-ig

*-ig/

Sufikso almetebla al ĉiaj rad-oj kaj esprimanta la efikon de ia kaŭzo, ne precizigante la manieron, kiel efikas tiu kaŭzo, per peto, ordono, trudo aŭ interna neceseco.
 • I- Kun neverba rad. , 'ig' signifas: 'agi tiamaniere, ke iu alia estu en la stato esprimata de la rad.; fari, ke iu estu ia aŭ iel'; alivorte oni devas ĉiam subkompreni antaŭ la sufikso la finaĵon iga:
 • A. Kun ADJEKTIVA rad.: akrigi (fari akra), aliigi, apartigi (Z), beligi (Z), blankigi (Z), blindigi (Z), certigi (Z) dikigi, ktp; laboro lacigas (Z); kiu tro sin pravigas, tiu sin mem kulpigas (Z); tiu flamo lumas, sed tute ne varmigas; la prudento necesigas nin venki la naturon (Z) (igas necese, ke ni venku).
 • B. Kun ADVERBA, PREPOZICIA aŭ AFIKSA rad.: aligi (fari, ke iu venu al, meti ion ĉe ion, almeti ion); disigi (Z) (fari disen); eligi (Z) (fari, ke io estu el); enigi (Z); forigi (Z); surigi (Z), ktp; ni devas labori por kunigi, ne por disigi.
 • C. Kun simpla SUBSTANTIVA rad. , 'ig' aldoniĝas al la adj-a formo derivita el la rad.: entuziasmigi (fari entuziasma); flamigi (fari flama): glaciigi, pintigi, publikigi, rajtigi (traktaton), reguligi, ruinigi, ktp; tiu fonto ŝtonigas objektojn.
  RIM. 1 Kun kelkaj substantivoj, kiuj montras mem kvaliton pli ĝuste ol objekton, 'ig' subkomprenigas antaŭ si la finaĵon -o: anigi (fari ano); edzigi (fari edzo): fiancigi, ktp.
  RIM. 2 Kelkaj verboj signifantaj 'meti ion en la staton montratan de la rad.' aŭ ' doni al io la formon montratan de la rad.' estas senpere derivitaj per la sufikso 'ig' el subst-aj rad-oj: amasigi (meti en staton de amaso; aranĝi en maniero de amaso); krucigi bastonojn (aranĝi en formo de kruco); garbigi grenon (Z); foliigi arĝenton (Z); naturigi beston (laŭnaturigi, aranĝi tiel, ke ĝi konservu naturan vivantan aspekton); ordigi (laŭordigi, aranĝi laŭ ordo); pecigi (meti en staton de pecoj); polvigi (Z); seriigi (aranĝi laŭ serioj); vicigi (aranĝi laŭ vicoj). (
  1, D, c).
 • RlM. 3 El aliaj subst-aj rad-oj oni sammaniere derivas per la sufikso 'ig' sen pref-a prep-o verbojn signifantajn 'havigi al, provizi per, garni per' (-iz): bukligi hararon; gustigi manĝon; korpigi ideon (oni uzas ankaŭ enkorpigi).
  D; leĝigi popolon (Z) (doni leĝojn al); limigi kampon (doni limojn al); rajtigi sendilon (doni rajton al); rimigi versojn; truigi ladon (provizi per truoj); vortigi decidon (doni vortan esprimon al).
  RIM. 4 Konforme al la principo, permesanta forlason de ne nepre necesa afikso, oni pli kaj pli kutimas forigi ĉe la verboj aluditaj en RIM. 2 kaj 3 ne nur la pref-on, sed ankaŭ la suf-on 'ig' en la okazoj, kiam la derivita verbo evidente povas havi nur unu sencon: embarasi, niveli, animi, balzami, bridi, bukli, digi, figuri, formuli, gudri, kadri, limi, loki, maski, makuli, nodi, numeri, ombri, ori, rimi, sulfuri, trui, vaksi, vuali, zoni, ktp. Kp la analogajn verbojn senpere derivitajn el nomo de ilo: martelo/marteli. Oni ankaŭ rimarku, ke la mala responda verbo konservas ambaŭ afiksojn: senanimigi, senbridigi, senmaskigi ktp.
  1, D, RIM. 2.
 • D. Kun SUBSTANTIVA rad. , antaŭita de PREFIKSA PREPOZICIO, 'ig' havas diversajn sencojn, laŭ la speco de la prefikso, sed la substantivo estas ĉiam la komplemento de tiu prepozicio
  a) Kun loka prepozicio, 'ig' signifas 'meti en la lokon esprimitan de la rad.': albordigi (venigi al la bordo); alcentrigi (puŝi al la centro); devojigi (forklini de la vojo); elartikigi (eligi el la artiko); elnodigi; enbalzamigi (meti en balzamon); endigigi (provizi per digo); endomigi, enkadrigi, enkaleŝigi, enkorpigi, enkasigi, enlimigi, enlitigi, enmanigi, ensabligi (ŝipon), enŝipigi, enterigi, entombigi, interdigigi (meti inter digojn); subakvigi (meti sub akvon); surkrucigi (meti sur krucon); surterigi, ktp.
  b) Kun prepozicio esprimanta senecon aŭ forigon, 'ig' signifas senigi je la objekto esprimata de la rad.': senakvigi (senigi je akvo): senbridigi, senbukligi, senmaskigi, senordigi, senplumigi, senpolvigi, detronigi, senvualigi, dezonigi, ktp.
  c) Kun prepozicio esprimanta la manieron (laŭ, en f.), 'ig' signifas 'meti en la staton esprimatan de la rad.': endanĝerigi (meti en danĝeran situacion); laŭliniigi palisojn. (
  1, C, RIM. 2.)
 • RIM. 1 ĉar kelkaj verbaj rad-oj ne ebligas, ke oni devenigu de ili verbojn kun maniera aŭ seniga signifo, oni devas tiri tiajn verbojn el la responda subst-a formo: alfinigi (Z) (konduki al fino), endormigi (meti en dormon); malbriligi (senigi je brilo), sendevigi (liberigi iun je devo); senmovigi, sensentigi, senvidigi, ktp. Kiam la subst-a formo estas sufiksohava, tiu sufikso ordinare malaperas en la kunmetado: enloĝigi (enloĝ(ej)igi, meti en loĝejon); enveturigi (meti en veturilon); senarmigi (senigi je armiloj) ktp. (
  RIM. 3.).
  RIM. 2 ĉar tiu formo de vortfarado per sen estas ordinare pli klara kaj pli drasta, ol la formado per 'mal', oni ofte kreas analogajn derivaĵojn, kvankam ekzistas pli simpla kontraŭaĵo kaj neaĵo per la prefikso 'mal': seninfektigi (malinfekti); sensigeligi (malsigeli); senŝarĝigi (malŝarĝi); senvestigi (malvesti), senarmigi (malarmi) ktp.
  RIM. 3 Oni ne konfuzu du ŝajne similajn, sed efektive tute malsamajn, formojn de kunmetado, kiuj ambaŭ konsistas el pref-a prepozicio aŭ adverbo, subst-a rad., kaj la sufikso 'ig'. La unuan tipon, en kiu la substantivo estas komplemento de la prepozicio, ni priparolis supre (
  1, D); la alian tipon prezentas tiaj vortoj kiel kunordigi, subordigi, dispecigi, kunamasigi, kies formado estas tute malsimila, ĉar en ili la substantivo ne estas komplemento de la prepozicio, sed tiu ĉi prepozicio aŭ adverbo estas pref-e aldonita al jam aparte ekzistanta verbo, rekte derivita el substantivo per la sufikso 'ig' (
  1, C), tiamaniere, ke oni devas analizi tiajn vortojn ne jene: kun-ordo-igi, sub-ordo-igi, dis-pecoj-igi, sed jene: kun-ordigi ('ordigi-kun', igi en ordon paralele kun io alia); sub-ordigi ('ordigi-sub',igi en ordon sur io alia, depende de io alia); dis-pecigi ('pecigi-dis', dise meti en staton de pecoj), kc.
 • II- Kun VERBA rad. 'ig' signifas: 'agi tiamaniere, ke iu alia faru la agon esprimatan de la rad.':
 • A. Kun netr-aj verboj, 'ig' subkomprenigas antaŭ si la part-an suf-on '-anta' (aŭ '-inta'); ĝi do transitivigas la verbojn: abortigi (igi iun abortanta); bruligi, ĉesigi, daŭrigi, devigi (fari ke iu devu); dormigi, enuigi, estigi, faligi, ĝojigi, haltigi, irigi, kurigi, kuŝigi, kutimigi, mortigi, pasigi, pendigi, pereigi, rapidigi, sidigi, starigi, suferigi, ŝprucigi, venigi, ktp.
 • RIM. Kiel pri multaj verboj, la subjekto povas direkti la agon sur sin mem (refleksivaj verboj): sin mortigi, sin sidigi, sin starigi, ktp.
 • B. Kun tr-aj verboj, 'ig' subkomprenigas antaŭ si la part-ajn suf-ojn '-anta' (aŭ '-inta') aŭ '-ata' (aŭ '-ita'); alivorte ĝi havas sencon jen aktivan, jen pasivan.
  a) Aktiva senco: sciigi amikon pri novaĵo (Z) (igi amikon scianta); trinkigi ĉevalon je akvo; vi vane penas kredigi min, ke tio estas vero (Z); vi min manĝigos, mi vin trinkigos (Z); tondro kampulon memorigas pri Dio (Z); la patrino devigis ŝin manĝi en la kuirejo (Z); ili lernigis sian langon paroli malveron (X); ĉio konjektigas min, ke [...] ; la ideoj pensigas, la sentoj agigas; mi decidigis mian amikon veni en la teatron; pli bone estas enviigi, ol kompatigi (Z) ktp.
  b) Pasiva senco: sciigi novaĵon al amiko (Z) (igi novaĵon sciata); trinkigi akvon al ĉevalo; mi mankigis kokinon al miaj gastoj; humileco pardonigas eĉ grandajn krimojn (Z); ili komprenigis la neordinaran desegnon; marĉandado aĉeti ne devigas (Z); tiu afero decidigis la militon; havigi al iu panon; konigi sciigon; abonigi al iu gazeton; aŭdigi sian voĉon; distingigi iun, ktp.
 • RIM. 1 Kvankam unu sama ig-verbo povas esti jen aktiva, jen pasiva, ĝi ne povas havi siajn du komplementojn en akuz., sed unu el ili devas esti konstruata kun prepozicio; oni ne povas diri: 'sciigi amikon novaĵon', sed oni devas uzi unu el la du supre montritaj konstruoj.
  RIM. 2 La supraj reguloj aplikigas al la verboj, derivitaj per 'ig' el verboj, jam kunmetitaj kun prefikso: la pluvo malsoifigas (igas malsoifanta); la teron (X); vi elhakigis (igis elhakita) al vi tombon (X); li elĉizigis (igis elĉizita) en la roko loĝejon por si (Z). (
  1, D, RIM. 3.).
  RIM. 3 Kvankam la pasiva senco estas pli ordinara kaj ofta, la ig-verbo povas iafoje esti dubasenca. Por forigi ĉiun dubon, oni povas laŭ la konsilo de Z. esprimi antaŭ la sufikso 'ig' la part-an suf-on, ekz.: la farmisto manĝantigis aŭ manĝatigis siajn kokinojn. Esprimado de tiu sufikso estas necesa, kiam oni volas precizigi, ke la ago okazos en la estonteco: sin devontigi al la pagado de grandaj sumoj (Z); naskontigi inon.
  RIM. 4 Malgraŭ tiu kunmetada analizo, oni atentu, ke la ig-verboj rolas kiel simplaj verboj el la vidpunkto de la sintakso: la eventuala refleksivo rilatas post ili al la subjekto de 'igi', kaj la subjekto de la kaŭzata ago neniam povas esti esprimata per la de 'de' la agantadjekto: li sentigos al vi sian skurĝon (X) (Kp: li montros...); kion la magistrato anoncigas al mi per vi? (Z) (Kp: sendas...); li konstruigis al sia amatino palacon per fama arkitekto.
 • III- El ĉiuj verboj derivataj per 'ig', oni povas regule devenigi:
 • A. Subst-ojn, kun la senco 'ago-igi', aŭ '-igaĵo', ekz.: la mortigo je Cezaro; aprobi la nuligon de kondiĉo; kondamnita je pendigo; estu trankvila, mi donos al vi kontentigon.
 • B. Adj-ojn, kun la senco '-iganta, povanta -igi', ekz.: saniga aero; mortiga frapo; ruinigema filino de Babel (Z).
 • C. Adv-ojn, kun la senco 'en -iga maniero', ekz.: enuige paroladi; devige rideti.
 • RIM. ĉe tiuj derivitaj adj-oj kaj adv-oj, la sufikso estas ofte malmulte utila, kaj tial forlasita: disting (ig)a, dolor(ig)a, lim(ig)a, ktp.

  -ig

  PMEG: [ ig]

  Esprimoj

  Kiu tro sin pravigas, tiu sin mem kulpigas.
  Ni devas labori por kunigi, ne disigi.
  Tiu fonto ŝtonigas objektojn.
  Sciigi novaĵon al amiko.
  La farmisto manĝantigis siajn kokinojn.
  La farmisto manĝatigis siajn kokinojn.
  Li konstruigis al sia amatino palacon per fama arkitekto.
  Aprobi la nuligon de kontrakto.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  acetigi,acidetigi,acidigi,adeptigi,adjektivigi,adultigi,afina bildigo,afrodiziiga,agigi,agrabligi,akirigi,akordigi,akrigi,aktivigi,aktualigi,akuŝigi,alcentrigi,alfabetigi,alfinigi,alfortikigi,aliformigi,aligamigi,aligi,aliigi,aljardigi,alkadrigi,alklimatigi,alkonformigi,alligi,almasigi,alniveligi,alojigi,alpendigi,alproksimigi,alproprigi,altempigi,alterigi,alternigi,altigi,alĝustigi,alŝultrigi,amalgamigi,amasigi,amoniakecigi,ampleksigi,anaboliga,anaboligi,anoncigi,anstataŭigi,antaŭenigi,antaŭforigi,antaŭhaltigi,antaŭliberigi,antaŭsciigi,apartigi,aperigi,arbarigi,ardigi,arigi,arkigi,aromigi,artikigi,atentigi,atestigi,azenigi,aŭdigi,aŭtentikigi,aŭtomatigi,bagateligi,balbutigi,banaligi,bantigi,baskuligi,batebenigi,beligi,bestigi,bildigi,bildigo,bildigo,bitigi,blankiga,blankigi,blaziga,blindiga,blindigi,blinkigi,bluigi,boligi,bongustigi,bonhumorigi,bonigi,bonvenigi,briligi,bruldezertigi,bruligi,brunigi,brutigi,buligi,buterigi,cedigi,centobligi,centrigi,certigi,ciferecigi,cikatrigi,cikligi,cindrigi,cirkuligi,damigi,dancigi,daŭrigi,daŭrigo,debiliga,debranĉigi,decidigi,degeligi,degutigi,dehidratigi,deigi,dekrucigo,dekstrarandigi,dekstrigi,dekutimigi,demamigi,denaturigi,densigi,detonaciigi,detronigi,devenigi,deviga,devigi,devigo,deviigi,devoligi,devoligo,devontigi,dezertigi,deĉenigi,deĉevaligi,diazoniigi,diboĉigi,diferenciga,diferencigi,diferencigo,digestiga,digi,diigi,dikigi,disartikigo,disaŭdigi,disduigi,diserigi,disfadenigi,disfamigi,disflugigi,disgrajnigi,disheligi,disigi,diskarnigi,diskonigi,diskreditigi,dislarĝigi,disliberigi,disligi,dismaŝigi,dismembrigi,dispecigi,disponigi,dissaltigi,disspecigi,disvastigi,diureziga,diversigi,diverĝiga,diverĝigi,diverĝigo,doktorigi,dolorigi,dolĉigi,dormiga,dormigi,dramigi,dratigi,drinkigi,dronigi,duigi,duobligi,duonigi,duonkomprenigi,ebenigi,ebligi,ebriigi,edzigi,edzigo,edzinigi,efektivigi,efektivigo,egaligi,ekbruligi,ekflamigi,ekfunkciigi,eklumigi,ekonomiigi,ekputrigi,eksigi,ekskluziviga,eksnaziigo,ekspektoriga,eksplodigi,eksproprietigi,eksterigi,ekvaciigi,ekvilibrigi,ekzistigi,elbareligi,eldevigi,eldoganigi,eldomigi,elektrigi,elfaligi,elfazigi,elfontigi,elfrostigi,elgorĝigi,eliga,eligi,eligo,elingigi,elkavigi,elkavigo,elkestigi,elkorpigi,elkreskigi,elkriptigi,elkursigi,elliberigi,elmuldigi,elpatrujigi,elpoŝigi,elpurigi,elradikigi,elrektigi,elrevigi,elsaligi,elsekigi,elseligi,elspeziga,elterigi,eltombigi,eltruigi,elĉenigi,elŝeligi,emanigi,embolozigo,embriigi,embuskigi,eminentigi,enbalzamigi,enboteligi,enbrakigi,enbrigadigi,enbuŝigi,encerbigi,encirkligi,encirkvitigi,endanĝerigi,endentigi,endokigi,endormigi,enfakigi,enferigi,enfeŭdigi,enfokusigi,enfoldigi,engipsigi,englaciigi,engorĝigi,engresigi,eniga,enigi,enigo,eningigi,enkadrigi,enkapigi,enkapsuligi,enkarcerigi,enkasedigi,enkasigi,enkatenigi,enkazernigi,enkaĝigi,enkeligi,enklasigi,enklostrigi,enkorpigi,enkudriligi,enkursigi,enladigi,enlistigi,enmagazenigi,enmanigi,enmatrikuligi,enoficigi,enpaĝigi,enpersonigi,enpotigi,enpoŝigi,enpoŝtigi,enprizonigi,enradikigi,ensakigi,enscenigi,ensekretigi,enservigi,ensiligi,enskatoligi,enspeziga,enstaligi,enstomakigi,enterigi,enterigo,entombigi,entuziasmigi,enuiga,enuigi,envenigi,enviigi,envojigi,enĉerkigi,enĵurnaligi,enŝprucigi,erarigi,esperiga,esperigi,estigi,estrigi,etaĝigi,eternigi,etigi,evidentigi,evitigi,evoluigi,evoluigo,faciligi,faciligo,fadenigi,fajnigi,fajrhaltiga,fajrigi,faktoro de utiligo,faligi,famigi,fanatikigi,fandigi,farigi,farmigi,faskigi,fastigi,favorigi,fekundigi,feliĉigi,fermentigi,fianĉinigi,fieriga,fierigi,filigi,finigi,firmigi,flamigi,flavigi,flirtigi,flokigi,flosigi,fluidigi,foliigi,forakrigi,forbruligi,foreksigi,forfluigi,forgesigi,forigi,forliberigi,formigo,fortiga,fortigi,fortikigi,fortimigi,forŝprucigi,fotojonigi,fragmentigi,francigi,franĝakrigi,franĝigi,frenezigi,fridigi,friga,frostiga,frostigi,frotpurigi,fruigi,fruktigi,funkciigi,fuĝigi,gajiga,gajigi,garbigi,gasigi,gastigi,geigi,genuigi,germanigi,glaceigi,glaciiga,glaciigi,glatigi,glitiga,glitigi,glorigi,gradiga,gradigi,gradigo,grajnigi,grandigi,grasigi,gravedigi,gravigi,grincigi,grizigi,grundpurigo,grupigi,gustigi,gutiga,gutigi,haladzigi,haltigi,harmoniigi,havigi,hejmigi,helenigi,heligi,heligo,heredigi,heredigo,hezitigi,hiperimunigi,hipnotigi,hirtigi,homogenigi,honoriga,honorigi,hontigi,humanigi,humiligi,humiligo,idealigi,identiga,identigi,idiotigi,igi,impetiga,impulsa jonigo,imunigi,imunigo,indiga,indigi,indignigi,industriigi,inflamigi,inkandeskigi,inklinigi,intensigi,interedzigi,interferigi,interfingrigi,interfratigi,interkomunikigi,interkonformigi,interkrurigi,internaciigi,internigi,interpacigi,interspacigi,intrigo,inversigi,inversigo,irigi,italigi,japanigi,jesigi,joniga,jonigi,jukiga,junigi,kadavrigi,kadukigi,kalibrigi,kanaligi,kanceriga,kanonigi,kantonigo,kantonmentigi,kapitaligi,karbigi,karbonigi,kardinaligi,kariigi,karteligi,kavigi,kaĉigi,kelatigi,klariga,klarigi,klarigo,klerigi,kloakpuriga,kloakpuriga,klopodigi,kodigi,koincidigi,kolerigi,kolorigi,kompaktigi,kompatigi,kompletigi,kompletigo,kompoŝtigi,komprenigi,komunigi,konfidiga,konformigi,konigi,konkludiga,konkordigi,konkretigi,konsciigi,konsentigi,konsistigi,konstruigi,kontaktigi,kontentigi,kontentigi,kontentigo,kontingentigi,kontinuigi,kontrastigi,konverĝigi,korpigi,krakigi,kredigi,kreditigi,kreskigi,krevigi,kriminaligi,kripligi,krispigi,kristaligi,krucigi,kubigi,kulpigi,kunigi,kunigo,kunordigi,kunvenigi,kuraĝigi,kurbigi,kurigi,kursivigi,kurtigo,kutimigi,kuŝigi,kvadratigi,kvarantenigi,kvarobligi,kvaronigi,kvietiga,kvietigi,kvitigi,kvotigo,laborigi,laciga,lacigi,laksetiga,laksetigi,laksiga,laksigi,laksigo,lamenigi,lamigi,larmiga,larĝigi,latinigi,laŭigi,laŭnormigi,laŭtigi,lernigi,leĝigi,liberigi,likvigi,limiga,limigi,lineara bildigo,liniigi,listigi,longigi,loĝigi,luigi,lumigi,malaltigi,malaperigi,malbeligi,malbonhumorigi,malbonigi,malbriligi,maldekstrigi,maldensigi,maldevigi,maldikigi,maldolĉigi,malebligi,malenuigi,malesperigi,malfaciligi,malfeliĉigi,malfirmigi,malfortfortigi,malfortikigi,malfruigi,malgajigi,malgrandigi,malgravigi,malheligi,maljonigi,maljunigi,malkarteligo,malklarigi,malkontaktigi,malkreditigi,mallaŭtigi,malliberigi,mallongigi,mallongigo,mallumigi,malmultigi,malnaciigi,malnobligi,malordigi,malpacigi,malpendigi,malpezigi,malplenigi,malpolimerigi,malpurigi,malrapidigi,malreguligi,malrigi,malriĉigi,malsaniga,malsanigi,malsanktigi,malsanktigo,malsatigi,malsaĝigi,malsekigi,malsekretigi,malserenigi,malsoifigi,malsovaĝigi,malsukcesigi,malsuprigi,maltigi,maltrankviligi,malvarmetigi,malvarmvarmigi,malvastigi,malvastigo,malvigligi,malvirgigi,malvirtigi,malĝojigi,malĝustigi,malŝtatigi,malŝuldigi,mamsuĉigi,mankigi,manĝigi,marpigo,martirigi,matigi,maturigi,medimalpurigo,memmortigo,memoriga,memorigi,memorigo,metaboligi,metaligi,midriaziga,mildigi,mineraligi,miniaturigi,mioziga,miriga,mirigi,miskreditigi,mitigi,modeligi,moderigi,modernigi,moligi,monigi,monopoligi,moraligi,mortigi,mortigo,mudigi,mueldigo,multigi,multobligi,mumiigi,mutaciigi,mutigi,muzikigi,naciigi,naskigi,naturigi,naviga,nazaligi,nazpurigi,nebuligi,necesigi,nedeviga,neebligi,neniigi,neniigo,nervozigi,netigi,neŭtraligi,neŭtraligo,neŭtrigi,nigrigi,niveligi,nobeligi,nobligi,normaligi,normiga,novigi,nudigi,nuligi,nuligo,obeigi,obligi,observigi,oficialigi,okazigi,ondigi,onigi,orbitigi,ordigi,ordigo,orfigi,origi,ovaligi,ozonigi,paciga,pacigi,pagigi,paligi,palisdigo,palpebrumigi,paraleligi,paraliziga,paraŝutigi,parceligi,pardonigi,parigi,parkerigi,partoprenigi,pasigi,pasiigi,pasivigi,patentigi,paĝigi,pecetigi,pekigi,pekliberigi,pemikanigi,pendigi,penetrigi,peniga,pensiga,pentigi,peptida ligo,perdigi,pereiga,pereigi,perfektigi,perligi,perpleksigi,personecigi,personigi,perversigi,petrigi,pezigi,piga,pikmortigi,pintigi,plastigi,platigi,plaŭdigi,plenigi,plezurigi,plialtigi,plibeligi,plibonigi,plifortigi,plifruigi,pligrandigi,pliigi,plilarĝigi,plilongigi,plimalgrandigi,plimultigi,plivastigi,plivigligi,pluigi,pluvigi,pogutigi,polarigi,polimerigi,polvigi,popularigi,posedigi,postenigi,postsinkronigi,potencigi,potencigo,pravigi,precizigi,presigi,pretigi,profitigi,profundigi,progresigi,proksimigi,proletarigi,proprigi,prudentigi,prusigi,publikigi,publikigo,pufigi,pugnigi,pulpigi,pulvorigi,pureigi,puriga,purigi,purpurigi,putrigi,racemigo,raciigi,rajdigi,rajtigi,rajtigo,randegaligi,rapidigi,rarigi,rasapartigo,ravinigi,reakciigi,realigi,rearbarigi,reartikigi,rebonigi,recikligi,refreŝigi,registrigi,reguligi,reguligo,rejunigi,rekonigi,rekristaligi,rekrutigi,rekrutigo,rektigi,rekuraĝigi,reliefigi,rememorigi,renaturigi,renovigi,reordigi,repacigi,replenigi,reprezentigi,resanigi,resanktigi,respondecigi,restarigi,restigi,retrokompensigi,retroreguligo,reunuigi,revalorigi,revarmigi,revidigi,reviga,revigi,revigligi,revivigi,rezultigi,reĝustigi,ribeligi,ridigi,ridindigi,rilatigi,rimarkigi,rimarkigo,ringigi,ripozigi,riĉigi,robotigo,rondigi,rostigi,ruinigi,ruligi,rusigi,saligi,saliviga,salodiureziga,saltigi,salubrigi,samnormigi,saniga,sanigi,sanktigi,sapigi,satigi,saĝigi,sciigi,sciigo,sedimentigi,sekiga,sekigi,sekretigi,sekularigi,sekuriga,sekurigi,sekvigi,senKristanigi,senarbigi,senarmigi,senbalastigi,senberigi,senbranĉigi,senbridigi,sencintrigi,sendevigi,sendoloriga,senestezigi,senfaltigi,senfebriga,senfeligi,senfeĉigi,senfoliigi,senfortigi,senfulgigi,sengantigi,senharigi,senhavigi,senhaŭtigi,senheredigi,senhidratigi,senhomigi,senhonorigi,senigi,seniluziigi,seninfanigi,seninfektigi,senkapigi,senkapsuligi,senkatenigi,senkernigi,senkotigi,senkreditigi,senkremigi,senkrestigi,senkronigi,senkulmigi,senkulpigi,senkulpigo,senkuraĝigi,senkurbigi,senlanigi,senmagnetigi,senmakuligi,senmaskigi,senmastigi,senmebligi,senminigi,senmitigi,senmoraligi,senmortigi,sennaciigi,sennaturigi,sennitratigo,senodorigi,senorigi,senpaneigi,senpedikigi,senpekigi,senperturbigi,senpintigi,senplumigi,senpolvigi,senpopoligi,senposedigi,senpotencigi,senpovigi,senrajtigi,senraŭpigi,senrevigi,senrokigi,senrustigi,senseligi,senskvamigi,sensoifigi,senstopligi,sensukigi,sentabuigi,sentiga,sentigi,sentigigi,sentivigi,sentoksigi,senvalorigi,senveprigi,senvestigi,senvigi,senvivvivigi,senvualigi,senŝargigi,senŝarĝigi,senŝaŭmigi,senŝeligi,senŝlimigi,senŝnurigi,senŝtonigi,senŝuldigi,serenigi,servigi,sidigi,signifklarigi,silabiga,silentigi,simboligi,similigi,simpligi,simpligo,sin dronigi,sinkronigi,sinmemkulpigo,sinmortigo,sistemigi,sklavigi,sobrigi,socialigi,sociigo,soifigi,solecigi,solidigi,soligi,sonigi,sonorigi,sorbigi,spasmiga,specialigi,specigi,spertigi,stabiligi,stakigi,starigi,startigi,steriligi,stiligi,stresigi,stultigi,stumpigi,stuporiga,subakvigi,subfridigita,subigi,sublimigi,submetigi,subordigi,substantivigi,suferiga,suferigi,sumigi,supersatigi,supervarmigi,supligi,supozigi,surbendigi,surdigi,surdiskigi,surdorsigi,surekranigi,surfadenigi,surkunigi,surmerkatigi,surondigo,surorbitigi,surslipigi,surtabeligi,surtabligi,surterigi,surtoligi,surtronigi,survicigi,surĉevaligi,surŝprucigi,surŝultrigi,suspektigi,suspensiigi,suĉigi,sveltiga,svenigi,tabeligi,tavoligi,tavoligo,temigi,tempovigo,termoreguligo,terniga,tetanigi,tintigi,tipigi,tonigi,toniiga,toniigo,topikigi,traakvigi,trafenestrigi,traigi,trankviligi,transboteligi,transesterigi,transfluigi,transgenigi,transigi,transigo,transitivigi,transmutaciigi,transvigi,tremigi,trinkigi,trionigi,trivialigi,trograndigi,troigi,trotigi,trovarmigi,truddevigi,trustigi,universaligi,unuigi,ununormigi,utiligi,vakigi,validigi,valorigi,vanigi,vantigi,vaporigi,variigi,varmiga,varmigi,varmoeliga,varmoeniga,varmoestiga,varmoreguligo,vastigi,vastigo,velkigi,velksekigi,venigi,venkigi,verbigi,verdigi,verigi,veturigi,vezikiga,vibrigi,vicigi,vicluigi,videbligi,vidigi,vigligi,viligi,vitrigi,vivigi,vobligi,voluptigi,vomiga,vortigi,vulgarigi,zorgigi,ĉampanigi,ĉarmigi,ĉartigi,ĉesigi,ĉesigo,ĉirkaŭigi,ĉirkaŭligi,ĉirkaŭmurigi,ĝeligi,ĝemeligi,ĝeneraligi,ĝibigi,ĝisdatigi,ĝojiga,ĝojigi,ĝuigi,ĝustiga,ĝustiga,ĝustigi,ĵurigi,ŝajniga,ŝajnigi,ŝakigi,ŝamigi,ŝaŭmigi,ŝimigi,ŝnurigita,ŝparigi,ŝprucigi,ŝraŭbinigi,ŝrumpigi,ŝtaligi,ŝtatigi,ŝtonigi,ŝtonvigi,ŝuldigi,ŝuldigo,ŝvebigi,ŝveligi,ŝvitiga

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  agi
  atingi
  fari
  garni per
  instigi
  persvadi
  provizi per

  Ankaŭ vidu:


  sufikso transitiva

  Iel rilatitaj:

  agx atingx farx garnx instigx persvadx provizx sufiksx transitivx