arto arto

 • Tuto de la reguloj k procedoj, tradicie difinitaj por fari ion en iu aparta fako (ĝenerale ne teknika): la arto de parolado, de rezonado, de la milito; diplomatio, pedagogio estas veraj artoj; kian grandegan facilecon donas al la lingvo la enmiksiĝo de konscia arto! (Z); ili prezentis majstraĵon de la friza arto (Z); scipovi iun arton; (fari ion) laŭ ĉiuj leĝoj de la arto (Z); la arto poezia (poetiko); al la fiŝo ne instruu naĝarton (Z); (f) nun vi instruis al mi la arton, kiel mi devas vin turmenti (Z); ŝi sciis la arton, kiel plaĉi al la viroj; vivon travivi estas art' malfacila (Z).
  scienco, praktiko.
 • Per studo k ekzerco akirita kapablo apliki tiujn regulojn k procedojn: montru al mi provon de via arto (Z) (aktora); mia arto plu ne povas iri (Z) ( [VIDU] latino); la arto de bona kuracisto, de granda ĉasisto (B); li estas oratoro pli el naturo ol el arto.
  lerteco, sperto.
 • Maniero kiel per la verkoj de la homo esprimiĝas lia percepto de la belo: arto estas homo aldonita al naturo; la arto estas imito, ne kopio de la naturo; la arto vivas el lukto k mortas el libereco; la arto por la arto (devizo de skolo, por kiu la arto devas havi nenian utilan aŭ moralan celon); oni devas subteni la arton (Z); longas arto, kurtas vivo (K); en la regiono de la arto, tiel same kiel en la regiono de scienco aŭ metio [...] (Z); homo, kiu sin dediĉas al la arto (Z).
 • ĉiu el la genroj aŭ genrogrupoj apartaj, en kiu tradicie sin esprimas tia percepto: la movebla k surroka artoj de la paleolitiko; la ses klasikaj artoj; la sepa arto (kinematografio); majstro de la muzika arto; la antikva, renesanca, baroka arto; la helena, hinda, japana arto.
 • arta
 • Farita per homa arto, k ne devenanta simple de la naturo: arta lingvo (Z); ĉe la arta lumo; artaj floroj; arta (sintezita) rezino, kaŭĉuko; artmaterio ( [VIDU] plasto); arte daŭrigata juneco.
 • Konforma al la reguloj de belarto; celanta doni impreson de beleco: arta spektaklo, prezentado (Z); arta ferkrado; arte polurita diamanto (Z).
 • artaĵo
 • Io farita kun arto: pereigi la korpon per la spirito [...] tio ĉi estus artaĵo, kiu meritus, ke vi estu ĝia elpensinto! (Z); ŝi ligis bukedon k sub siaj manoj aperis artaĵo de neordinara beleco (Z); la desegnaĵo prezentis belan, kvankam malgrandan artaĵon (Z); povosciado teknika, ne vivigata de talento, ne povas krei veran artaĵon (Z); malgranda artaĵa objekto (Z).
 • Io ne havanta la naturan simplecon, sed elfarita, artifika: mi petas, pli da enhavo, malpli da artaĵo! (Z); mi parolas sen artaĵo (Z).
 • artismo
  Plena dediĉiteco al arto: diletanteco estas amuzilo de la vivo, nur artismo povas esti por ŝi ŝtona starejo (Z); artisma klereco, inspiro; artisme desegnita juvelo (Z).
 • artisto
  Tiu, kiu praktikadas unu el la belartoj: se li estas ne sole diletanto, sed artisto [...] (Z); la amata peko de ĉiuj artistoj, kiuj koketas kun si pri sia verko [...] (Z); grandaj artistoj patrujon ne havas; super la artista diletanteco (Z); plej perfekte artiste farita porko el kupro (Z).
 • artefarita
  Arta 1: lingvo artefarita (Z); artefarita najtingalo (Z).
 • senarta
  Prezentanta nenian arton:
 • (laŭde) la senarta ĉarmo de freŝa knabino; elparolu la monologon tute libere k senarte (Z);
 • (pj) senarta kruda skizo.
 • belarto
  ĉiu el la artoj, kiuj celas la belon, k el kiuj oni tradicie kalkulas ses: arkitekturo, skulpturo, pikturo, poezio, muziko k danco.
 • dancarto
  Arto de gedancistoj.
 • dentistarto (ark.) = denta medicino.
 • desegnarto
  La arto pri desegnado.
 • edukarto
  Pedagogio.
 • kudrarto
  Arto kudri modajn robojn, vestojn ktp: la centro de la vira kudrarto estas en Londono, de la virina en Parizo.
 • kuirarto
  La arto de kuirado.
 • kuracarto
  Profesio, arto de kuracado.
 • memorarto
  Mnemoniko.
 • poparto
  [belartoj] Tendenco (aperinta ĉ. 1950 en Londono k disflorinta en Usono), kiu uzas aĵojn aŭ aĵfragmentojn el la ĉiutaga vivo, ekz. bildojn aŭ bildfragmentojn el reklamoj, revuoj ks.
 • rajdarto
  Arto elegante rajdi.
 • skribarto
  Arto bele skribi.
 • sorĉarto
  Tekniko de la sorĉistoj.
  envulti.
 • teksarto
  Arto elfari belajn teksaĵojn.
 • vitroarto
  Arto elfari objektojn el vitro.

  Esprimoj

  La aristokrataro de la arto.
  La arto de parolado.
  La arto por la arto.
  La artoj ricevis grandan akcelon dum tiu epoko.
  La balbutado de la kinoarto en la jaroj 1910-1914.
  La kuracarto estas nun dividita en multajn specialojn.
  La sepa arto (kinematografio).
  Li estas oratoro pli el naturo ol el arto.
  Li prezentas la avangardon de kinarto.
  Malŝati la regulojn de la arto rajtas geniulo.
  Montru al mi provon de via aktora arto.
  Pedagogio estas arto (aktiva, pasiva pedagogio).
  Romantika pentrarto.
  Sankta Manĝo.
  Senti kulton por la arto, por la vereco.
  Senti kulton por la arto.
  Sin okupi pri arto.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  arta, arta satelito, artaĵo, artefarita, artefarita intelekto, artefarita reno, artfajraĵo, artfajro, arthistorio, artismo, artisto, artkonkurso, artledo, artobjekto, artrajdisto, artsilko, arturbo, belarto, boksarto, dancarto, dentistarto, desegnarto, edukarto, juvelarto, kantarto, konstruarto, kudrarto, kuirarto, kuracarto, memorarto, naĝarto, parolarto, pentrarto, poparto, presarto, rajdarto, senarta, skribarto, skulptarto, sorĉarto, statuarto, teksarto, vitrarto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  flordesegna
  klasika
  miniatura
  mudeĥara
  pitoreska
  ŝajna

  desegni
  emajli
  gravuri
  ilustri
  kliŝi
  kopii
  modli
  ombrumi
  parodii
  paŭsi
  pentri
  pozi
  riveli
  skizi
  skulpti
  stompi
  ĉizi

  akvarelo
  akvatinto
  altreliefo
  amoro
  antologio
  atributo
  aŭreolo
  bajadero
  baleto
  bareliefo
  baroko
  bistro
  busto
  cimatio
  desegnaĵo
  desegno
  diptiko
  dratemajlo
  emajlo
  empiro
  ensemblo
  etudo
  festono
  filatelio
  filatelo
  filigrano
  finialo
  folkloro
  fotografio
  fotografo
  fotokromio
  fresko
  friso
  futurismo
  galerieto
  galerio
  glorkrono
  gotiko
  grafiko
  gravuraĵo
  grotesko
  guaŝo
  idealismo
  ikono
  impresionismo
  impresionisto
  inkrustaĵo
  juvelo
  kakemonisto
  kakemono
  kameo
  kanelo
  kapablo
  klozoneo
  kubismo
  manierismo
  medaliono
  metio
  miniaturo
  minimumismo
  modelo
  modluro
  mozaiko
  naivismo
  ora dispartigo
  ornamaĵo
  paletro
  panoramo
  parodio
  pastiĉo
  paŝtelaĵo
  pejzaĝisto
  pejzaĝo
  pentraĵo
  perspektivo
  pikturo (= arto de pentrado)
  pinakoteko
  plagiato
  portreto
  pozisto
  realismo
  rokoko
  romaniko
  romantikismo
  romantismo
  seanco
  secesio
  sepio
  simetrio
  skizo
  statuo
  superrealismo
  talento
  teĥniko
  torso
  triptiko
  trofeo
  ĉelemajlo

  Ankaŭ vidu:

  kino. muziko. pentri. skulpti. spektaklo.

  Eble rilatitaj:

  adeptx, afektx, agx, akademix, anaglifx, Apolonx, arkitekturx, artifikx, atelierx, aŭrignacix, beletrx, 152-19 , 20 : babilona arto
  152-19 : babilona friso
  152-20 : glazurita reliefbriko; kahelmozaiko
  152-21 -28 : persa arto
  152-21 : turtombo
  152-22 : ŝtupa piramido
  152-23 : virbova kolono
  152-24 : pendanta foliaro
  152-25 : palmfolia kapitelo
  152-26 : voluto
  152-27 : fusto
  152-28 : virbova kapitelo
  152-29 -36 : asiria arto
  152-29 : palaco de Sargono (29-36)
  152-30 : urbomurego
  152-31 : palacmuro
  152-32 : zigurato (ŝtuparforma temploturo)
  152-33 : ekstermurega ŝtuparo
  152-34 : ĉefportalo
  152-35 : portalornamaĵo
  152-36 : portalfiguro
  152-37 : malgrand-azia roktombo
  153-01 -62 : helena arto
  153-01 : Akropolo (super urbo situanta fortikaĵo kun templokom- plekso)
  153-02 : Partenono, dorika templo
  153-03 : peristilo
  153-04 : frontono kun timpano (fasada triangulo)
  153-05 : subkonstruaĵo de templo
  153-06 : statuo
  153-07 : ĉirkaŭmuro
  153-08 : propileo, pordokonstruaĵo kun antaŭhalo
  153-09 : dorika kolonordo
  153-10 : cimatio
  153-11 : kronlistelo
  153-12 : gutoplato; modilono
  153-13 : triglifo
  153-14 : metopo
  153-15 : gutolistelo
  153-16 : arĥitravo
  153-17 : abako
  153-17 : dorika kapitelo
  153-18 : eĥino
  153-19 : kolonkolo
  153-20 : kolonfusto
  153-21 : kaneloj kun akraj eĝoj
  153-22 : ionika kolonordo
  153-23 : cimatio
  153-24 : kronlistelo
  153-25 : dentlistelo
  153-26 : cimatio; ovolistelo
  153-27 : arĥitravo
  153-28 -30 : ionika kapitelo
  153-28 : abako
  153-29 : voluto
  153-30 : volutkuseno
  153-31 : kolonfusto
  153-32 : kaneloj kun plataj eĝoj
  153-33 -36 : bazo de ionika kolono
  153-33 : toro
  153-34 : konkava modluro
  153-35 : baza toro
  153-36 : plinto
  153-37 : stilobato
  153-38 : korintika kolonordo
  153-39 -41 : korintika kapitelo
  153-39 : abako
  153-40 : voluto
  153-41 : folikrono
  153-42 : kolonfusto
  153-43 : kaneloj kun plataj eĝoj
  153-44 -46 : bazo de korintika kolono
  153-44 : toro
  153-45 : konkava modluro
  153-46 : baza toro
  153-47 : steleo
  153-48 : akrotero
  153-49 : hermo; hermesbusto
  153-50 : kariatido
  153-51 : greka vazo (kun survaza pentraĵo kaj grekaj ornamaĵoj)
  153-52 : perlobendo
  153-53 : ondobendo
  153-54 : foliobendo
  153-55 : palmofolio
  153-56 : ovobendo
  153-57 : meandro
  153-58 : helena teatro
  153-59 : scenejdomo
  153-60 : proscenio; antaŭscenejo
  153-61 : orkestro; ĥorejo
  153-62 : oferaltaro
  153-63 -66 : etruska arto
  153-63 : etruska templo
  153-64 : portiko
  153-65 : ĉefhalo
  153-66 : trabaro; ĉеvro*
  153-67 -74 : romia arto
  153-67 : akvedukto
  153-68 : akvokanalo
  153-69 : rondbaza konstruaĵo (70-72)
  153-70 : portiko
  153-71 : kornica listelo
  153-72 : kupolo
  153-73 : triumfarko
  153-74 : atiko
  153-75 -85 : frukristana arto
  153-75 : baziliko
  153-76 : ĉefnavo
  153-77 : flanknavo
  153-78 : absido
  153-79 : kampanilo
  153-80 : atrio
  153-81 : klostro
  153-82 : lavofontano
  153-83 : altaro
  153-84 : lumfenestraro
  153-85 : triumfarko
  153-86 -90 : bizanca arto
  153-86 : kupolaro
  153-87 : ĉefkupolo
  153-88 : duonkupolo
  153-89 : pendentivo
  153-90 : okulo; lumluko
  154-01 -21 : romanika arto; romaniko
  154-01 -13 : romanika preĝejo
  154-01 : ĉefnavo
  154-02 : flanknavo
  154-03 : transepto
  154-04 : ĥorejo
  154-05 : absido
  154-06 : transepta turo
  154-07 : piramida turtegmento
  154-08 : nanarkado
  154-09 : arkofriso
  154-10 : blinda arkado
  154-11 : lizeno*, vertikala murbendo
  154-12 : ronda fenestro; bovokulo
  154-13 : flanka portalo
  154-14 : kuba kapitelo
  154-15 : romanika volbosistemo
  154-16 : kverarko; transversa arko
  154-17 : laŭlonga arko
  154-18 : pilastro
  154-19 -21 : romanikaj ornamaĵoj
  154-19 : kvadratara ornamaĵo; ŝaktabula ornamaĵo
  154-20 : skvamornamaĵo
  154-21 : zigzagornamaĵo; hundodenta ornamaŝo
  154-22 -41 : gotika arto (gotiko)
  154-22 : ornamita gablo
  154-23 : krucofloro
  154-24 : rampofloro; rampofolio
  154-25 -27 : ŝtonpunta fenestro
  154-25 , 26 : ŝtonpunto
  154-25 : kvarloba ŝtonpunto
  154-26 : kvinloba ŝtonpunto
  154-27 : ŝtonpuntaj kolonoj
  154-28 -36 : gotika konstrusistemo
  154-28 -41 : gotika preĝejo
  154-28 -30 : murapoga sistemo; murapoga konstrukto*
  154-28 : apogpiliero
  154-29 : apogarko
  154-30 : pinaklo
  154-31 : gargojlo
  154-32 , 33 : krucvolbo
  154-32 : volboripo
  154-33 : ŝlosilŝtono
  154-34 : triforio
  154-35 : plurobla piliero
  154-36 : murkolono
  154-37 : okcidenta fasado
  154-38 : rozo; rozofenestro
  154-39 : ĉefportalo
  154-40 : arĥivolto
  154-41 : timpano
  154-42 -45 : renesanca arto
  154-42 : renesanca preĝejo
  154-43 : pavilono
  154-44 : tamburo
  154-45 : lanterno
  154-46 : pilastro
  154-47 : renesanca palaco (48-52)
  154-48 : kronkornico; ĉefkornico
  154-49 : timpanfrontona fenestro
  154-50 : arkofrontona fenestro
  154-51 : rustika boso
  154-52 : interetaĝa kornico; zona kornico
  154-53 : sarkofago
  154-54 : girlando; festono
  155-01 -8 : baroka arto
  155-01 : baroka preĝejo (2-6)
  155-02 : bovokulo
  155-03 : lanterna kupolo
  155-04 : kupollukarno*
  155-05 : arka frontono
  155-06 : ĝemelaj kolonoj
  155-07 : kartuŝo
  155-08 : kartuŝvoluto
  155-09 -13 : rokoka arto
  155-09 : riĉe ornamita muro (10-12)
  155-10 : konkava modluro
  155-11 : volvotiga ornamaĵo
  155-12 : impoŝto
  155-13 : rokajlo*, rokoka ornamaĵo
  155-14 : tablo en stilo de Ludoviko la deksesa
  155-15 : klasikisma portalo
  155-16 : empira tablo
  155-17 : bidermajra* sofo
  155-18 : fotelo de novarta stilo
  155-19 : arko; murarko
  155-20 : abutmento
  155-21 : impoŝto
  155-22 : unua volboŝtono
  155-23 : ŝlosilŝtono; ŝlosilo
  155-24 : frontfaco de abutmento
  155-25 : intradoso
  155-26 : ekstradoso
  155-27 -37 : arkoformoj
  155-27 : duoncirkla arko
  155-28 : korbansa arko
  155-29 : parabola arko
  155-30 : hufofera arko; hufa arko
  155-31 : pintarko; ogivo
  155-32 : trifolia arko
  155-33 : ŝultra arko
  155-34 : konveks-konkava arko
  155-35 : lobara arko
  155-36 : kilforma arko; azendorsa arko
  155-37 : tudora arko (Tudor)
  155-38 -50 : volboformoj
  155-38 : cilindra volbo; barelvolbo
  155-39 : volbokapo
  155-40 : volbovango
  155-41 : klostrovolbo
  155-42 : krucvolbo
  155-43 : krucripa volbo
  155-44 : stelvolbo
  155-45 : retvolbo
  155-46 : funelvolbo
  155-47 : troga volbo
  155-48 : trogo
  155-49 : plattroga volbo
  155-50 : trogoplato
  156-01 -07 : ĉina arto
  156-01 : porcelana vazo
  156-02 : gravurlakaĵo
  156-03 : globforma arĝenta ujo kun kovrilo, parte orumita kaj ĉizelita
  156-04 : arka anso
  156-05 : senbake kolorigita argilfiguro
  156-06 : drako el jado
  156-07 : liberstara honorpordego
  156-08 -12 : japana arto
  156-08 : ceramika tebovlo
  156-09 : ligna masko
  156-10 : klingo de mallonga ŝtala glavo
  156-11 : grejsa akvujo
  156-12 : kakemono, surpentrita papera pendorulaĵo
  156-13 -18 : Islama arto
  156-13 : ŝtala spegulo kun ora enskribaĵo kaj arĝenta inkrustaĵo
  156-14 : pilgrima botelo el bronzo kun arĝenta inkrustaĵo
  156-15 : latuna oleolampo
  156-16 : ebura ŝranketo kun ciferseruro kaj orumitaj ornamaĵoj
  156-17 : stalaktita volbo; pendguta volbo
  156-18 : araba kapitelo
  156-19 -22 : indonezia arto
  156-19 : skulptita pragepatra figuro el la insulo Sumatro
  156-20 : plektita korbo el rotano de la insulo Borneo
  156-21 -22 : balia arto
  156-21 : skulptita apogsoklo
  156-22 : fenestro kun ornamaj lignoskulptaĵoj

  Eble rilatitaj:

  adeptx, afektx, agx, akademix, anaglifx, Apolonx, arkitekturx, artifikx, atelierx, aŭrignacix, beletrx, cizelx, festivalx, kulturx, librx, lingvx, okupx, pensx, plastx, poetx, prezentx, regulx, teatrx, uzx, verkx,