floro

*flor/o

 1. [KOMUNUZO] Plantparto, ĝenerale kolora, ofte bonodora, enhavanta la reproduktiĝajn organojn (stamenoj k/aŭ pistilo), kiujn ĉirkaŭas specialaj folioj (petaloj kaj sepaloj): kampaj, ornamaj floroj; la floroj jam estas sur la tero (Z); rozo estas floro (Z); derompi la florojn de la trunketoj (Z); ŝiri florojn (Z); inter la folioj de la libro kuŝis velkintaj floroj (Z); bukedo da floroj; unu floro ne estas krono (Z). [VIDU] florkultivejo, florvendejo, florvendisto.
 1. [BOTANIKO] Reproduktiĝa ŝoso de la semplantoj, naskanta maksimume 4 grupojn de specialiĝintaj folioj, de interne eksteren: inseksaj folioj (karpeloj), virseksaj folioj (stamenoj), internaj ĉirkaŭaj folioj (petaloj, ofte koloraj) kaj eksteraj ĉirkaŭaj folioj (sepaloj, ĝenerale verdaj); la du lastaj konsistigas perianton: ĉe multaj angiospermoj la floroj estas kompletaj, dum ĉe ĉiuj gimnospermoj ili estas nekompletaj, senperiantaj kaj unuseksaj; papiliforma floro de fabaco.
  infloresko. [VIDU] flaŭro, regula.
 1. (f) Plej bela, brila parto: en la floro de la juneco (Z), de sia beleco (Z), de siaj jaroj (Z); (analoge) floroj de retoriko (stilfiguroj).
 • flora
  Rilata al floro aŭ havanta aŭ similanta florojn: flora folieto (petalo); flora talio (K); la junecon floran detruis la frenezo (Z).
 • *flori (ntr)
  1. Naski, disvolvi florojn: la plantoj floras en printempo; mi vidis florantan rozarbetaĵon (Z).
  1. (f) Esti en la brilo de la juneco: floranta knabina kapo elrigardis tra fenestro (Z); ŝi floris en naivo pura.
  1. (f) Esti en prospera stato: inter Anglujo kaj Danujo la amikeco floru! (Z); la artoj ne plu floras en tiu forlasita lando; en la florantaj tagoj de Romo; nia afero kresku kaj floru per ni en la tuta mondo! (Z); unu floras, alia ploras (Z); virtulo floros kiel juna folio (X).
 • florado
  1. Stato de io, kio floras: ĉiuj imageblaj floroj staris tie en plej luksa florado (Z).
  1. Tempo, kiam la plantoj floras: tiu arbeto havas malfruan floradon.
  1. (f) Tempo de la prospero: la florado de la vivo (Z); mi estis mortigata en florado de miaj pekoj (Z).
 • floraĵo
  1. (ark.) Floro: la siringo klinis siajn floraĵojn super la kapon de [...] (Z); dolĉe odoris la floraĵoj de la pomarboj (Z).
  1. Desegnaĵo ornama en formo de floroj: la floraĵoj de ŝtofo, de tapetpapero.
 • florejo
  ĝardeno kun ornamaj floroj.
  florkultivejo.
 • floreto
  Malgranda floro: malriĉa, malestimata floreto (Z).
 • floristo
  Tiu, kiu kultivas kaj vendas florojn.
  florvendisto.
 • florujo
  Poto, vazo por floroj.
 • florumi (tr)
  Ornami per floroj detranĉitaj: florumi altaron.
 • disflori
  (pp floro) Malfermiĝi: la rozo lante disfloris; (f) Disvastiĝi: se la lepro disfloras sur la haŭto [...] (X).
 • ekflori
  Kovriĝi per floroj, komenci flori: violoj timeme ekfloris; jen ekfloris la bastono de Aaron (X); (f) li vidis, kiel nova generacio ekfloris (Z); en la estonteco Izrael ekfloros (X); la fiero ekfloris (X).
 • reflori
  Duafoje flori: la rozarbeto refloris en aŭtuno; (f) la gajeco de l' viv' en mi neniam plu refloros (Z).
 • aglofloro
  Akvilegio.
 • astrofloro (Z)
  Astero.
 • buterfloro
  Leontodo.
 • buterfloro de la diablo (Z)
  Sp. de ranunkolo (R. acris kaj parencaj sp-oj).
 • ĉirkaŭfloro
  [BOTANIKO] ĉiu floro de la ĉirkaŭo de kapitulo, plejofte langetfloro. SIN. randofloro.
 • diskofloro
  Tubetfloro
 • eternofloro.
  Helikrizo.
 • flamfloro
  Vd iksoro.
 • flamengofloro
  [BOTANIKO] Sp. de anturio (Anthurium scherzerianum) kun mallarĝaj, pintapeksaj, ledecaj folioj, kun multaj floroj en flava aŭ ruĝa spadiko kaj kun skarlate ruĝa, spirale kurba spato; hejma en Gvatemalo kaj Kostariko, pororname kultivata eĉ en mezvarmaj landoj.
 • kadavrofloro
  Stapelio.
 • kaskofloro
  Akonito.
 • kloŝfloro
  Kampanulo.
  kloŝeto.
 • krestofloroj (Z)
  Nomo de pluraj sp-oj, inter ili amarantoj ks.
 • krucofloroj
  Brasikacoj.
 • kukolfloro
  Kukolflora sileno.
 • langofloro = langetfloro.
 • langetfloro
  [BOTANIKO] Floro de iuj asteracoj, konsistanta el bazo tubforma kaj supro sterniĝanta en flankan langetforman parton (langeto 2) apekse 3-5-dentan.
 • langetflora
  1. [BOTANIKO] De langetfloro.
  1. [BOTANIKO] Konsistanta el langetfloroj: langetflora kapitulo.
   radia, tubetflora.
 • majfloro
  Konvalo.
 • Majfloro
  ('kratago') Nomo de la ŝipo de angloj, kiuj fondis la unuajn koloniojn en N Ameriko.
 • mirfloro
  ŝajnjalapo.
 • neĝfloro = edelvejso.
 • paperfloro
  Artefarita floro el papero kolora.
 • radifloroj (ark.)
  [BOTANIKO] Grupo (eksa tribo) de asteracoj, kies sp-oj havas radiajn kapitulojn, ekz. astero, beliso kaj leŭkanto.
 • randofloro
  ĉirkaŭfloro.
 • sangofloro
  Hemanto.
 • simifloro
  Mimulo.
 • *sunfloro
  Helianto, pli speciale la unujara helianto.
 • trumpetfloro
  Bignonio 2.
 • tubofloro = tubetfloro.
 • tubetfloro
  [BOTANIKO] Tubetforma floro de iuj asteracoj, interne de la kapitulo ĉe multaj sp-oj. SIN. diskofloro.
 • tubetflora
  1. [BOTANIKO] De tubetfloro.
  1. [BOTANIKO] Konsistanta el tubetfloroj: tubetflora kapitulo.
   radia, langetflora.

  floro


  Esprimoj


  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , astrofloro, , , , diskofloro, , eternofloro, , , , florado, , , , , , , , floreto, , flori, , florkalendaro, , , , , , , , florplantoj, , , , , , florvendejo, , , , , kadavrofloro, , , , , , , , , , , , , , , , , , simifloro, , sunfloro, , , , , eŭgenio,

  El malnova greka: ανθος (floro)

  agapanto, antedono, anteridio, antero, antilido, antociano, antoksanto, antologio, antozooj, Atena, ateneo, Ateno, ekzantemo, filanto, heliantemo, helianto, krizantemo, , perianto, rinanto, skleranto, spiranteso, spiranto

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  amarantacoj: amaranto, kvino, kenopodio
  amarilidacoj: klivo( neĝborulo, galanto), trumpetnarciso, blanka narciso, tazeto, poetnarciso, tuberoso, polianto, hipeastro,, krinumo, narcisso, jonkvilo, dafodilo, pankratio
  apocinacoj: vinko, kataranto, nerio, strofanto
  asklepiadacoj: stapelio( kadavrofloro), vatherbo, silkoplanto
  asteracoj ( kompozitacoj): akileo,, arniko, artemizio, cinaro, helianto, laktuko, tusilago, kalistefo, tageto, zinio, dalio ( georgino), cejano ( centaŭreo), gren- kampa krizantemo, kampa antemido, ordinara senecio, leontodo, hirta leontodo, aŭtuna leontodo, galinogo, karduo( karo ), edelvejso ( neĝfloro), leontopodo, leontodono, taraksako, kalendulo, leŭkanto, lekanto
  begoniacoj: begonio
  boragacoj: miozoto( neforgesumino), ankuzo, ekio, heliotropo, pulmonario, simfito
  ciperacoj: cipero, termigdalo, papiruso
  erikacoj: azaleo, arbuto, kaluno, rododendro, vakcinio
  fabacoj ( leguminozoj): mimozo, vicio, genisto, medikago, pizo, trifolio
  fumariacoj ( papavacoj): rigardinda dicentro, kelidonio, glaŭcio, kampopapavo ( papaveto), papavo
  geraniacoj: geranio, pelargonio, tropeolo, erodio, pelargonio
  gesneriacoj: gesnerio,
  gramineoj ( graminacoj, poacoj): plurjara lolo, cinodonto, agropiro, sekalo, tritiko, greso, poo, aveno, hordeo, maizo
  iridacoj: flava irido, gladiolo
  kaktacoj: eĥino- kakto, opuntio ( figokakto), melonkakto
  kariofilacoj: kariofildianto, barbodianto, agrostemo, dianto, stelario
  kenopodiacoj: kenopodio( anserpiedo), blito, fragspinaco, atriplo, spinaco
  koniferoj ( pinopsidoj): araŭkario, kupreso, junipero, piceo, lariko, pino, abio

  konvalacoj: konvalo( majfloro)
  konvolvulacoj: kampa konvolvulo, kalistegio
  kruciferacoj ( brasikacoj): drabo,, eruko, hesperido, iberiso, kreso, lunario, paŝtista kapselo, sizimberio, aliso, sovaĝa sinapo, rafanistro ( rafano), matiolo ( levkojo), keiro, keiranto
  lamiacoj: lavendo, nepeto, origano, rosmareno, salvio, satureo mento
  liliacoj: lilio,, agavo, aliumo, ajlo, ampeloprazo, cepo, poreo, ŝenoprazo, ŝaloto, amarilido, asparago, hemerokalido, hiacinto, ornitogalo, tulipo
  liliopsidoj: nimfeo( nufaro)
  malvacoj: malvo,, alteo, alceo, abutilo
  mirtacoj: mirto, eŭkalipto, melaleŭko, pimento
  oleacoj: siringo, lilako, frakseno, jasmeno, ligustro
  onagracoj: fuksio
  pasifloracoj: pasifloro, barbadeno, grenadilo
  peoniacoj: peonio

  polemoniacoj: panikla flokso
  primolacoj: primolo, ciklameno, ruĝa anagalo
  ranunkolacoj: ranunkolo, ordinara akvilegio, delfinio ( kavalirsprono, alaŭdosprono), adonido, akonito, anemono, heleboro, nigelo, pulsatilo, konsolido
  rozacoj: hindia rozo, ĉina rozo, alkemilo, cidonio, fragario, kratago, piruso, prunuso, sorbuso
  solanacoj: petunio, terpomo, dolĉamaro, melongeno, kapsiko, pseŭdokapsiko
  tiliacoj: sparganio, aloo
  urtikacoj: urtiko
  violacoj: violo, trikoloreto, penseo


  adoleska
  efloreska
  romaneska
  sentimentala
  streĉita
  En la floro de
  facile
  senprobleme
  supre de
  agrable odori
  balzami
  efloreski
  flirti
  kreski
  odori
  volvi
  diri flirtaĵojn
  diri galantaĵojn
  favori iun
  samnivele kun
  bedo
  botaniko
  bukedo
  bulbo
  butono
  cuma infloresko
  decentra infloresko
  efloreskaĵo
  efloresko
  frukto
  grajno
  grapoleca infloresko
  herbo
  infloresko
  kulturo
  lipo
  petalo
  pistilo
  planto
  poleno
  semo
  stameno
  tigo
  violo
  ĝardeno
  ŝimaĵo

  Bildvortaro


  193-01 : rondfolia saksifrago
  193-02 : renforma folio
  193-03 : floro
  193-04 : frukto
  193-05 : pulsatilo
  193-06 : floro [laŭlonga sekco]
  193-07 : frukto
  193-08 : ranunkolo
  193-09 : bazfolio
  193-10 : frukto, akeno
  193-11 : kardamino
  193-12 : bazfolio
  193-13 : frukto, silikvo
  193-14 : rondfolia kampanulo
  193-15 : bazfolio
  193-16 : floro [laŭlonga sekco]
  193-17 : frukto, dehiska kapsulo
  193-18 : gleĥomo
  193-19 : floro [laŭlonga sekco]
  193-20 : floro [defronte]
  193-21 : akra sedo
  193-22 : veroniko
  193-23 : floro
  193-24 : frukto, kapsulo
  193-25 : semero
  193-26 : monerfolia lizimaĥio*
  193-27 : dehiskinta fruktokapsulo
  193-28 : semero
  193-29 : kolomba skabiozo
  193-30 : bazfolio
  193-31 : polisimetria floro
  193-32 : monosimetria floro
  193-33 : involukro kun kalikharoj
  193-34 : ovario kun kaliko
  193-35 : frukto; akeno
  193-36 : fikario
  193-37 : frukto, akenoj
  193-38 : foliakselo kun bulbilo
  193-39 : jardaŭra poo
  193-40 : floro
  193-41 : spiketo [flankvide]
  193-42 : spiketo [frontvide]
  193-43 : kariopso (nedehiska frukto), grajno
  193-44 : herbotufo
  193-45 : simfito
  193-46 : floro [laŭlonga sekco]
  193-47 : frukto
  194-01 : lekanteto
  194-02 : floro
  194-03 : frukto, akeno
  194-04 : lekanto
  194-05 : floroj
  194-06 : frukto, akeno
  194-07 : astrantio*
  194-08 : primolo
  194-09 : verbasko
  194-10 : bistorto; herbeja poligono
  194-11 : floro
  194-12 : centaŭreo
  194-13 : malvo
  194-14 : frukto (multakena, dehiska)
  194-15 : akileo milfolia
  194-16 : brunelo
  194-17 : lotuso
  194-18 : kampa ekvizeto (vegeta tigo)
  194-19 : sporuja tigo
  194-20 : viska liknido; glua dianto
  194-21 : kukola liknido
  194-22 : klematida aristolokio
  194-23 : floro
  194-24 : geranio
  194-25 : cikorio
  194-26 : klinita sileno; nokta sileno
  194-27 : cipripedio; venusŝueto
  194-28 : orĥido

  203 : Florĝardeno
  203-01 : florĝardeno
  203-02 : pergolo
  203-03 : kuŝoseĝo
  203-04 : herborastilo
  203-05 : rastilo
  203-06 : partenociso, grimpoplanto
  203-07 : rokaĵbedo; rokaĵĝardeno; rokĝardeno
  203-08 : rokaĵbedaj plantoj; kiel sedo, sempervivo, driado; aŭbrietio
  203-09 : pampoherbo
  203-10 : ĝardenheĝo
  203-11 : pika piceo; blua piceo
  203-12 : hortensio
  203-13 : kverko
  203-14 : betulo
  203-15 : ĝardena vojeto; ĝardena pado
  203-16 : vojbordero
  203-17 : ĝardena lageto; akvobaseno
  203-18 : ŝtonplato; slabo
  203-19 : blanka nimfeo
  203-20 : bambuo
  203-21 : begonio; tubera begonio
  203-22 : dalio
  203-23 : akvumilo
  203-24 : lupeno, multfolia lupeno
  203-25 : lekanto
  203-26 : altkreska rozo
  203-27 : gerbero*
  203-28 : irido
  203-29 : gladiolo
  203-30 : krizantemo; orfloro
  203-31 : kampa papavo; papaveto; grenrozo
  203-32 : keiro
  203-33 : kalendulo
  203-34 : antirino; leonfaŭko
  203-35 : razeno; gazono
  203-36 : leontodonto; leondento
  203-37 : helianto; sunfloro

  213 : ĝardenaj floroj
  213-01 : neĝborulo, galanto
  213-02 : ĝardena penseo
  213-03 : trumpetnarciso, dafodilo
  213-04 : blanka narciso, poeta narciso
  213-05 : rigardinda dicentro
  213-06 : barbodianto
  213-07 : ĝardena dianto, kariofildianto
  213-08 : flava irido
  213-09 : tuberoso, tubera polianto
  213-10 : ordinara akvilegio
  213-11 : gladiolo
  213-12 : blanka lilio
  213-13 : delfinio, alaŭdosprono, kavalirsprono
  213-14 : panikla flokso
  213-15 -18 : ĉinia rozo
  213-16 : rozburĝono
  213-17 : plenflora rozo
  213-18 : rozdorno
  213-19 : kokardofloro, gajlardo
  213-20 : taĝeto
  213-21 : vosta amaranto
  213-22 : zinio
  213-23 : dalio, georgino

  214 : Kamparaj floroj kaj trudherboj
  214-01 : cejano
  214-02 -5 : papaveto, grenrozo
  214-03 : burĝono
  214-04 : papaveta floro
  214-05 : papaveta kapsulo kun papavetaj semoj
  214-06 : agrostemo
  214-07 : grenkampa krizantemo
  214-08 : kampa antemido
  214-09 -11 : paŝtista kapselo
  214-10 : floro
  214-11 : monujforma silikvo
  214-12 : ordinara senecio
  214-13 -15 : leontodo, buterfloro
  214-14 : kapitulo
  214-15 : fruktaro
  214-16 : sisimbrio
  214-17 : aliso
  214-18 : agrosinapo
  214-19 : floro
  214-20 : frukto (silikvo)
  214-21 -23 : rafanistro
  214-22 : floro
  214-23 : frukto (silikvo)
  214-24 : ordinara atriplo
  214-25 : anserpiedo, kenopodio
  214-26 : agra konvolvulo
  214-27 : ruĝa anagalo
  214-28 : musa hordeo
  214-29 : kampa aveno
  214-30 : agropiro
  214-31 : galinsogo
  214-32 : penda karduo
  214-33 : urtiko


  Eble rilatitaj:

  aglx, airx, akantx, akselx, akvx, androcex, angrekx, -ant, aranĝx, artx, asfodelx, astragalx, blankx, bletix, braktex, brilx, burĝonx, buterx, ĉapelx, ĉirkaŭ, desegnx, dis, domx, -ej, ek, feliĉx, flamx, grandx, hermafroditx, -ist, kalikx, kaskx, kestx, kloŝx, krestx, krucx, kukolx, kultivx, langx, legomx, mielx, mirx, oranĝx, paperx, polvx, portulakx, potx, randx, re, sangx, silenx, sux, trumpetx, tubx, -uj, unu,