akvo
 1. [kemio] Likva kombinaĵo de hidrogeno k oksigeno, H2O: pura, distilita akvo; mola akvo (entenanta malpli ol 0,6 g da saloj, precipe kalciaj k magneziaj, en litro); malmola, dura akvo (entenanta pli ol 0,6 g da saloj en litro); sala, mara, saleta, sensala (SIN. dolĉa) akvo; filtri akvon; ili akordas kiel akvo k fajro; ili similas unu la alian kiel du gutoj da akvo; ni similas al akvo, kiu estas verŝata sur la teron k kiun oni ne povas enkolekti (X).
 1. Tiu likvo, el kiu konsistas pluvo, maro, lagoj k riveroj: la spirito de Dio sin portis super la akvo (Z); la akvo ne fariĝos plu diluvo (X); nur unu klafton sub la akvo staris (ŝipeto) (Z); naĝi sub la akvo; feliĉa, kiel fiŝo en akvo; trapasi la akvon (maron, riveron ks); veturi per akvo (Z) (ŝipe); fali en la akvon; la ŝuoj ne eltenis la akvon; akvo silenta subfosas la bordojn (Z); akvo kura, akvo pura (Z); en akvo malklara oni fiŝkaptas facile (Z); ĝi estas akvo al lia muelilo (Z) (alportas al li profiton, helpon). [VIDU] akvokoko.
 1. Tiu likvo, servanta al la diversaj uzoj de la homa vivo: trinku akvon el via cisterno (X); via vitro miksiĝis kun akvo (X); lakto kun akvo; kiu trinkigos nur tason da malvarma akvo [...] neniel perdos sian rekompencon (N); trempi haringon en akvo (por sensaligi); akvo k pano servas al sano (Z); se mi lavus min per neĝa akvo [...] (X); postlava akvo; (f) ĵeti malvarman akvon sur ies entuziasmon; [religio] sankta akvo; [VIDU] mineralaj akvoj.
 1. Nomo de diversaj likvoj: lavenda, roza, Kolonja akvo (por la tualeto); gliciriza akvo; plumbacetata akvo, oksigena akvo (Vd oksigena;
  hidrogena peroksido); hipoklorita akvo (por blankigi tolaĵojn ktp); peza akvo ( [kemio] kombinaĵo el oksigeno k deŭterio, D2O, denso 1,106; troviĝas en la ordinara akvo, en proporcio de 1/5 000).
 1. Likva sekrecio de la korpo: de niaj palpebroj elverŝiĝu akvo! (X); tiu respondo venigis akvon en ŝiajn okulojn; ĉe la nura vido kolektiĝas al mi akvo en la buŝo; ellasi akvon (Z) (urini).
 1. Travidebleco k pureco de gemo: diamanto de plej pura akvo; (f) li estas kanajlo de la plej bela akvo.

 • turnakvo (Z)
  Amaso da akvo, rapide turniĝanta pli-malpli funelforme, en rivero, lago aŭ maro.
 • oranĝoflora akvo
  Akvo kun dolĉa parfumo (pro enhavo de iom da nerolio), uzata por aromigi diversajn preparaĵojn en apoteko, kuirejo ktp; kromprodukto de la ekstraktado de nerolio el bigarado.
 • reĝa akvo
  [kemio] Miksaĵo de 3 partoj da klorida acido k unu parto da nitrata acido, kiu solvas i.a. oron (la reĝon de la metaloj) k platenon.
 • akva
  1. Konsistanta el akvo: akva solvaĵo, trinkaĵo, medio.
  1. Vivanta en akvo: akvaj plantoj, bestetoj.
 • akvi (tr) (Z)
  Doni al vegetaĵoj la bezonatan akvon: ŝi akvis sian ĉarman pizon.
  akvumi, ŝprucigi, aspergi, irigacii.
 • akvado
  Ago de tiu, kiu akvas plantojn.
 • akvaro
  Amaso da akvo.
 • akveca
  Entenanta tiom da akvo, ke ĝi iel similas al ĝi: akveca tereno; akvecaj legomoj; akveca kaĉo.
 • akvero
  Guto da akvo.
 • akvilo
  Ilo, konsistanta el ujo, verŝilo k rozo por akvumi.
 • Akvisto
  [astronomio] Konstelacio (Aquarius) de la aŭstrala hemisfero. SIN. Amforo.
 • akvujo
  Ujo aŭ loko, por ricevi k konservi akvon.
 • akvumi (tr)
  Malsekigi, surŝprucigante aŭ trafluigante akvon: ŝi akvumas sian rozarbeton (Z); vi estas kiel ĝardeno akvumata (X); akvumi ŝtofon antaŭ ol ĝin gladi; akvumveturilo.
 • akvafina
  (pp substanco) Facile sorbanta akvon k/aŭ solviĝanta en akvo: koloidoj estas akvafinaj. SIN. hidrofila.
 • akvaltira
  Ema sorbi la aeran mal sekon: kalcia klorido estas akvoaltira substanco.
 • akvimuna
  Ne tralasanta akvon.
  permeabla.
 • elakviĝi
  Eliĝi el akvo: ĉe la forcedo de la inundo la kampoj iom post iom elakviĝis.
 • enakviĝi
  Eniĝi en akvon: la enakviĝintaj salikoj ankoraŭ desegnis la linion de la iama vojo; la ŝipo enakviĝas tri metrojn. (
  mergi. [VIDU] floslinio.)
 • senakva
  1. Ne havanta akvon: senakva regiono. (
   dezerto, arida).
  1. [kemio] Anhidra.
 • subakvigi (Z)
  Meti sub akvon.
 • subakviĝi
  profundiĝi sub la akvon: la submar ŝipo, la baleno subakviĝis.
 • subakvisto (Z)
  Tiu, kiu profesie laboras sub la akvo.
  skafandristo, plonĝi.
 • *superakvi
  Inundi: la ŝtormo superakvis parton de la ebena lando; la herbejoj estis superakvitaj (B).
 • superakvego (Z)
  diluvo.
 • surakviĝi
  [aviado] Ektuŝi la akvan supraĵon, perdante flugrapidecon, por halti flosante.
 • traakvigi
  Irigacii.
 • balastakvujo
  [ŝipoj] Akvujo, kies plenigado ebligas al submarŝipo malleviĝi en la akvo, k inverse.
 • falakvo (Z) = akvofalo.
 • fluakvo
  Akvo fluanta: banu vian korpon en fluakvo (X).
 • fluakveja
  [ekologio] (pp vivulo) Ekskluzive aŭ prefere vivanta en rapide fluanta akvo.
 • fortakvo
  Nitrata acido, miksita kun akvo, uzata en gravurado.
 • gasakvo
  Trinkakvo, entenanta nature aŭ artefare solvitan gason (karbonan dioksidon). SIN. ŝaŭmakvo.
 • kininakvo
  ŝaŭmakvo kun kinino, tonika, uzata kun alkoholaĵo (ĝino).
 • kranakvo
  Akvo liverata domen per tuboj.
 • melisakvo
  Alkoholato kun esenco de folioj de citronmeliso, uzata kontraŭ svenoj.
 • mielakvo (Z)
  Medo.
 • akvo-neafina
  (pp substanco) Ne aŭ malfacile sorbanta akvon k/aŭ solviĝanta en akvo. SIN. hidrofoba.
 • okulakvo (Z)
  Kolirio.
 • reĝakvo = reĝa akvo.
 • sanktakvujo (Z)
  [kristanismo] Speciala kuvo, ĉe la enirejo de preĝejoj katolikaj, por disponigi sanktan akvon al la piuloj.
 • sodakvo
  1. Origine minerala gasakvo aŭ simila artefarita solvaĵo, entenanta natrian karbonaton (sodon 2) k karbonan dioksidon.
  1. [kuirarto] Refreŝiga, dolĉa trinkaĵo kun fruktoekstrakto, ŝaŭma pro karbona dioksido: sodakvo citrona (
   limonado), oranĝa, sasafra, zingibra.
   limonado, gasakvo, ŝaŭmakvo, kolao 2.
 • stagnakveja
  [ekologio] (pp vivulo) Ekskluzive aŭ prefere vivanta en stagnanta akvo.
 • sterkakvo
  Malpura likvo, kiu defluas de sterkamaso.
 • ŝaŭmakvo
  Gasakvo.
 • trinkakvo (Z)
  Akvo sufiĉe pura, por esti sendanĝere trinkata de homoj.
 • tualetakvo
  Alkoholita k aromigita akvo, uzata kvazaŭ parfumo.


 • Esprimoj

  Akvumi ŝtofon (por gladi).
  Barakti kiel fiŝo ekster akvo.
  Bori puton.
  Brogito eĉ sur (malvarman) akvon blovas (korniko vundita propran voston timas).
  Droni en akvoglason.
  Egalaj kiel du akvogutoj.
  El malgrandaj akveroj (gutoj) fariĝas grandaj riveroj (per etaj ŝparoj oni riĉiĝas).
  Elfluigi la amnian likvaĵon.
  En akvo malklara oni fiŝon kaptas facile (profiti el senorda situacio).
  Esti kiel fiŝo en akvo.
  Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.
  Fonto abunda je akvo.
  Kolonja akvo.
  Kuraci per akvo.
  Meti akvon en sian vinon.
  Multa akvo defluos, ĝis tiam sub la pontoj (pasos longa tempo ĝis...).
  Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
  Simili kiel du gutoj de akvo.
  Spadofrapo en la akvon.

  Ĉi tio fluas kiel akvo el fonto.
  Ĝi estas akvo al lia muelilo.
  Ĵeti malvarman akvon sur ies entuziasmon.

  El la malnova greka: ὑδρο- (akvo)

  anhidra, anhidrito, anhidro, butilhidroksiTolueno, butilhidroksianizolo, cianhidrino, dehidratigi, ftalata anhidrido, grandfolia hidrangeo, hidracidoj, hidrangeo, hidranto, hidrarg(ovapor)a lampo, hidrarga, hidrargismo, hidrargo, hidrastido, hidrasto, hidrata, hidrati, hidratiĝi, hidrato, hidrazino, hidrazono, hidraŭlika, hidraŭliko, hidridi, hidrido, hidro(benzo)kinono, hidro(gen)karbonato, hidro-, hidrocefalo, hidrodinamiko, hidroelektra, hidroelektro, hidrofila, hidrofoba, hidrofobio, hidrofono, hidrogena, hidrogena klorido, hidrogenbombo, hidrogeni, hidrogeno, hidrogensulfato, hidrogensulfito, hidrogeologio, hidrogeologo, hidrografio, hidrografo, hidroidoj, hidrokarbido, hidrokarbono, hidrokarido, hidrokarito, hidrokero, hidrokorako, hidrokortizono, hidrokotilo, hidroksido, hidroksido, hidroksilo, hidroksio, hidrolizi, hidrolizo, hidrologio, hidrologo, hidrometrio, hidrometro, hidronio, hidroplano, hidropso, hidroreo, hidrosfero, hidrostatika, hidrostatiko, hidrosulfito, hidroterapia, hidroterapio, hidroterma, hidrotermismo, hidroĥero, hidruloj, interna anhidrido, karbonhidrato, karbonhidrido, kinhidrono, pseŭdohidrato, ranmorda hidrokarito, senhidratigi, sulfatanhidrido, sulfitanhidrido

  El la latina: aqua (akvo)

  akvo akvaforto, akvamarino, akvarelo, akvario, akvatinto, akvedukto, akvifolio, akvilegio, akvitano

  Kelkaj kunmetaĵoj

  (subakva) masko, Kolonja akvo, akva, akva diabeto, akva rozo, akvafina, akvaltira, akvaro, akveca, akvero, akvi, akvifoliacoj, akvilo, akvimuna, akvisto, akvo, akvo-neafina, akvoaloo, akvoaraneo, akvobaraĵo, akvobato, akvoblua, akvocikuto, akvodislimo, akvodukto (por distribuo de akvo en urbo), akvoebeno, akvofalo, akvofarbo, akvofobio, akvoforto, akvogaso, akvohejtado, akvohiacinto, akvohorloĝo, akvoj teritoriaj, akvokaŝtano, akvokoko, akvokondukilo, akvokreso, akvokulturo, akvokura cimo, akvolilio, akvomarko, akvomartelo, akvomelono, akvonivela , akvonivelilo, akvopesto, akvopilko, akvopipo, akvoplaneo, akvoplantago, akvopoto, akvoprenejo, akvopulo, akvopumpilo, akvopunkturo, akvorado, akvoralo, akvorezista, akvorozo, akvoskiado, akvoskio, akvoskorpio, akvosoldato, akvotelero, akvotransfaligilo, akvotreti, akvoturnuloj, akvoturo, akvoveture, akvoveturilo, akvoviĝo, akvoŝimoj, akvujo, akvuma veturilo, akvumi, balastakvujo, elakviĝi, enakviĝi, falakvo, fluakveja, fortakvakvo, gasakvo, kininakvo, kolonjakvo, kranakvo, melisakvo, mielakvo, okulakvo, oranĝoflora akvo, peklakvo, pluvakvo, reĝa akvo, reĝakvo, salakvo, sanktakvujo, senakva, sodakvo, stagnakveja, sterkakvo, subakva masko, subakvigi, subakvisto, subakviĝi, superakvego, superakvi, surakviĝi, traakvigi, trinkakvo, tualetakvo, turnakvo, ŝaŭmakvo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  akvo ... arida
  seka

  akvon distili
  aspergi
  bani
  drinki
  droni
  esti tralasiva
  fiaski
  filtri
  flui
  irigacii
  kolektiĝi
  liki
  malsekigi
  malsukcesi
  provizi
  sorbi
  trinki
  ŝpruci
  ŝprucigi
  ŝviti

  acipenseredoj
  ŝipospuroj

  (konstelacio)
  H-bombo
  H2O
  Verŝisto (konstelacio)

  acipensero
  aldehido
  alkoholo
  anizaldehido
  argironeto
  banurbo
  brando
  cisterno
  dezerto
  diluvo
  estuaro
  fiŝo
  fluaĵo

  fontano
  forstadministracio
  guaŝo
  guto
  inundo
  lago rivero
  likvo
  medo
  melonsuko
  odekolonjo (Kolonja akvo)
  salivo
  skandinavo
  substanco
  vino

  Ankaŭ vidu:

  dolĉa, fiziko, klara

  Bildvortaro

  Akvoprovizado

  80-01 -23 : publika provizado per trinkakvo
  80-01 : subtera akvonivelo; nivelo de grundakvo
  80-02 : akvoriĉa tavolo; akvohava tavolo
  80-03 : subtera akvofluo
  80-04 : krudakva cisterno
  80-05 : suĉdukto
  80-06 : suĉkorbo kun piedvalvo; fundvalvo
  80-07 : suĉpumpilo kun motoro
  80-08 : vakuofara pumpilo; vakupumpilo kun motoro
  80-09 : rapidfiltra instalaĵo
  80-10 : filtrosablo
  80-11 : filtrila fundo; krado
  80-12 : eldukto por filtrita akvo
  80-13 : purakva cisterno
  80-14 : suĉdukto kun suĉkorbo kaj fundvalvo
  80-15 : ĉefpumpilo kun motoro
  80-16 : premdukto
  80-17 : premaerujo
  80-18 : akvoturo
  80-19 : suprendukto
  80-20 : defludukto por troa akvo
  80-21 : eldukto
  80-22 : ĉefdukto al distribua reto
  80-23 : kloako
  80-24 -39 : fontoinstalaĵo
  80-24 : fontoĉambro
  80-25 : ĉambromuro
  80-26 : luko; enirŝakto
  80-27 : aeruma aperturo
  80-28 : grimpokrampoj; eskalaj feraj krampoj
  80-29 : tera plenigaĵo
  80-30 : eldukta krano
  80-31 : drenkrano
  80-32 : kapfiltrilo
  80-33 : defludukto por troa akvo
  80-34 : funda drentubo
  80-35 : enflutuboj; tuboj el bakita argilo
  80-36 : netralasiva tavolo
  80-37 : antaŭmetitaj rulŝtonoj
  80-38 : akvohava tavolo
  80-39 : argilizolaĵo; tavolo el kompaktigita argilo
  80-40 -52 : individua akvoprovizado
  80-40 : puto
  80-41 : nivelo de grundakvo
  80-42 : suĉdukto (puta subakva pumpilo kun premdukto)
  80-43 : suĉkorbo kun fundvalvo
  80-44 : centrifuga pumpilo
  80-45 : motoro
  80-46 : motorŝirma ŝaltilo
  80-47 : premgardilo
  80-48 : ĉefkrano
  80-49 : premdukto
  80-50 : premaerujo
  80-51 : homluko
  80-52 : konsumdukto
  80-53 : padelrada akvomezurilo; akvokomputilo
  80-54 : akvoaldukto
  80-55 : nombrilmekanismo; nombrilo
  80-56 : vitra tegoplato; klapo kun vitra kovrilo
  80-57 : akvoeldukto
  80-58 : ciferplato de akvomezurilo
  80-59 : montriloj de mezurilo; montriloj de akvokomputilo
  80-60 : tubopumpilo
  80-61 : pinto de ramtubo
  80-62 : filtrilo
  80-63 : nivelo de grundakvo
  80-64 : pumpiltubo
  80-65 : pumpila bordero; pumpilsoklo
  80-66 : manpumpilo


  Eble rilatitaj:

  absolutx, acidx, afinx, akroĥordx, alismx, alitx, aluvix, amforx, anakondx, arbx, -ar, Artezx, azolx, baptx, barkx, batometrx, betonx, bierx, blux, boatx, bolx, bordx, brankx, briozox, brumx, domx, duŝx, florx, fontx, ĝardenx, gasx, glacix, glasx, horloĝx, insulx,/ kulturx, lavx, lutrx, manĝx, materialx, naĝx, nebulx, nubx, olex, ondx, pasx, plantx, potx, putx, radx, sakx, soifx, telerx, tex, tualetx, veturx,

  Iel rilatitaj:

  -ar Artezx Kolonjx Tolux absolutx acidx acipenserx afinx akroĥordx akvafortx akvamarinx akvarelx akvarix akvatintx akveduktx akvifolix akvilegix akvitanx aldehidx alismx alitx alkoholx aluvix amforx anakondx anhidridx anhidritx anhidrx arbx argironetx aridx aspergx azolx banx baptx barkx batometrx benx betonx bierx blux boatx bolx bordx brandx brankx briozox brumx cianhidrinx cisternx dafnix dezertx diluvx distilx dolĉx domx drinkx dronx durx duŝx estuarx fiaskx filtrx fizikx fiŝx florx flosx flux fontanx fontx forstx gasx geologix glacix glasx glicirizx guaŝx gutx hidrangex hidrantx hidrargx hidrastidx hidrastx hidratx hidrazinx hidrazonx hidraŭlikx hidrocefalx hidrodinamikx hidroelektrx hidrofilx hidrofobix hidrofobx hidrofonx hidrogenx hidrogeologx hidrografx hidrokarbidx hidrokarbonx hidrokaridx hidrokaritx hidrokerx hidrokorakx hidrokotilx hidroksidx hidroksilx hidroksix hidrolizx hidrologx hidrometrx hidronix hidroplanx hidropsx hidrorex hidrosferx hidrostatikx hidroterapix hidrotermx hidrx horloĝx insulx inundx irigacix kinhidronx klarx kloritx kolektx kolirix kulturx kurx lagx lavendx lavx lesivx likvx likx lutrx manĝx marx materialx medx mergx mineralx molx naĝx nebulx nubx oksigenx olex ondx pasx pezx plantx plonĝx pluvx potx profundx provizx purx putx radx reĝx riverx rozx sakx salivx salx sanktx sekrecix sekx skafandrx skandinavx soifx sorbx substancx sukcesx sukx telerx tex trinkx tualetx varmx verŝx veturx vinx ĝardenx ŝaŭmx ŝipx ŝprucx ŝvitx