folio

*foli/o

 1. [BOTANIKO] Plantorgano ĝenerale verda, plata kaj maldika, kiu kreskas sur tigo kaj ĝenerale servas por asimili la karbonan dioksidon (CO2) de aero aŭ akvo (
  fotosintezo), necesan por la nutriĝo de la planto: tipa folio konsistas el limbo, petiolo, foliingo, stipuloj kaj ripoj; folioj estas tre divers-formaj kaj -konsistaj; rando de la limbo de folio integra, denta, loba, mane divida, plume divida; simpla folio (nedividiĝinta ĝis la petiolo); kunmeta folio (folio dividiĝinta ĝis la petiolo kaj konsistanta el folieroj); plume, mane kunmeta folio; pingl(oform)a folio (
  pinglo 3); alternaj, kontraŭe duopaj, verticilaj folioj; ili sciigis, ke ili estas nudaj, kaj ili kunkudris foliojn de figarbo (X); ĝi havis en sia buŝo deŝiritan folion de olivarbo (X); iliaj fruktoj estos uzataj kiel manĝaĵo kaj iliaj folioj kiel kuracilo (X); li tremas, kiel aŭtuna folio (Z); pli kaj pli flavaj fariĝis la folioj de la arbaro (Z); sur la kovrilo el la velkintaj folioj kuŝis la reĝino (Z); ekpuŝo de vento turne levis la foliojn (Z); (en skulpto) la mirindaj floroj kaj folioj de la kapitelo (Z). [VIDU] foliangulo, foliaranĝ (iĝ)o, foliarbo, folihumo.
 1. Maldika, plata ebena objekto: folio el metalo, el krucoplakita ligno; folioj da oro (Z); stana folio (stanfolio); kaŭĉuko en folioj.
  lameno, plato, tavolo.
 1. (speciale) Folio el papero: ŝi transdonis al li la folion: tio estis lignogravuro (Z); dika libro, kies folioj konsistis el griza papero (Z); inter ĉiuj du folioj de la libro kuŝis velkintaj floroj (Z); folio elŝirita el malnova libro (Z); li tralegis ĝin folion post folio (Z); turni la folion (Z).
  paĝo.
 1. = foliego: folio estas uzata en ambaŭ sencoj, por 2 paĝoj en libro kaj por papera tutaĵo enhavanta 16 paĝojn en 8° (Z).
  folianto.
 • folii
  1. (ntr) Eligi foliojn, pp vegetaĵoj.
  1. (tr) Foliumi: prenas la Biblion kaj folias (Z); (f) Florenco estas tuta lernolibro se oni nur volas folii en ĝi (Z).
 • folia
  1. Rilata al folio: folia konturo, malsano; folia risorto.
  1. Folianta: anstataŭ 8 pagoj foliaj [...] (Z).
 • foliado
  Naskado de folioj: la tempo de la foliado.
 • foliaĵo
  Folioj de legomoj ks, uzataj por la nutrado de brutoj aŭ en kuirarto: foliaĵo de celerio.
 • foliaro
  La tuto de la folioj de planto: grandaj floroj kun fabele larĝa foliaro (Z).
  frondo, laŭbo.
 • folieca
  [BOTANIKO] Havanta unu aŭ kelkajn el la ecoj de folio: folieca talo de likeno.
 • foliego
  Papera peco, en formo de ortangulo, de dimensioj iom diversaj laŭ la fabrikantoj, kiun oni faldas du, kvar ktp fojojn, por ricevi la diversajn formatojn.
 • foliero
  [BOTANIKO] ĉiu el la malgrandaj folioj, kiuj konsistigas kunmetan folion: tri-era folio de trio.
 • folieto
  1. Malgranda folio: folieto de floro (Z); malgranda folieto deliberiĝis kaj falis sur la malsekan teron (Z); li rulis folieton da papero (Z).
  1. Malgrandformata paperfolio: li dissendis sian folieton al multaj E-istoj (Z).
   flugfolio, prospekto, slipo.
 • foliigi
  1. [KUIRARTO] Prepari paston, ĝin faldante multoble kaj denove ruletendante: foliigita pasto.
  1. = lamenigi: foliigita arĝento (Z).
 • foliingo
  [BOTANIKO] Plata elkreskinta baza parto de petiolo, ĉirkaŭanta la tigon, kaj sur kiu sidas la petiolo.
  stipulo, tigeto.
 • foliumi (tr)
  1. Transturni la paĝojn de libro por rapide trarigardi kaj dise tralegi ĝin.
  1. [KOMPUTIKO] Rulumi (tekston sur komputila ekrano) en paŝoj kun la sama grando kiel la ekrano aŭ fenestro.
 • foliriĉa
  Multfolia.
 • ekfolii (ntr)
  Kovriĝi per folioj, komenci folii.
 • interfolio
  Folio, kiun oni intermetas inter ĉiuj du folioj de libro.
 • kromfolio
  1. Folieto, kien oni almetas al paĝo de manuskripto, de libro ks, por aldoni noton, rimarkon, citaĵon.
  1. Suplementa folio, eventuale aldonita al la ordinara nombro de folioj de gazeto.
 • senfolia
  Ne havanta plu foliojn.
  nuda.
 • senfoliigi
  Senigi je folioj: la vento senfoliigis la rozojn (Z).
 • agitfolio
  Folio kun teksto de politika propagando, disdonita ĉe striko, balotoj ks.
 • aluminifolio
  Folio el aluminio.
 • aprobfolio
  [TIPOGRAFIO] Provfolio, kiun la presisto kontrolis kaj kiun la ĉefo aprobis per parafo.
  imprimaturo.
 • daŭrafolia
  [BOTANIKO] Havanta foliojn, kiuj ne defalas en vintro (vivantajn 2-5 jarojn). [VIDU] pinglarbo.
 • falfolia
  [BOTANIKO] Havanta defalemajn foliojn, kiuj ĝenerale vintre defalas (vivantajn malpli ol unu jaron). SIN. decidua.
 • figfolio
  [BELARTOJ] Figuro de figa folio, uzata por kaŝi la seksorganojn ĉe statuo aŭ ĉe pentraĵo.
 • florfolio
  Iu ajn folio de floro, sendepende de ĝia formo, ekz. sepaloj, stamenoj.
 • flugfolio
  Unufolia aŭ malmultfolia presaĵo, ne broŝurita, ordinare uzata por propagando aŭ reklamo.
 • fruktofolio = karpelo.
 • gvidfolio
  Unu- aŭ plur-paĝa presaĵo, ordinare sur bela papero kaj kun kolorbildoj, priskribanta la vidindaĵojn de urbo, regiono ks kaj disdonata de la turismaj oficejoj.
 • ĝermfolio
  [BOTANIKO] Kotiledono.
 • kalikfolio
  [BOTANIKO] Sepalo.
 • korolfolio
  [BOTANIKO] Petalo.
 • laŭr (o)folio
  [KUIRARTO] Folio de laŭro, uzata kiel spico.
 • lignofolio
  [TEKNIKOJ] Lignolameno.
 • linifolio
  Per paralelaj linioj provizita folio, uzata por gvidi la skribanton, kiu metas ĝin sub la skribota folio.
 • milfolio
  1. [BOTANIKO] (ss) Milfolia akileo.
  1. [BOTANIKO] (vs) Milfolio 1 kaj la parencaj sp-oj kun plume dividaj folioj.
 • modelfolio
  Folio el silka papero, kiu estas detranĉita laŭ industria modelo, kaj kiun la nemetiaj kudristinoj uzas, por tajli la ŝtofon de robo, jupo ktp.
  ŝablono.
 • orfolio
  Folio el batita oro.
 • palmfolio
  Vd palmo.
 • stanfolio
  Folio el stano.
 • *trifolio
  [BOTANIKO] G. (Trifolium el fabacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj kun trifolieraj, stipulohavaj folioj kaj kun plejofte kape aŭ spike ariĝintaj, ruĝaj, blankaj aŭ flavaj floroj, havantaj kuniĝsepalan kalikon, kiu sekiĝinte enfermas malgrandan guŝon; ĉ. 240 sp-oj el la mezvarmaj kaj subtropikaj regionoj, pluraj vaste kultivataj por furaĝo.
 • trifolio, kvarfolio, kvin...
  [HERALDIKO] Fantazia folio el tri, kvar, kvin... folieroj, kunigitaj en unu centro.
 • tefoliino
  [KEMIO] [FARMACIO] Teofilino.
 • vinberfolio
  Vd vino.


  Esprimoj

  Abio vi, Abio vi, Kun foliar' daŭrema.
  Foliumi libron: rigardi, ne vere legi, folion post folio.
  Tremi kiel aŭtuna folio.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  , , , , , , rozo, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (o)folio, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  El malnova greka: φυλλον (folio)

  akvifolio, defloro, efloreski, filanto, filito, filoksero, filopodoj, filoskopo, , filostomo, flaŭro, florealo, floreno, floro, floroglucinolo, folianto, folio, xfoliolo, klorofilo, trefo, trifolio

  Parto de folio


  petiolo
  limbo
  flanknervuro
  flankripo
  ĉefnervuro ( )

  folioformoj:
  kunmetitaj folioj:
  randoformoj de folio:

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  akselo
  akvifoliacoj
  akvifolio
  arbaro
  arbo
  ascidioj
  autuno
  bindi : forte kunligi (kudri.) foliojn kaj ĉirkaŭmeti fortikan (kartonan.) kovrilon, por fari libron
  botaniko
  branĉo
  bromelio : Amerika planto (ofte sentiga; la pikaj folioj formas vazeton; floroj karnecaj) (iuj sidas sur arbo) (Bromelia)
  broŝuro : presaĵo el pluraj folioj kunkudritaj aŭ kunpinglitaj (krampitaj), ne binditaj
  bulbo : dika subtera parto de planto el multaj dense sidantaj folioj, el kiu malsupre kreskas radikoj (ekzemple: cepo)
  burĝono : pli-malpli ronda parteto de planto, el kiu kreskos floro aŭ folio; burĝoni: ekmontri florojn, foliojn; ekhavi unuajn rezultojn
  cerefolio
  cigaro : tabako volvita en tabakfolio, por fumi
  dento
  dufoliklo
  epidermo
  fermita foliklo
  fibroj (por ŝtofoj kaj ŝnuroj) (el la tigoj), aŭ por medicinaĵoj kaj psiko-stimulaĵoj (el folioj kaj floroj)
  filiko : iu el senfloraj herboj aŭ arboj kun spirale malvolviĝantaj folioj, sur kiuj estas ĝiaj sporoj (Filicopsida)
  florfolio
  florigi
  flugfolio
  folianto
  foliklino
  foliklito
  foliklo
  folikulino
  : plata, ne-ligna, elstara parto de planto (ofte verda); peco da papero aŭ alia maldika plata materialo;
  folioto
  frondaro
  frondo
  fruktofolio
  ĝardeno
  girlando : ornama longa plektaĵo el floroj, folioj, paperoj
  gramineo : iu el herboj (altaj aŭ ne) kun mallarĝaj folioj kaj maldika rekta tigo (i.a. kanoj, grenoj) (Gramineae)
  harfoliklo
  herbo
  infuzi : fari trinkaĵon, trempante foliojn en varmega akvo
  involukro
  kajero : kelkaj kunligitaj falditaj folioj da papero (aparta (skribkajero.) aŭ kiel parto de libro)
  kalendaro : folio aŭ libreto kun mencio de tagoj, semajnoj kaj monatoj de unu jaro aŭ de pluraj jaroj (kun aŭ sen mencio pri okazaĵoj)
  kalika folio
  kaprifoliacoj
  kaprifolio
  kartezia folio
  karto : foli(et)o el dika papero, kartono aŭ plasto
  klorofilo
  kokao : (maĉataj stimulaj folioj de) Sudamerika arbusto (Erythroxylum coca) (fonto de stimula ĥemiaĵo: kokaino)
  konto-folio aŭ -libro pri ĉiutagaj en- kaj elspezoj
  korola folio
  laktuko : legomo kun multaj folioj formantaj pli aŭ malpli densan globon, nekuirite manĝata (en salato) (Lactuca)
  laŭbo : volbo farita el foliaro (de arboj) en ĝardeno
  ligno
  ligulo
  limbo
  lobo : (duon)ronda elstara parto (de orelo, nazo, folio.)
  lotuso : herbo kun tripartaj folioj, kies fruktoj estas relative longaj guŝoj (Lotus);
  mapo : folio kun desegno de la mondo aŭ de (parto de) lando (kun vojoj, urboj.); maparo: mapo-kolekto (en libro)
  modelfolio
  musko : etaj plantoj kun foliecaj tigoj kaj dense sidantaj folioj (kovrantaj pli-malpli grandajn surfacojn) (Musci)
  nervuro
  nodo
  ombro
  orfolio
  oro laŭ folioj, laŭ fandaĵoj
  ovariaj folikloj
  palmo : varmlanda planto kun senbranĉa trunko, el kies supro kreskas grandegaj folioj
  paperfolio
  papero
  parenkimo
  paĝo : unu flanko de unu folio de libro aŭ gazeto
  petiolo
  planto
  plurfoliklo
  ripo
  seka
  skribi
  slipo : unu el la kartoj aŭ folioj de registro (sliparo)
  spicaĵo
  stipulo
  tabako : materialo por fumado, el sekigitaj folioj de tabak-planto (Nicotiana tabacum.)
  teo : infuzaĵo de folioj de te-arbusto (Camellia, Thea)
  tigo : branĉeto; pli firma parto de herbo, portanta folion aŭ floron aŭ formanta la centran akson de la herbo
  tirso
  trifolio
  vegetaĵo
  velka
  verda
  verdaĵo
  verticilo
  vosto
  ĉato : (maĉataj stimulaj folioj de) i.a. Afrika planto (Catha)
  ĵurnalo : ĉiutaga gazeto; ĉiutaga (aŭ pli ofta) raporto pri novaĵoj;:

  Eble rilatitaj:

  acerx, -ad, agitx, -aĵ, akilex, alonĝx, aluminix, angulx, aprobx, aranĝx, -ar, aristx, betx, biletx, braktex, brasikx, celerix, cent, centifolix, daŭrx, desegnx, diversx, -ec, -eg, ek, endivix, -er, -et, falx, figx, grandx, humx, -ig, -ing, inter, krom, kuskutx, kvar, kvin, larĝx, laŭsx, librx, longx, makulx, mil, mimozx, napx, parisx, platx, poplx, porex, protokolx, riĉx, rozx, rulx, sen, ŝimx, skvamx, tra, vinx, volvx,