
  Ago de iu aŭ io kuranta: al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro (Z); volanta kruro ne laciĝas de kuro (Z); la kuro de la rivereto; la ĉevalo stumblis en sia kuro; (f) lasi liberan kuron al sia fantazio; doni liberan kuron al la haltinta mono (Z); la nehaltigebla kuro de tiu severa malsano.
 • kurado
  Daŭra, ripeta aŭ kutima kuro: premio pro plej rapida kurado, ne pro unufoja kuro (Z); kurado rapida, blindaj; ŝi komencis jam perdi rapidecon en sia kurado (Z); ni vidas la kuradon de la unua, ĝi estas kiel la kurado de Aĥimaac (X); tiu stelo en sia kurado trans arkaĵo la ĉiela (Z).
 • kuradi
  Daŭre aŭ ripete kuri: la ĉevalo kuradis en plena galopo (Z); kuradi kiel venenita muso (Z); konstante faradi facilanimaĵojn kaj kuradi post diinoj (Z) (virinoj).
 • kuranta
  1. Okazanta en la priparolata tempo; nuntempa, aktuala: tiu ĉi rubriko enhavos la kurantan parton de nia afero (Z); sed la kurantaj fariĝoj en la patrujo de la unuaj hilelistoj devigas ilin elpagi [...] pli frue, ol ili intencis (Z); en la kuranta jaro (Z), monato.
  1. Regule okazanta, kutima, ordinara: mi ne povis trovi eĉ unu liberan minuton por la kuranta korespondo (Z); kovri la kurantajn elspezojn (Z); kuranta konto; plenumi la kurantajn aferojn (Z); deŝirita de la kuranta sort' de mia domo (Z).
 • kuregi
  Rapidege, senbride, blinde kuri.
 • kurejo
  1. [SPORTO] Loko de la stadiono, kie la sportistoj kuradas.
  1. [SPORTO] Loko de la vet-organizaĵo, kie la ĉevaloj kuradas.
  1. [AVIADO] Orientita vojo, interne de alteriĝa areo, laŭ kiu aviadilo alvenas kaj foriras. SIN. dromo.
 • kurigi
  Fari, ke iu aŭ io kuru: li kurigis ĉiujn siajn servistojn, por plenumi plej malgrandan deziron; kurigi malbonan famon pri iu (Z); ĝi estas bela historio, kurigu ĝin pluen! (Z).
 • kuristo
  1. [HISTORIO] Homo, kiu kure portis sciigojn: la reĝo diris al la kuristoj, kiuj staris apud li (X); miaj tagoj estas pli rapidpiedaj ol kuristo (X).
   kuriero.
  1. Atleto, kiu kuradas.
 • kurumo
  [SPORTO] Parto de sporta konkurso en kelkaj fakoj, en kiu parto de la konkursantoj aŭ formacioj piede, bicikle, rajde, boate k.a. trakuras difinitan distancon kun kiel eble plej bona tempo-rezulto.
 • etapkurumo
  Kurumo longdistanca, daŭranta plurajn tagojn.
 • tempokurumo
  Ebenkura, bicikla k.a. kurumo, en kiu oni mezuras per klik-horloĝo la tempo-rezulton de ĉiu partoprenanta konkursanto.
 • alkuri
  Atingi, kurante: ankoraŭ multe vi kuros, ĝis vi alkuros (Z); li alkuris al la pordo kaj malfermis ĝin (Z); ŝi alkuris al la gracia fago, por havi ian apogon (Z); la homo [...] denove alkuris al ŝi kaj kaptis ŝin je la rando de la tuko (Z).
 • antaŭkura
  Venanta, okazanta antaŭ io: antaŭkura signo; birdoj antaŭkuraj al ŝtormo.
  anonci, aŭguro, pioniro.
 • *diskuri
  Kuri en diversaj direktoj: frapu la paŝtiston, por ke diskuru la ŝafoj (X); per via forta brako vi diskurigis viajn malamikojn (X).
 • ekkuri
  Subite komenci kuri: ŝi staris nur kelke da sekundoj kaj ekkuris al Eliŝa (X); la ĉevalo pli sovaĝe ekkuris antaŭen (Z).
 • elkuri
  Elirante, kuri: mi elkuris do post vi (Z); ŝi elkuris sur la straton (Z); larmoj elkuris al li sur la vangoj (Z).
 • enkuri
  Enirante, kuri: mi enkuris en la salonon (Z); en tiu sama momento enkuris el la strato en la pordegon juna fraŭlineto (Z).
 • *forkuri
  1. (iu) Kuri for de iu aŭ io: ne pelu tiun, kiu mem forkuras (Z); ŝi volus forkuri de tiuj virinoj (Z); ĉu la lerta kapreolo povas forkuri de la okulo de sperta ĉasisto? (Z); forkuri el la malliberejo (B).
   fuĝi.
  1. (iu) Kuri ien, por eviti danĝeron: sed forsaviĝis unu filo de A., li forkuris al Davido (X); li forkuris en la preĝejon (Z); (f) lia animo forkuris en la pinton de la piedo (Z).
  1. (io) Malaperi rapide: la mallumo forkuris (B); la dormo forkuris de miaj okuloj (X); sonĝo teruras, sonĝo forkuras (Z); la forkuro de la minutoj.
 • kunkuri
  Kuri plurope al unu sama loko aŭ celo.
 • laŭkuri (tr)
  Sekvi, kurante, la randon de objekto de unu fino ĝis la alia: li laŭkuris la muron de la parko, serĉante elirejon; tiu ĉi rigardo laŭkuris la gracian figuron de la nova instruistino (Z).
 • postkuri (tr)
  Sekvi, kurante: postkuri ŝteliston (Z); postkuru lin, por ke li ne trovu fortikigitajn urbojn kaj ne ŝirmu sin (X); la batalo postkuris ilin (X); (f) ŝi postkuros siajn amistojn (X); altiru min, ni postkuros vin (X); ies postkuro al iu.
  peli, persekuti.
 • preterkuri (tr)
  Kuri, preterante: eĉ mus' ne preterkuris! (Z); rivero kiu preterkuras urbojn, kastelojn kaj vinberĝardenojn (Z); (f) preterkura rideto; mencii ion nur preterkure.
 • *rekuranta
  1. [ANATOMIO] Tia, ke ĝi revenas al sia deirpunkto, pp nervo, vaskulo ks: rekuranta laringa nervo (N. laryngeus recurrens).
  1. [MEDICINO] (pp febro) Revenanta periode post kvietiĝo dum kelkaj tagoj.
 • trakuri (tr)
  Traire kuri: trakuri straton; du ekbriloj de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo (Z); tremo, kiu trakuris ŝin de la kapo ĝis la piedoj (Z); li trakuris per la okuloj la unuan paĝon (Z); (f) tiu penso trakuris mian animon kiel fulmo; famo trakuras la urbon; ondo da entuziasmo trakuris ĉies korojn.
  iri, flui, flugi.
 • transkuri (ntr)
  1. Trairi kaj poste forlasi: sur ŝia vizaĝo transkuris dum unu minuto milo da [...] ridetoj (Z).
  1. [ARMEOJ] Dizerti.
 • glitkuri (Z)
  Kuri per glitiloj.
  skii, sketi.
 • stafetkurado
  Vd stafeto.
 • vetkuro
  Kurado inter sportaj konkurantoj: ĉevalvetkuro, boatvetkuro, velvetkuro ktp.

  kuri


  atingifaliglitigrimpiimpetikaptirampisaltistumblisupreniritrafiturniĝi
  gesto

  Iel rilatitaj:

  Atalantx aerodromx aferx akvx antaŭ atletx biciklx forestx forgesx fuĝx gestx irx kaptx komencx parolx rapidx tempx