ŝtono

*ŝton/o

 1. Natura, malmola petra aŭ minerala maso, ĝenerale negranda kaj movebla: sur la tero kuŝas ŝtono (Z); trafis falĉilo sur ŝtonon (Z) (pf); forpreni la ŝtonojn de kampo; eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas (Z) (pf); kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos (X); li alrulis grandan ŝtonon al la enirejo de la tombo (N); ŝtono de falpuŝiĝo (Z) (pf); iu ĵetis ŝtonon tra la fenestro (Z); per unu ŝtono oni du ĵetojn ne faras (Z); kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj (Z) (pf); kiu el vi estas senpeka, tiu unua ĵetu al ŝi ŝtonon (N).
  roko, bloko, gruzo, sablo.
 1. (f) Tia maso, rigardata kiel simbolo de ĝeno aŭ sensentemo: gast' en tempo malĝusta estas ŝtono sur brusto (Z); ŝtono defalis de mia brusto, kiam mi legis, ke [...] (Z); ĵeti ŝtonojn sur ies vojon; havi ŝtonon por koro (K); tion kompatus eĉ la ŝtonoj!; kiu el vi, kies filo petos de li panon, donas al li ŝtonon? (N); mi diras al vi, ke, se ĉi tiuj silentos, la ŝtonoj ekkrios (N).
 1. [TEKNIKOJ] [GEOLOGIO] Tiaj masoj, rigardataj kiel substanco aŭ materialo (plejofte kun loka aŭ uza difino). SIN. petro (pli malofte mineralo): ŝtono el Portlando, el Parizo; gipsoŝtono, kalkoŝtono, sabloŝtono; artefarita ŝtono (farita el kuncementita ŝtonpulvoro); [PRAHISTORIO] tempaĝo de la splitita, de la tajlita, de la polurita ŝtono.
 1. Granda peco el tia substanco, kruda aŭ hakita, uzata kiel religia, politika aŭ socia memorigilo: la starantaj ŝtonoj de Karnako (menhiroj); la ŝtono de Kaabo; ĉi tiu ŝtono, kiun mi starigis kiel monumenton, estos domo de Dio (X); la domo de Izrael, iliaj pastroj kaj profetoj, kiuj diras al ŝtono: Vi min naskis! (X); li estis oferota sur la ŝtono de sango en la arbareto (Z); tomboŝtono; la ŝtono de Moab; mejloŝtono.
 1. Peco el tiu substanco, kun difinita taŭga formo, uzata por la homaj bezonoj kaj precipe por konstruado: la kastelo estis konstruita el ŝtonoj (Z); masonaĵo el kvadrataj ŝtonoj; Majstro, jen kiaj ŝtonoj, kiaj konstruaĵoj! (N); ne estos lasita ĉi tie ŝtono sur ŝtono (N); mi faros Jerusalemon amaso da ŝtonoj (X); se vi faros al mi altaron, ne konstruu ĝin el ŝtonoj hakitaj (X); bosa ŝtono (ŝtono orte hakita, prezentanta sur la antaŭa faco kvadratan bendon ĉizitan kaj lasanta elstari la boson); tranĉita ŝtono (konstrua ŝtonpeco, al kiu oni donis la geometrian formon, postulatan de ĝia loko en la muro aŭ volbo); bazangula ŝtono (X) (angulŝtono); ŝtono de muelilo, de akrigilo, malnova tomba ŝtono (Z); (f) ĉiu alportas sian ŝtonon por la konstruo (Z) [VIDU] ŝtonhakisto, ŝtonrompilo, ŝtontajlisto.
 1. Malgranda peco el tiu substanco, rimarkinda pro apartaj, valoraj ecoj: multekosta ŝtono (gemo); prenu du oniksajn ŝtonojn (X); gravurita ŝtono; li ne elpensis la filozofian ŝtonon (Z), la ŝtonon de la Saĝuloj (Z) (kiu ŝanĝis ĉiujn metalojn en oron); [FARMACIO] infera ŝtono (arĝenta nitrato).
 1. Populara nomo de iaj sekreciaĵoj, havantaj formon aŭ malmolecon de ŝtono: li suferis la operacion de la ŝtono (
  kalkuluso; litotomio); ŝtono en piro ( [VIDU] sklera).
 • ŝtona
  1. Konsistanta el ŝtono (j): ŝtona statuo; ŝtona muro; Amenofis trovis la urbon argila kaj lasis ĝin ŝtona (B); profunda ŝtona kelo (Z); blanka ŝtona bulvardo (B); la ŝtona Gasto (de Donjuano).
  1. (f) Tiel sensentema, kiel ŝtono: ŝtona koro (Z); ili dormis ŝtonan dormon (B).
 • ŝtonaĵo
  Io el ŝtono, i.a. roko el ŝtonoj.
 • ŝtonego
  Roko.
 • ŝtoneto
  Malgranda ŝtono: sablo, miksita kun ŝtonetoj; la Malgranda Fingro delasis post si ŝtonetojn sur la vojo; (f) malhonesta pano estas bongusta por homo, sed lia buŝo poste estos plena de ŝtonetoj (X).
  gruzo.
 • ŝtonigi
  Transformi en ŝtonon, masive aŭ supraĵe. SIN. petrigi: [MITOLOGIO] la kapo de Meduzo ŝtonigis tiujn, kiuj ĝin rigardis; (f) tiu novaĵo lin ŝtonigis.
 • ŝtoniĝi
  Transformiĝi en ŝtonon: dissolviĝis la ŝtoniĝinta figuro de Inger (Z); ŝia vizaĝo aspektis kiel ŝtoniĝinta (Z); (f) la supera pastro ŝtoniĝis de mirego (B); oni metis la ŝtoniĝintan malvivulon en la ĉerkon (B). SIN. petriĝi.
 • ŝtonumi (tr)
  Mortigi, priĵetante per ŝtonoj: la ŝtonumado estis la hebrea maniero de ekzekutado.
  krucumi.
 • ŝtonhava
  Enhavanta ŝtonojn: ŝtonhava grundo.
 • ŝtonplena
  Enhavanta multajn ŝtonojn: ŝtonplena vojeto.
 • senŝtonigi
  Senigi je ŝtonoj: senŝtonigi mian vinberĝardenon (X).
 • surŝtona
  Farita sur ŝtono: surŝtona surskribo, desegno.
 • unuŝtona
  Konsistanta el unu solo bloko el ŝtono: unuŝtona obelisko.
 • aerŝtono
  Aerolito.
 • angulŝtono
  [ARKITEKTURO] Fundamenta ŝtono de konstruaĵo, ceremonie metita (ofte kun enskribo) ĉe la angulo de muro, tiel ke ĝi difinas la ĉefajn liniojn de la konstruaĵo kaj formas ĝian bazon.
 • betonŝtono
  Brikforma artefarita ŝtono el betono por domkonstruo: truhava betonŝtono (konstruŝtono el betono, kun vertikalaj truoj por la izolado kontraŭ malvarmo).
 • fajroŝtono
  Speco de tre malmola silikŝtono, kiu, frapite per fero aŭ fererco, elĵetas fajrerojn: la ŝtalo ekfrapis la fajroŝtonon tiel, ke fajreroj ekŝprucis (Z).
 • fontoŝtono
  Rimedo de publika provizado de akvo, per tubo aŭ krano eliranta el ŝtonbloko, kiaj troviĝas en stratoj, stacidomoj k.a.
 • galŝtono
  Kalkuluso, formiĝinta en la galveziko.
 • gutoŝtono
  Petro, devenanta el konstanta gutado de mineralriĉa (ĝenerale kalcikarbonata) akvo: stalagmito kaj stalagtito estas gutoŝtonoj.
 • konstruŝtono
  ŝtonpeco taŭga por konstrui aŭ masoni.
 • lavoŝtono
  Kavigita ŝtono (poste ankaŭ cementaĵo k.a.), en kiu oni lavadas la telerojn ks en kuirejo.
 • limŝtono
  ŝtono, plantita en grundo, por difini la limojn de kampo, bieno ks: malbenita estu, kiu forŝovas la limŝtonojn de sia proksimulo, diris Moseo; la Romanoj tiel respektis la limŝtonojn, ke ili faris el ili diojn [VIDU] Termino.
 • lunŝtono
  [GEOLOGIO] Formo de adulario, uzata kiel juvelŝtono.
 • markŝtono
  ĝenerala vorto, por la ŝtonoj, pli-malpli hakitaj kaj tranĉitaj, uzataj por fiksi punkton sur areo (limŝtono, mejloŝtono ks).
 • mejloŝtono
  Vd mejlo.
 • muelŝtono
  Unu el la du ŝtonaj diskoj, inter kiuj la greno mueliĝas: neniu prenu kiel garantiaĵon muelilon aŭ supran muelŝtonon (X); estus pli bone por tiu, se granda muelŝtono estus pendigita ĉirkaŭ lia kolo (N); la muelŝtonoj de Dio mueladas malrapide, sed fajne.
 • platŝtono
  Slabo.
 • randŝtono
  Hakita ŝtono, apartiganta la ŝoseon disde la trotuaro en strato aŭ avenuo.
 • rulŝtono
  [GEOLOGIO] ŝtono, erodita kaj rondigita pro interfrapado kun aliaj ŝtonoj, transportitaj de vento aŭ akvo: [PRAHISTORIO] tajlita rulŝtono.
  ĉopero.
 • salŝtono
  [GEOLOGIO] Evaporito.
 • sapŝtono
  Steatito.
 • tomboŝtono (Z)
  Slabo, kovranta tombon aŭ starigita ĉe ĝi.
 • turnoŝtono
  Krude hakita ŝtono, metita ĉe punkto, kie veturiloj devas ĝiri: la du turnoŝtonoj de Roma cirko; turnoŝtono ĉe la pordego de malnova domo.
 • tuŝoŝtono
  Var. de nigra jaspo, servanta por elprovi oron aŭ arĝenton.
 • volboŝtono
  [ARKITEKTURO] ĉiu el la prismaj pecoj de volbo aŭ arkaĵo.
  ŝlosilo.

  ŝtono


  Esprimoj

  Ĉiuj ŝtonoj estis ŝlifitaj kaj glatigitaj de la maro (erodi).
  Dormi ŝtonan dormon, la dormon de justuloj.
  Fraŭlo ĝisosta, ŝtoniĝinta, "olda".
  Havi koron el ŝtono, plenplena de sentoj.
  Havi ŝtonon por koro.
  Kiu el vi estas senpeka, tiu unua ĵetu al ŝi ŝtonon.
  La filozofian ŝtonon, la pulvon li ne elpensis.
  La rivero rulas ŝtonojn.
  ŝtono aŭ metalo ne vivas.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  aerŝtono,angulŝtono,argilŝtono,betonŝtono,fajroŝtono,fontoŝtono,galŝtono,gipsoŝtono,gutoŝtono,juvelŝtono,kalkŝtono,konstruŝtono,lavoŝtono,lazurŝtono,limŝtono,lunŝtono,markŝtono,marnoŝtono,mejloŝtono,mejloŝtono,meteorŝtono,muelŝtono,peĉoŝtono,pizoŝtono,platŝtono,radiŝtono,rulŝtono,sabloŝtono,salŝtono,salŝtono,sapŝtono,sapŝtono,senŝtonigi,surŝtona,tomboŝtono,tomboŝtono,turnoŝtono,tuŝoŝtono,unuŝtona,volboŝtono,ŝtona,ŝtonaĵo,ŝtonborulo,ŝtonego,ŝtoneto,ŝtonhakisto,ŝtonhava,ŝtonigi,ŝtoniĝi,ŝtonkarbo,ŝtonkartono,ŝtonlavujo,ŝtonligno,ŝtonmalsano,ŝtono,ŝtonoleo,ŝtonplena,ŝtonrompilo,ŝtonsalo,ŝtontajlisto,ŝtonumi,ŝtonvigi,ŝtonĵetilo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  aerolito (aeroŝtono)
  akrigilo
  alabastro
  angulŝtono
  argilo
  balasti
  bazalto
  betono : konstru-materialo el cemento, ŝtonetoj, sablo
  bloko
  breĉo
  briko : rektangula "ŝtono" el bakita aŭ sekigita argilo (knedebla tero) (por konstrui domojn.)
  cemento : mortero el pulvoro el argilo aŭ kalkaj ŝtonoj, kiu pro aldono de akvo rapide solidiĝas; simila alia rapide solidiĝanta pasteca substanco
  ĉopero
  diagenezo (ŝtoniĝo, petriĝo, metamorfismo)
  dolomito
  feldspato
  frostigi
  gipsoŝtono
  glimo
  granito
  grejso
  gruzo
  hematito
  ignimbrito
  jaspo
  ĵeleigi
  juvelo : ornamaĵo el multekosta materialo (oro, arĝento, valora ŝtono.)
  kalcito
  kalka ŝtono
  kalkuli (oni sur abakoj kalkulis per ŝtonetoj)
  kalkuluso : galŝton
  kolono : vertikala cilindro el ligno, ŝtono subtenanta aŭ ornamanta konstruaĵon; vico de armeaj unuoj
  korundo
  kreto : kalkŝtono facile pulvorigebla (CaCO3); stangeto el tiu aŭ simila substanco por skribi (ekzemple sur nigra tabulo en lernejo.) aŭ desegni
  kvarcalima kalka ŝtono
  kvarco
  lavoŝtono
  litografio (etime: surŝtona skribado)
  malmola
  magnetito
  marmoro
  masoni : konstrui el ŝtonoj aŭ brikoj, kunigante per mortero
  megalito, dolmeno, menhiro, kromleĥo
  meteoro (aerŝtono, aerolito)
  mino, ŝtonmino
  mola : se la formo estas facile ŝanĝebla per premado (freŝe bakita pano, lano kaj lanugo estas molaj, sed malnova pano, vitro kaj ŝtono estas malmolaj)
  monolita (unubloka)
  moreno
  mortero : substanco por kunligi ŝtonojn aŭ brikojn
  mueli : diserigi, pulvorigi (grenon) per aparato (muelilo) aŭ inter du ŝtonoj (el greno oni tiel faras farunon)
  muelŝtono
  obsidiano
  ormaso, orŝtoneto
  pavimero
  pavimo
  petro
  porfiro
  pruno : pli-malpli ovoforma frukto kun firma karno kaj longeca ŝtoneca kerno de prun-arbo (Prunus domestica.)
  pudingŝtono
  pumiko
  riolito
  roko : tre malmola tero; ŝtonego
  roko (ŝtonmaso, ŝtonego)
  rokvando, roka muro
  rubeno
  rulŝtono (apud rivero)
  sablo
  sabloŝtono
  safiro
  sedimenta, erupta, metamorfa roko
  sensentulo, ŝtonkorulo
  sienito
  siliko
  skisto
  skulpti : formi figuron el solida materialo (ŝtono, ligno, argilo.), hakante, skrapante aŭ knedante
  slabo
  smirgo (polurpulvoro)
  sojlo : trabo, tabulo aŭ ŝtono, formanta la malsupron de la malfermaĵo en kiu estas pordo
  spato
  stalaktito, stalagmito
  steatito ( sapŝtono)
  steleo
  stuporigi (ŝtonigi)
  subtrabo
  ŝlifŝtonoj
  ŝtonumi ( ŝtonmortigi)
  ŝtupo : horizontala breto, ŝtono aŭ rando (anstataŭ deklivo) por plifaciligi supreniradon; unu breto de ŝtuparo; (figure: unu plia grado de io gradigita)
  ŝuti : elglitigi mult-eran nelikvan substancon (sablon, ŝtonetojn, grenon.); grandkvante send(ig)i datenojn
  talko
  terkarbo, minkarbo, ŝtonkarbo
  tofo
  topazo
  travertino
  uraninito

  Ankaŭ vidu:

  fero, konstruaĵo, mineralogio, mineralo, muro.

  Iel rilatitaj:

  Adamx aerolitx aerx agato akrx aktinolitx alabastrx angulx argilx arĝentx aĉeŭlex balastx barx bazaltx betonx bifacx blokx breĉx brikx cementx diagenezx dolmenx dolomitx ekzekutx epokx eruptx feldspatx ferx frostx gipsx glimx granitx grejsx gruzx hematitx ignimbritx jaspx juvelx kalcitx kalkulusx kalkulx kalkx karbx kolonx konstruajhx konstrux korundx korx kretx kromleĥx kvarcx lavx limx litografx magnetitx marmorx masonx materialx meduzx megalitx menhirx metamorfx meteorx mineralogix mineralx minx molx monolitx morenx morterx mortx muelx murx obsidianx olex orx pavimx petrx plankx plenx polurx porfirx pudingx pumikx riolitx rokx rubenx rulx sablx safirx sapx saŭnx sedimentx sentx sienitx silikx skistx skrapx skulptx slabx smirgx sojlx spatx stalagmitx stalaktitx steatitx stelex stuporx talkx timx tofx topazx trabx travertinx uraninitx vandx ĉoperx ĵelex ŝlifx ŝtupx ŝutx