skribi

*skrib/i (tr)

 1. Desegni simbolojn prezentantajn ideojn aŭ vortojn aŭ sonojn, precipe per krajono, plumo aŭ peniko sur papero ks: skribi maldike, grase, dense; skribu per prestipoj, per majuskloj; skribi legeble, nelegeble (Z); ĉu vi povoscias skribi bele (okulplaĉe) kaj ĝuste (laŭ la ortografio)?; li scias skribi la grekajn, hebreajn literojn, la ĉinajn ideogramojn; skribi muzikajn notojn; la sonon 'ŝ' oni skribas laŭ la lingvoj per ch, sh, sch, sk aŭ sci; la malnova abocolibro ĝis nun estis nur skribita, kaj ĝi staris apud la nova, la presita (Z).
 1. Kovri, plenigi per tiaj signoj: li jam skribis tri pagojn; skribi ĉekon, formularon.
 1. Esprimi ideojn aŭ pensojn per tiaj signoj: mi skribis kelkajn vortojn sur aparta papereto (Z); malsaĝulo ĉie sian nomon skribas (Z); li skribis sian nomon per kreto sur la trabo (Z); skribi mian aprobon sur la manuskripton mem mi ne povas (Z); altaro, sur kiu estis skribite: Al Dio Nekonata (N); pardonu, ke mia letero estas skribita iom akre (Z); (f) Mi skribos Mian leĝon sur ilia koro (X); sur mia nazo ne estas skribite, ĉu mi havas monon (Z); skribita sur la akvo, sur la sablo (pp ekz. neplenumota promeso).
 1. Verki aŭ komponi: skribi romanon (B); en la infaneco mi skribis diversajn versaĵojn (Z); tiu Libro, kiun Dio per Sia propra sankta mano skribis (Z); se vi prenos bonan verkon verkitan nun kaj alian bonan verkon skribitan antaŭ 10 jaroj [...] (Z); estas tre bone, se s-roj E. kaj L. skribos ian melodian muzikon al unu aŭ al kelkaj versaĵoj E-aj (Z); nu, mi certe legis la vian (novelon), kiel bone skribita! (Z); li skribis en la gazetoj, en revuoj.
 1. Sciigi, skribante leteron: skribu tuj al mi la rezultojn; mi ankaŭ skribis al vi pri la 'Adresaro' (Z); mi skribos al li, ke mi deturnas de li mian manon, ke li neniam venu antaŭ miaj okuloj (Z); (abs) li skribas hejmen ĉiusemajne; se vi kiu ne ricevis, volu skribi al S-ro G. (Z); s-ro V.L. skribis al mi antaŭ 34 jaroj (Z); tio tute ne estas tiel granda malfeliĉo, kiel vi skribas (Z).
 1. Formaligi, registri skribante: respondis Pilato: kion mi skribis (verdiktis), tion mi skribis (N); Vi skribis kontraŭ mi maldolĉaĵon (X) (kondamnis al sufero); ve al tiuj, kiuj skribas maljustajn verdiktojn (X); mi ne kredas, ke hom' rajtus treti la diajn, daŭrajn, ne skribitajn leĝojn; la skribita juro (kontraste al la moro); ĉu ne tiel estas skribite en la Korano? (Z); [KRISTANISMO] bonfaroj alportas benon' estas skribite (Z) (en la Biblio).
 1. . [KOMPUTIKO] Meti datenojn en memoron: skribi datenojn sur diskon.
  legi, registri, ŝargi.
 • skribo
  1. Ago de iu, kiu skribas: rapida skribo (B); skribo de tia letereto kostos al vi ne pli ol du minutojn. [VIDU] skriboĉambro, skribovaro.
  1. Maniero skribi: bela, legebla skribo (B); rekta, oblikva, misoblikva (de maldekstre supre al dekstre malsupre) skribo; monumenta skribo; fonetika skribo; la Brajla skribo (per reliefaj punktoj); la skribkaraktero de mia frato (Z).
  1. Io skribita: tiun skribon mi ne povas legi; diron oni neas, skribo ne pereas (Z). [VIDU] skribarto.
  1. Verko: kiel ĝi estis nomata en la malnovaj Islandaj skriboj (Z); komentarii partaĵon en la Sankta Skribo (Z) (Biblio).
 • skriba
  Farita per skribo: parola literaturo kaj skriba literaturo (Z); la araba skriba lingvo.
 • *skribe
  En skriba formo aŭ maniero: ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole (Z).
 • *skribado
  1. Maniero skribi.
  1. Verkado: nun la skribado de ia artikolo fariĝas por mi ĉiam pli malfacila (Z).
 • skribaĵo
  Io skribita.
 • skribejo
  ĉambro destinita por skribado.
 • skribilo
  Iu ajn objekto, kiu servas por skribi: prenu al vi grandan skribtabulon kaj skribu sur ĝi per homa skribilo (X); ilia peko estas skribita per fera skribilo sur la tabelo (X).
  grifelo, krajono, globkrajono, plumo, fontoplumo, peniko.
 • *skribilaro
  Tuto de la objektoj, utilaj por skribi: skribilaro konsistas el inkujo, sablujo (nun: sorbopapero), plumoj, krajono kaj inksorbilo (Z).
  garnituro.
 • *skribisto
  1. Homo, kies profesio estas skribi por la aliaj: skribisto simple transskribas paperojn (Z); la mirinda ekzakteco de la egiptaj skribistoj.
  1. [BIBLIO] Leĝisto 2: gardu vin kontraŭ la skribistoj, kiuj amas ĉefseĝojn en la sinagogoj kaj ĉeflokojn ce festenoj (X).
 • skribmaŝino
  Tajpilo.
 • skribsubaĵo
  Plataĵo, ordinare provizita per granda sorbopapero, sur kiun oni metas la paperon skribotan.
 • alskribi
  1. Aligi skribe: kiam oni estas alskribitaj al ia religia komunumo (Z); alskribi sin malkaŝe al komunumo de senreligiuloj (Z).
  1. Atribui: la multpezecon de la lingvo mi alskribadis nur al tio, ke mi ankoraŭ ne sufiĉe bone ĝin posedas (Z).
  1. Aldoni skribe: al mia letero mia filino alskribis kelkajn dankajn vortojn.
 • alskribiĝi
  Aliĝi, enskribiĝi: alskribiĝi al ia klubo (Z).
 • *ĉirkaŭskribi
  1. Marki limon ĉirkaŭ; enfermi en limojn: ĉirkaŭskribi temon, esploron.
  1. [MATEMATIKO] Desegni geometrian figuron ĉirkaŭ alia donita tiel, ke ne ekzistas pli malgranda simila figuro enhavanta tiun ĉi.
 • eksterskribi
  [MATEMATIKO] Desegni cirklon apud triangulo tiel, ke ĝi tanĝas unu lateron de ekstere kaj la pluigaĵojn de la du aliaj.
 • enskribi
  1. Meti skribe en ion: ĝi estis enskribita en la Nomaron sub No. 54 (Z); en la preĝeja libro li estis enskribita kiel filo de Anneto (Z); (f) en Via libro estas enskribitaj ĉiuj tagoj kreotaj (X); glore enskribi sian nomon en la historion (Z); ĉiuj homoj havas nur unu religion, kiu estas enskribita en la koro de ĉiu homo sub la nomo de konscienco (Z); enskribu en vian memoron (Z); esti bone enskribita ĉe iu (Z) (ĝui ties favoron).
  1. [FINANCO] Registri kiel ŝuldon aŭ bonhavon: tiun ĉi sumon mi enskribis en vian kalkulon (Z), en vian krediton (Z), en vian ŝuldon (Z); mi 5 rublojn danke enskribis por la 'Biblioteko' (Z).
  1. [MATEMATIKO] Desegni geometrian figuron ene de alia donita tiel, ke ne ekzistas simila figuro pli granda ene de tiu ĉi.
 • enskribo
  Tio, kio estas enskribita: enskriboj gravuritaj sur ŝtono.
 • enskribiĝi
  Iĝi enskribita: ĉu vi jam enskribiĝis por la kongreso?
 • memskribaĵo
  1. Aŭtografo.
  1. Holografo.
 • misskribo
  Eraro senkonscia en la skribo.
 • nepriskribebla
  Tia, ke oni ne povas ĝin priskribi: kun nepriskribebla entuziasmo; nepriskribebla pejzaĝo; la dua estas nepriskribeble malbela (Z).
 • neskribuzita
  Tia, ke oni ankoraŭ nenion skribis sur ĝi: neskribuzita griza papero (Z).
 • postskribo
  Alineo, aldonita lastmomente de la fino de letero, post la subskribo.
 • priskribi
  Distinge kaj vive prezenti ion per vortoj, tiamaniere, ke la aŭdanto aŭ leganto povas ĝin sufiĉe precize imagi: li priskribis al ŝi la lokon, kie la frato enterigis lian kadavron (Z); la loko estis priskribita al ŝi tute precize (Z); priskribi katastrofon, aventuron (B); tio ne estas facile priskribebla (Z).
 • priskribo
  Ago kaj vortoj de iu, kiu priskribas: lia priskribo estis tiel malpreciza, ke ni ne povis retrovi la domon; tie troviĝas marĉejo, kiel oni povas vidi el la priskribo de la distrikto (Z); ŝia beleco estis super ĉia priskribo.
 • reskribi
  1. Skribi denove, kun aŭ sen modifoj: mi almetas ĉi tie du kopiojn de tiuj reskribitaj versoj (Z); la trian akton li reskribis jam tri fojojn; reskribi filmon.
  1. Skribi responde al la sendinto de letero: mi skribas al ŝi, ŝi reskribas al min.
 • subskribi
  1. Skribi ion sub io: se la ekzamenisto subskribas sub la tradukita verko, ke li trovis ĝin [...] (Z).
  1. Skribi sian nomon sub io por montri sian aŭtorecon aŭ sian aprobon: tian kontrakton la firmo povas sendi al mi, kaj mi ĝin subskribos (Z); la artikolo devis enhavi laŭdon de E-o, kaj tial subskribi ĝin per mia nomo estus nekonvene (Z); poŝtkarto subskribita de ĉiuj partoprenintoj (Z); al ĉiuj subskribintoj mi esprimas [...] (Z); subskribi abonon, ĉekon, traton.
 • subskribo
  Nomo skribita sube de dokumento por pruvi la aŭtorecon aŭ aprobon: mi ne donis al la artikolo mian subskribon (Z); kun nelegebla subskribo; la Deklaracio portos la subskribojn de plej eminentaj E-istoj (Z).
  signaturo.
 • superskribi
  1. Skribi vorton super alia vorto, kiun oni volas ŝanĝi: en la librotenado estas malpermesite superskribi literojn aŭ ciferojn.
  1. [KOMPUTIKO] Skribi datenon en memoron, tiel detruante la datenon, kiu estis tie antaŭe: superskribi la malnovan version.
 • surskribi
  Formale aŭ oficiale skribi sur io: super la pordo estis surskribite: Administracio.
 • surskribo
  Tio, kio estas skribita sur io: krajonitaj surskriboj; mi petas, ke la aŭtoroj ne presigu sur la novaj eldonoj de siaj verkoj surskribon (Z); ni pririgardis la preĝejon kaj la malnovajn surskribojn de la monaĥoj (Z); veluro, sur kiu estis brodita pia surskribo (Z); deĉifri antikvajn surskribojn.
  grafitio.
 • teleskribilo = teletajpilo.
 • *transskribi
  Reprodukti per skribado: skribisto simple transskribas paperojn (Z).
  kopii.
 • transskribo
  Ago transskribi kaj ties rezulto: la transskribo okupis unu semajnon (Z).
 • transskribado
  1. Metodo de prezentado de la fonetika valoro de signoj en unu grafismo per signoj de alia grafismo: transskribado de la ĉinaj ideogramoj per latinaj literoj; la du sistemoj de japana transskribado.
  1. [BIOLOGIO] Transigo de gena informo de molekulo de DNA al molekulo de RNA.
   replikado. [VIDU] kodo 3.
 • inversa transskribado
  Transigo de la gena informo de molekulo de RNA al molekulo de DNA.
 • inversa transskribazo
  [BIOLOGIO] Enzimo, katalizanta inversan transskribadon.
 • belskribado
  Kaligrafio: li donas lecionojn de belskribado (Z).
 • kojnoskribo
  Skribsistemo, uzata dum la dua kaj unua jarmiloj a.K. en la tuta Proksimoriento, kaj prezentanta silabojn per signoj, kies elementoj estas kojnoformaj.
 • manskribi
  Skribi per la mano, ne per maŝino: nomaro de la jam presitaj aŭ manskribitaj verkoj por la blinduloj (Z).
 • maŝinskribi
  Tajpi.
 • petskribo, petoskribo (Z)
  Peticio.
 • plenskribi
  Skribi 2: plenskribi blankojn.
 • plugoskribado
  [HISTORIO] Maniero, kiel kelkaj antikvaj surskriboj estas skribitaj kun ŝanĝo de direkto ĉe la fino de ĉiu linio (tiel ke la unua linio estas ekz. skribita de maldekstre dekstren, la dua inverse, la tria denove de maldekstre ktp).
 • punskribo
  Lerneja puno, konsistanta en la kopiado de difinita nombro da linioj aŭ versoj.
 • tomboskribo
  Surskribo enskrapita en tomboŝtono kaj informanta pri la entombigito.

  skribi


  Esprimoj

  Li scipovas nek legi, nek skribi.
  Li skribas kiel kokino (tute nelegeble).
  Malsaĝulo ĉie skribas sian nomon.
  Sur mia nazo ne estas skribite, ĉu mi havas monon.
  Viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  alskribi,alskribiĝi,belskribado,eksterskribi,enskribi,enskribiĝi,enskribo,inversa transskribado,inversa transskribazo, kojnoskribo, manskribi, maŝinskribi, memskribaĵo,misskribo,nepriskribebla, neskribuzita, petoskribo, petskribo,plenskribi, plugoskribado,postskribo,priskriba geometrio,priskribi,priskribo, punskribo,reskribi,skrib(o) tablo,skriba,skribado, skribarto,skribaĵo,skribe,skribejo,skribi,skribilaro,skribilo,skribisto, skribkaraktero, skribmaŝino,skribo, skriboplumo, skribovaro, skriboĉambro, skribprogramo, skribrulaĵo,skribsubaĵo, skribtabulo,subskribi,superskribi,surskribi,surskribo,teleskribilo, tomboskribo,transskribado,transskribi,transskribo,ĉirkaŭskribi

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  analfabeta
  nigre sur blanke

  foliumi
  legi
  preskribi
  proskribi
  tajpi
  verki

  fontoplumo
  globokrajono
  grifelo
  inko
  krajono
  peniko
  plumo

  (halto) streko
  alfabeto
  apostrofo
  citiloj
  demandosigno
  komo
  krampoj
  krisigno
  parentezoj
  punkto

  dokumento
  eseo
  libro
  pamfleto
  romano
  satiro
  verko
  folio
  kajero
  papero
  paĝo

  litero
  signo
  simbolo

  alineo
  linio
  marĝenoj
  preskribo
  proskribo
  teksto

  Ankaŭ vidu:

  aŭtoro, komponi

  Bildvortaro


  163-01 -20 : skribsistemoj (skribosignoj)
  163-01 : malnov-egiptaj hieroglifoj, ideografia sistemo
  163-02 : araba skribo
  163-03 : srmena skribo
  163-04 : kartvela skribo
  163-05 : ĉina skribo (unua linio: klasika skribo; dua linio: simpligita skribo - sama teksto)
  163-06 : japana skribo (unu kanĝia kaj du hiraganaj signoj)
  163-07 : hebrea skribo
  163-08 : kojnoskribo
  163-09 : nagario, sanskrita skribo
  163-10 : siama skribo
  163-11 : tamula skribo
  163-12 : tibeta skribo
  163-13 : sinaja skribo
  163-14 : fenica skribo
  163-15 : greka skribo
  163-16 : malnov-romia monumenta skribo
  163-17 : uncialo, majuskla skribo
  163-18 : karolida minuskla skribo
  163-19 : runa skribo; runoj
  163-20 : cirila skribo
  163-21 -26 : antikvaj skribiloj
  163-21 : hinda ŝtalgrifelo, skrapilo por skribi sur palmopapero
  163-22 : malnov-egipta skribilo, junka paniklo
  163-23 : kana plumo
  163-24 : skribopeniko
  163-25 : romia metalplumo
  163-26 : ansera plumo
  164-01 -15 : skriboj
  164-01 : gotika skribo
  164-02 : ŝvabaĥa skribo [Schwabach]; ŝvabaĥo
  164-03 : frakturo
  164-04 : renesanca Antikvo [Antiqua]
  164-05 : baroka Antikvo [Antiqua]
  164-06 : klasikisma Antikvo [Antiqua]
  164-07 : Senserifa; Grotesko
  164-08 : Egipta [Egyptienne]
  164-09 : Skribmaŝina
  164-10 : angla manskribo
  164-11 : germana manskribo
  164-12 : latina manskribo
  164-13 : stenografaĵo
  164-14 : fonetika skribo (fonetika transskribo)
  164-15 : blindula skribo (brajlo)
  164-16 : levita litero
  164-17 : mallevita litero
  164-18 -49 : interpunkciaj kaj specialaj signoj
  164-18 : punkto
  164-19 : dupunkto
  164-20 : komo
  164-21 : punktokomo
  164-22 : demandosigno
  164-23 : krisigno; ĉu-signo
  164-24 : apostrofo
  164-25 : superpunkto
  164-26 : dividostreko
  164-27 : haltostreko
  164-28 : longa haltostreko
  164-29 : substreko
  164-30 : superstreko
  164-31 : suprenstreko; dekstra oblikvo
  164-32 : malsuprensteko; maldekstra oblikvo
  164-33 : rondaj krampoj
  164-34 : rektaj krampoj
  164-35 : kunigaj krampoj
  164-36 : citiloj
  164-37 : angulaj citiloj
  164-38 : tripunkto
  164-39 : paragrafsigno
  164-40 : kopirajtsigno
  164-41 : signo de registrita varmarko
  164-42 : signo de neregistrita varmarko
  164-43 : kaj-signo
  164-44 : numersigno; dieso
  164-45 : po-signo; volvita a; heliko; ĉe- signo
  164-46 -49 : specialaj signoj en tekstprilaborado
  164-46 : kondiĉa dividostreko
  164-47 : alinesigno
  164-48 : kuntena dividostreko
  164-49 : signo de nerompebla spaceto
  164-50 -56 : diakritaj signoj; diakritoj; kromsignoj
  164-50 : akuta supersigno; dekstra korno (a-akuto)
  164-51 : malakuta supersigno; maldekstra korno (a-malakuto)
  164-52 : cirkumflekso (a-cirkumflekso); ĉapelo; pinta hoketo
  164-53 : cedilo (co-cedilo); subhoko
  164-54 : dierezo (se silabiga); tremao; superdupunkto; umlaŭtsigno (e-tremao)
  164-55 : tildo (no-tildo); ondosigno
  164-56 : haĉeko (co-haĉeko); v-hoketo
  164-57 -61 : genealogiaj signoj
  164-57 : naskita ...
  164-58 : mortinta ...
  164-59 : edz(in)igita ...
  164-60 : heredulo
  164-61 : heredulino

  Iel rilatitaj:

  Biblix agrafix alfabetx alinex analfabetx anglezx apostrofx artx aŭtografix aŭtografx aŭtorx brajlo brosx citx daktilografx dirx dokumentx esex folix grifelx inkx kajerx karakterx kojnx komponx komx krajonx krampx legx librx linix literx manx marĝenx maŝinx mem pamfletx paperx parentezx paĝx penikx petx plenx plugx plumx preskribx programx proskribx punktx punx romanx rulx satirx signx simbolx strekx tablx tabulx tajpx tekstx tombx uzx varx verkx verx ĉambrx ĵurnalx