*

 1. Tia, ke ĝia rando estas tranĉa aŭ ĝia pinto pika: akra glavo (Z), tranĉilo (Z); akraj dentoj (Z), sagoj (X); malgranda birdo, sed akra ungeto (Z).
  akuta.
 1. Vive k penetre ekscitanta la sensojn: akra kreno (Z), pipro, vento (Z); akra sono (Z), voĉo (Z), bojado (Z); akra haladzo; akra brilo (Z), ruĝo, kontrasto (Z); akra doloro; tro akra, fajro estas sen daŭro (Z); la malvarmo estis tiel akra, ke eĉ la Azianoj blovis en la manojn (B).
  morda, ŝiri, trabori, blindiga.
 1. (f) Malagrable k ofende impresanta la sentojn: akraj mokoj (Z), riproĉoj (Z); per akra tono (Z); eviti ĉion akran k polemikan (Z); lia (de Cart) akra maniero de agado faras al ni multe da malbono (Z); la plej akraj malamikoj de la homaranismo (Z); akra krizo, batalo; li akre atakis la pastrojn (B).
  amara, severa.
 1. (pp sensoj aŭ, f, pri la intelekto) Kapabla percepti tre etajn, malfacile distingebla detalojn: gasto havas akrajn okulojn (Z); ili ĉiuj havis akrajn orelojn, ili aŭdis ĉiun vorton (Z); ŝi observis lin akre per ŝajne mallevitaj okuloj (Z); akrevida spirito.
  sagaca, penetri.

 • vidakreco
  [medicino] Penetremo de la vidkapablo, difinebla kiel la angula distanco inter la du plej proksimaj punktoj, kiujn la okulo povas distingi, k mezurebla per optometroj.
 • akraĵo
  1. Tranĉrando: li frapis ĉion per la akraĵo de la glavo (X).
   pinto.
  1. o.
 • akreco
  Eco de io akra: la akreco de klingo, de voĉo, de kritikoj, de ies orelo.
 • akrigi
  Fari akra:
  1. akrigi glavon (Z), plugilon (X), fosilon (Z), hakilon (Z), rikoltilon (X); akrigita razilo (Z), krajono; bonodora fojno igis ĉiun preterirantan ĉevalon akrigi la orelojn (Z)
  1. la apetito akrigados dum la manĝado (Z);
  1. tiuj, kiuj akrigas sian langon kiel serpento (X); tiu deklaro akrigis la disputon;
  1. sperto sakon akrigas (Z); ĉe li precipe akrigita estis la sento de aŭdado (Z).
 • akrigilo
  ĉia ilo por akrigi pinton aŭ randon: rotacia, plata, ŝtona, rimena akrigilo; akrigilo de krajonoj, de razklingo.
 • akriĝi
  Iĝi akra: la ekonomia krizo akriĝis.
 • forakrigi
  Forigi, akrigante: forakrigi la breĉetojn (Z); (de glavo).
 • malakra
  Tia, ke ĝi ne penetre vundas la sensojn aŭ sentojn: malakra skriboplumo, injektila nadlo; bruligi herezulon per malakra fajro (por daŭrigi la torturon); malakra ŝerco; la tranĉrandoj de la plugilferoj malakriĝis (X); lia vidado komencis malakriĝi k li ne povis vidi (Z).
 • franĝakrigi
  [teknikoj] Franĝigi.


 • Eble rilatitaj:

  acidx, aŭdx, brilx, molx, pintx, radx, rigardx, ŝtonx, tra, trux, ventx, voĉx,