religio

*religi/o


[SOCIOLOGIO] Tuto de la sintenoj kaj faroj, per kiuj homoj klopodas interrilati kun supernaturaj estuloj, por ekz-e peti favoron aŭ certigi al si postmortan definitivan feliĉon: la hebrea, kristana, islama, budhisma religio; la religio disigas la filojn de la sama lando (Z); defali de la religio de siaj patroj (Z); prezenti pacigan ponton inter la diversaj religioj (Z); mi volis esprimi en tiu preĝo nur la naturan religion de la homa koro (Z); starigo de neŭtrale-homa religio (Z). [VIDU] kulto, magio, rito, eklezio, sekto, Diservo, sakramento, dogmo, diismo, panteismo.
 • religia
  1. Koncernanta religion; rilata al religio: religia dogmaro; religia kanto.
   sankta. [VIDU] pia.
  1. [SOCIOLOGIO] Vivanta konforme al la reguloj de iu religio: religia ordeno; aparteni al ia religia komunumo (Z); religia flegistino.
  1. (f) Tiel skrupule konscienca, kiel ĉe religia ceremonio: ĉiuj aŭskultis liajn vortojn kun ĝojo, eĉ kun religia atento (Z); religie observi la preskribojn de la kuracisto.
 • religiano
  Ano de iu religio.
 • religieco
  Eco de iu, io religia: la religieco de Kantio.
 • religiulo
  1. Ano de iu religia ordeno aŭ kongregacio.
   monaĥo.
  1. Religiano: tiu feliĉo, kiun al infano de religiulo donas la posedado de 'Dio' en sia koro (Z).
 • alireligiano, alireligiulo
  Ano de alia religio, ol la priparolata: ĉiu religio devas rigardi ĉiujn alireligiulojn kiel pekantojn (Z).
 • interreligia
  Ekzistanta inter pluraj religioj: la interreligia malamo (Z); interreligiaj militoj.
  ekumena.
 • multreligia
  Havanta plurajn religiojn: la multreligia Rusujo (Z).
 • nereligia
  Ne apartenanta al religio: nereligia lernejo.
  laika, profana.
 • *samreligiano
  Iu, kiu apartenas al la sama religio, kiel alia persono: ili akceptis amason da forkurintaj samreligianoj (Z).
 • senreligia
  Konfesanta neniun religion: senreligia civitano.
 • senreligieco
  Eco de iu, io sen religio: eĉ senkaŝa senreligieco ne multe helpas al la forigo de (malamo) (Z); senreligieco daŭras ordinare ne longe (Z).
 • senreligiulo
  Homo sen religio: komunumo de senreligiuloj (Z).
  agnostikulo, ateisto, liberpensulo.


  Ataki religion. Esplori la komparan valoron de ĉiuj religioj.Infane suĉebla religio.Krei novan religion.La trono kaj la altaro (civila kaj religia povoj). Malkonfesi sianreligion.Perdi la religian kredon. religia instruado.Senŝtatigo de la religio. Ŝtata religio. Tuŝu la religiajnkonvinkojnde neniu.
  adepto.Adori. Afekti, hipokriti piecon. Agnostikulo. Al ĉiu sanktuloapartankandelon.Al dio plaĉu, sed sur la diablon ne kraĉu.Al homo pekinta senintence Dio facile pardonas.Alaho.Albigenso.altaro.amen.anĝelo.animo.Arkoj. aspergi.Atakita de dubo.ateistoateisto.Ateisto. aŭguri.aŭreolo.Aŭtodafeo.Avesto.baha'ismo.bahaano.bahaismo.Bahao.beata.beni.Biblio Bigoto. Blasfemi. Blinde kredi. brulofero.budh'ano.Budhocenobito.cirkumcidi.cirkumcido.ĉefpastro.dajmono.damni.damno.Dank'al Dio. daŭismo.daŭisto.derviŝo.Devotulo. dezertulo.diablo.Dio de la Dioj. Dio indulgu nin, pekulojn. Dio kreis la homon laŭsiabildo.Dio nin gardu. Dio nin helpu. Dio volu, ke.Dio.Dio. diservo.dogmaro.dogmo.doktoro.druido.dualismo.Dubi pri Dio. eklezio.Ekpreĝi sian "Patronian" ( sian "Patro nia"n). Ekspastriĝi. ekumena.ekumenismo.elekti.Elviŝi pekon.En la tago de la lasta juĝo.ermito.Esti kredanto.Esti skeptika. Eva deŝiris la frukton de sciado. Evangelio fakiro.Fanatika inkviziciulo. Fanatikulo. Fari al si la signon de kruco.fariseo.fasti.Fermita sekto. festo.Forĵuri sian kredon. framasono Frukto malpermesita estas plejbongusta.fundamentismo.genezo.Glorata estu la Eternulo.glorkrono.Gotamo.Granda Fasto.haleluja.Hebrea Biblio.hejma preĝejo.herezo.Herezo. hindu'ismo.hinduismo.hinduo.Hipokriti kredon, kiun oni ne havas.idolo idolo.incesto.infero.Inkvizicio. islamano.Islamo Izraelido jaŝiro.jezuito.juda'ismo.judismo.judojudo.kalifo, ĥalifo.kalifujo, ĥalifujo.kanono.kantoro.kapelo.kapelo. Karmo.Kartaŭguri.Katarismo. Katedralo (Navo, transepto, fiorejo, kripto). kateĥismo.kateĥizo.katoliko kazuistiko.kazuisto.Kirko.klerikaro.kleriko.Klostro (enklostrigi iun).Konfesi, absolvi pekojn.konfesio.konfuceanismo.Konkordato. konsekri.konverti.Konvinki la skeptikulojn (la nekredema Tomaso). konvinko.Korano Korano.Kre'into.Kredi eĉ la plej nekredeblajn aferojn : kredi je dancantaj tabloj(spiritismo), je sonĝoj, je la antaŭsignoj, je la fantomoj, jedivenadoper la kristala globo, per la kafa rekremento, per la ludkartoj.Kredi je vivo eterna.kredi je.krist'ano.Kristanismo estis origine nur hebrea sekto.Kristo Krucmilito.Kulti. kulto.Kunplekti la manojn. La bulboj de la slavaj preĝejoj. La dia voloplenumiĝu. La Eternulo. La hindua Triunuo (Bramo, Viŝnuo, Ŝivao). Lamalpermesita frukto. La origina peko. La paganaj dioj.La Savonto ( Mesio).La sekulara brako. La sep ĉefaj virtoj estas kvar naturaj (justeco,saĝo, modereco kaj kuraĝo) kaj la tri teologiaj (kredo, espero kajkaritato).La sep mortmeritaj, pekoj. La tentiĝo de Eva. laika.laiko.liberalismo.Liberpensulo.Litanio.Londona Biblio.Ludi, aspekti piulon. mahometano.malkaŝo.martiro.mazdaano.mazdaismo.Mazdao.mesio.Mi atestas, ke estas neniu alia dio krom Alaho, kaj Mohamedo estaslaprofeto de Alaho (kredkonfeso de la islamanoj). Mi ne kredas, ke triestas unu.mirakl(aĵ)o.mistiko.monaĥ'ejo.monaĥ'o.monaĥejestro.monaĥejo.monaĥinejestrino.monaĥinejo.monaĥino.monaĥismo.monaĥo.moro.moskeo.mudeharo.Muhamado.mulao.muzulmano.Ne devas troviĝi inter vi aŭguristo, antaŭdiristo, magiisto,sorĉisto,nek elvokisto de spiritoj, nek sonĝklarigistoj, nek esploristo demortintoj.Ne perturbu la sanktecon de tiu loko. Nei la ekziston de Dio.Ni devas obei Dion prefere ol la homojn. novicino.novico.oferi.Ogivkruciĝo.Ogivo. ortodoksa pagano pagano.pagodo.Pagodo. paradizo.Pardonu al ni niajn pekojn.paroĥanaro.paroĥano.paroĥestro.paroĥo.Pasko.pastraro.pastri.pastro.Patro nia, kiu estas en la ĉielo.Paŭlo asertis al la Judoj, ke Jesuo estas la Kristo.pekliberigi.peko.penti.pia.pieco.politeismo.Por la Hinduoj bovino estas sankta.Prapeko. prediki.prediko.preĝ'ejo.preĝejo.preĝi.Preĝrado.Preĝu al la Eternulo ne al lia sanktulo. profani.Profani. profeto.Propeka kapro.protestanto Prozelitismo. Pruvi la ekziston de Dio estas io logikeneebla. psalmo.rabeno.ramadano.Redonu al Cezaro la propraĵon de Cezaro kaj al Dio la propraĵon deDio.relevi.releviĝi.revelacio.ritaro.rito.Romanika, gotika. Rondarko. sadukeo.sakramento.Sakrilegio.sankta.sanktejo.Sekta komunumo.sekto.Sekto. Sekularigi la lernejojn (konfesia lernejo).Sendiulo. Senfrokiĝi.Senkonfesia civitano.senpekigi.Septuaginto.serafo.sinagogo.Sinagogo. Sincera amo al Dio. sinodo.skribo.Spajro. spirito.Superstiĉigi iun.superstiĉo.Superstiĉoj. ŝamanismo.ŝamano.ŝintoismo.Tablopreĝo. tabui.tabuo.talmudo.taoismo.taoisto.Tartufo.templo.Templo. Torao.tradicio.Trapreĝi rozarion. Valdano. Veniala peko.Vitralo.Volbo. Volboapogantoj.Volboŝlosilo. voto.Vulgato.Zaratuŝtro.zeloto.
  Biblio. budaismo. ĉielo. diablo. dubi. hipokriti. islamo. katolikismo. kredi. kristanismo. lerni. miri. pensi. scii. vero.

  Iel rilatitaj:

  Agnix Ahurx Amaterasx Amonx Anapurnx Avestx Bagavadgitx Bahax Sunx abnegacix adorx aferx agitx ajatolx albigensx altarx amuletx anakoretx animx asertx baptx bar-micvx biblix bigotx bildx budaismx budhx celebrx ceremonix dekalogx devx diablx dix doktorx dubx ekzistx esperx fakx festx fundamentx hipokritx islamx judx katarx katolikismx katolikx komunx konfesix konfesx kredx kristanismx kronx kultx lernx meritx mirx naskx obex olex paroĥx pensx permesx pix popolx preĝx proprx protestx reĝx sakramentx samx sanktx saĝx scix servx sorchx spiritx stelx templx uniformx verx ĉielx ŝtatx