flui

*flu/i (ntr)

 1. (pp likvoj) Moviĝi seninterrompe malsupren laŭ deklivo: de l' montoj riveretoj fluas (Z); fluanta akvo estas pli pura, ol akvo staranta (Z); la vino fluas tra truo en la barelo (B); la akvo fluis de ŝiaj haroj (Z); estis tempo, kiam larmoj fluis al mi tiel facile (Z); liaj larmoj torente (Z), rivere (Z), fluis; fandita bronzo fluas en la formon; (analoge) la sango fluas (cirkulas) en niaj vejnoj.
 1. (pp fluidoj) Moviĝi seninterrompe kaj facile de unu loko al alia: en la aero fluis odoro de violoj (Z); el ŝiaj haroj fluis ebriiga odoro; ondo da malvarmeta vento fluis en la ĉambron (Z).
 1. Amase, seninterrompe direktiĝi ien: mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo (Z); nun en la urbo fluas paroloj plej venenaj pri la morto de P. (Z); sur min, diris la papero, fluis la vortoj el lia plumo (Z); la belaj historioj fluis el liaj lipoj; ŝiaj haroj fluis en grandaj bukloj super la ŝultroj; el tiu nebulo rivere fluis nehomaj kriegoj (B); benoj fluis sur la landon (Z).
  flugi, kuri, verŝiĝi.
 1. (f) Facile kaj glate trapasi de unu momento al alia: vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas (Z).
 • flua
  1. Kure fluanta: flua akvo.
  1. (f) Facilmova, facila, senhezita, rapida: flua stilo; flue paroli (Z); feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue (Z).
  1. (ark.) = likva.
 • fluo
  1. Movo de tio, kio fluas: ili (algoj) ĉe la plej malgranda fluo de la akvo sin movas (Z); naĝi laŭ, kontraŭ la fluo de la rivero (Z); en propra tegmento li ne vidas la fluon (Z); riveroj havas fluon tre kurban kaj neregulan (Z); (f) la fluo de la tempo, de la rememoroj.
   ondo.
  1. Io, kio amase kaj seninterrompe samdirektiĝas: fluo da homoj rapidas al la festo; tiu regiono tre altiras la fluon de la turistoj; diversaj fluoj da opinioj; la homaranismo bazita ne sur tempaj modaj doktrinoj aŭ fluoj (Z); mi ne povas kontraŭstari al la fluo (Z); li lasis sin kapti de la ĝenerala fluo (B); nova fluo da pensoj regis lin (Z).
   tendenco.
  1. = [FIZIKO] kurento.
 • fluadi
  Daŭre, grandakvante flui.
 • fluaĵo
  1. Io, kio fluas.
  1. Likvo.
 • fluaĵa
  Likva.
 • flueco
  Eco de tio, kio fluas: la flueco de lia parolo estas mirinda.
 • fluego
  Riverego, torento.
 • fluejo
  Kavaĵo pli-malpli profunda, en kiu fluas rivero.
 • flueti
  Malgrandkvante, malrapide flui: la freŝa, klara akvo fluetas el la buŝo de la (bronza) besto (Z); el la roko fluetis magra fonto.
 • flueto
  Malgranda, malabunda fluo: du fluetoj da larmoj (Z).
 • fluilo
  ĉia aparato, por gvidi fluon de likvo: tegmenta fluilo.
 • flulinia
  Tia, ke ĝi kiel eble plej ne malhelpas la fluojn de aero en sia moviĝo: flulinia aviadila alo, aŭtomobila karoserio.
 • fluometro
  Aparato, por mezuri la rapidecon de fluo (ekz. en rivero).
 • alflui
  Flui al difinita loko: alfluas al tiu lago pluraj riveroj; alfluas la tajdo; alfluiga tubo; (f) per lerta admono alfluas la mono (Z); alfluas fremdaj friponoj (Z); en la landon alfluis pli kaj pli fremdaj elementoj (B).
 • alfluo
  Movo aŭ amaso de tio, kio alfluas: alfluo de torento, de la tajdo ( [VIDU] fluso); alfluo da importitaj varoj.
 • alfluanto
  Rivero, kiu alfluas al pli granda.
 • deflui
  Flui, venante de difinita loko: rivereto defluas de la monteto (Z); defluas pluvo de la gargojloj; defluiga tubo; la defluo de la rivero (Z).
 • *defluilo
  Kanaleto servanta por forfluigi la pluvon, la malpurajn akvojn: tegmentaj defluiloj en la formo de drakoj kaj hundoj (Z); defluilo en pluva tago kaj malpacema edzino estas egalaj (X); strata defluilo (Z) (kanaleto); defluilo de artefarita lago.
 • disflui
  1. Flui en multaj direktoj: viaj fontoj disfluu eksteren (X)
  1. (f) Disiĝi, disvastiĝi: sonoj de flutoj disfluis en la silento; en la urbo disfluas paroloj alarmaj; la tuta popolo disfluis sur la placoj kaj la stratoj.
  1. Malaperi, disiĝante: en la mallumo disfluis la suproj de la kolonoj (B); la koloroj kaj formoj disfluas en neesto (B); vi disfluiĝos kiel ŝaŭmo sur la maro (Z).
   disflugi, disiri, perdiĝi.
 • ekflui
  Komenci flui: torentoj da maldolĉaj larmoj ekfluis sur ŝiajn vangojn (Z).
 • elflui
  1. Flui el io: fonto elfluas el la roko; la sango, kiu elfluis el la brusto de la heroo (Z).
  1. (f) Eliĝi el io: el tiuj du faktoj jam per si mem elfluas la konkludo, ke [...] (Z); elfluos multaj profitoj el tiu fonto (Z); la buŝo de malvirtuloj elfluigas malbonon (X).
 • elfluo
  1. Tio, kio elfluas: la elfluo de fontano.
  1. ĉio, kio, normale aŭ ne, elfluas el la korpo: monata elfluo (Z) (SIN. menstruo); viroj, kies elfluo estas kiel elfluo de ĉevalo (X); blanka elfluo (SIN. leŭkoreo); pusa, enpleŭra, hemoroida elfluo.
 • elfluilo
  Parto de ujo, per kiu oni forfluigas likvon: elfluilo de tekruĉo, de rezervujo.
 • elflukvanto
  La kvanto da akvo, kiu povas trapasi tra la elfluilo dum difinita tempo.
 • enflui
  Flui en ion: riveroj enfluas en la maron; li priskribis la inferon kiel kavernon, en kiun enfluas la tuta malpuraĵo de la mondo (Z).
 • enfluo
  Movo de tio, kio enfluas: la enfluo de la vaporo en la cilindrojn.
 • enfluejo
  Loko, kie rivero fluas en alian riveron aŭ en maron: ŝi ekiris laŭlonge de la torento ĝis ĝia enfluejo (Z).
 • forflui
  Foriĝi, fluante: forfluu infano kune kun la bano (Z); forfluo de la vaporo.
 • forfluigi
  Fari, ke io forfluu: forfluigi la akvon de rezervujo, la eluzitan oleon el motoro; torente forfluigi la tempon (Z).
 • kontraŭflue
  En direkto kontraŭa al tiu de la fluo.
 • kontraŭfluo
  [TEKNIKOJ] Sistemo, ekz. ĉe ekstraktado, ĉe kiu la ekstraktanta likvo iras kontraŭe al la ekstraktota substanco.
 • kunflui
  1. Kuniĝi intermiksante siajn akvojn: Rejno kaj Mozelo kunfluas.
  1. (f) Kunfandiĝi: ĉio kunfluis en unu melodion (Z); espereble fariĝos iam kunfluiĝo de la homoj en unu ĉiuhoman popolon (Z).
 • kunfluejo
  Loko, kie du riveroj kunfluas.
 • laŭflue
  Laŭ la direkto de la fluo.
 • laŭflua
  [GEOLOGIO] (pp strukturo de vulkana petro) Karakterizata de konsistigaj elementoj, i.a. kristaletoj, aranĝiĝintaj laŭ la elfludirekto de la lafo.
 • preterflui
  Flui preter io: rigardi la preterfluantan homamason.
 • reflui
  Flui en la mala direkto: la fluo kaj refluo de la maro (
  tajdo); reflukondensilo (refluiganta la likvon en la ujon, el kiu ĝi venas).
 • senflua
  Prezentanta nenian fluon: senflua akvo, cirkvito.
 • superflui
  1. Esti tiel abunda, ke ĝi fluas super la randojn: ne plu verŝu, la biero jam superfluas!
  1. (f) Abundi: li superfluas je sano, per riĉaĵoj.
 • superfluo
  Tio, kio estas super la mezuro, la neceso: de superfluo malboniĝas la ĝuo (Z); havi ion en superfluo (Z).
 • *superflua
  Superanta la bezonon, superabunda: spesmilo superflua poŝon ne ŝiras (Z); tiamaniere grandega nombro da vortoj fariĝas superflua por la lernado (Z); ĉion superfluan formetu (X); pri tio mi trovas superflue tie ĉi detale paroli (Z).
  sufiĉege.
 • suprenfluo
  Alsupra fluo: en maro suprenfluoj transportas nutrajn mineralojn de la fundo al la supro.
 • traflui (tr)
  Flui tra io: tiu rivero trafluas dezertan ebenaĵon; traflui tra filtro; (f) la amo de Dio trafluis la animon en senmezura abundo (Z); [KEMIO] traflua kapacito.
 • traflueti (tr)
  Traguteti: pluvo trafluetis la tegmenton, tra fendo de la tegmento.
 • transfluigi
  1. Fluigi likvon de unu ujo en alian.
  1. [VIDU] Transfuzi.
 • dikflua
  Tia, ke ĝi malfacile fluas (viskoza).
 • Golfofluo
  Granda varma fluego en Atlantiko, de Florido ĝis Anglio, Francio kaj Norvegio.
  Kuroŝio.
 • nazfluulo (Z)
  Persono, kiu lasas mukon deflui de sia nazo.
 • rapidfluo (Z)
  Loko en rivero, kie la fluo fariĝas tiel rapida, ke ne eblas tie veturi per boato.
 • sangofluo (N) = hemoroida elfluo.
 • sangalfluo
  Kongesto.
 • tubfluilo
  [ARKITEKTURO] Kondukilo ĝenerale el giso, uzata por transfluigi akvon venantan de domo al la stratkanaleto, tra trotuaro.
 • ventrofluo
  Lakso.

  flui


  Esprimoj

  Ĉi tio fluas kiel akvo el fonto.
  La sango fluas en niaj vejnoj.
  En la aero fluis odoro de violoj.
  Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
  Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
  Diversaj fluoj de opinioj.
  La fluo de la rememoroj.
  La vortoj venas flue kaj glate sur la lango.
  Naĝi kontraŭ la fluo.
  Reguligi la fluon de rivero per digoj.
  Tegmenta fluilo.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Golfofluo,alfluanto,alflui,alfluo,deflui,defluilo,dikflua,disflui,ekflui,elflui,elfluilo,elflukvanto,elfluo,enfluejo,enflui,enfluo,flua,fluadi,fluakveja,fluaĵa,fluaĵo,flueco,fluego,fluejo,flueti,flueto,flui,fluilo,flulinia,fluo,fluometro,forfluigi,kontraŭflue,kontraŭfluo,kunfluejo,kunflui,laŭflua,laŭflue,nazfluulo,preterflui,rapidfluo,reflui,sangalfluo,sangofluo,senflua,superflua,superflui,superfluo,suprenfluo,surfacflua efiko,traflueti,traflui,transfluigi,tubfluilo,ventrofluo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  arterio : tub(et)o en la korpo, tra kiu fluas sango de la koro al la organoj;
  bavi (salivumi)
  disiri
  disiĝi
  distili
  disvastiĝi
  efluvo
  elektra fluo
  facila
  facilmova
  fali
  fandita
  floso
  flugi
  fluido
  flukso
  fluktui
  flusi
  fontano
  fonto
  interrompi elektran fluon
  kanaleto
  kongesto (sangalfluo)
  kurento : fluo de elektro kuri
  lakso (ventrofluo; tre mola aŭ fluida fekaĵo)
  larmo : guto de akvo, kiu fluas el la okuloj, kiam iu ploras
  leŭkoreo (blanka elfluo)
  likva : povanta flui kiel akvo; ne gasa, ne solida (akvo inter 0°C kaj 100°C estas likva);
  likvo: likva substanco likvaĵo
  lumflukso
  malfluso
  malsupren
  meandro
  ondo
  perdiĝi
  plori : malĝoji (aŭ ĝoji) tiel, ke larmoj fluas el la okuloj pluvo
  rapida
  rivero
  ruliĝi
  salivumi
  senhezita
  superabunda (superflua)
  tajdo : fluso
  tendenco
  torento : rapidege fluanta monta rivero traguteti
  transfuzi (transfluigi)
  vejno : tubeto en la korpo, tra kiu sango fluas de organoj al la koro;
  verŝi : fluigi likvon el ujo
  vundo : difekto de la korpo, el kiu fluas sango
  ŝaŭmi
  ŝpruci
  ŝviti

  Ankaŭ vidu:

  akvo. elektro. guto. maro. rivero.

  Iel rilatitaj:

  abundx ajutx akvx arterix bavx blovx bolx buŝx dis distilx efluvx elektrx facilx falx fandx flosx flugx fluidx fluksx fluktux flusx fontanx fontx gutx hezitx irx kanalx kongestx kulerx kurentx lafx laksx landx larmx leŭkorex likvx lingvx mankx marx meandrx ondx perdx plorx rapidx riverx rivex rulx salivx sangx stratx suprx tajdx tegmentx tempx tendencx torentx transfuzx vastx vejnx verŝx vundx ŝaŭmx ŝprucx ŝvitx