decidi

*decid/i (tr)

 1. Post pripenso, definitive fiksi, kio devas esti farata: mi jam de longe tion decidis (Z); mi decidis veni Parizon (Z); se ni decidos fari ion oficialan [...] (Z); mi decidis, ke mi nun ne veturos Parizon (Z); se la plimulto decidos, ke oni devas trakti [...] (Z); estis decidite, ke ĝi restu nun en la kortego (Z); la Eternulo decidis, k kiu malhelpos? (X); ne rapidu, trankvile decidu (Z).
 1. Meti finon al (demando diskuto, proceso ks), venkigante unu el la partioj: kiel do decidi tiun ĉi komplikitan demandon? Ho ve, ĉiu decidas ĝin nur tiel, kiel estas oportune por li (Z); juĝanto decidas, kiel li vidas (Z); decidi favore al iu kontraŭ iu; ne kvanto, sed kvalito decidas pri merito (Z); post matura interkonsiliĝo ni decidos pri nia sintenado (Z); li konfesis, ke la demando pri ŝanĝoj devas esti decidata de la E-istoj mem (Z); batalo rapide decidita (Z); (f) la loto decidas inter potenculoj (X); ĉe tiu malsano unu horo povas decidi inter vivo k morto (Z).
  arbitracii, difini, solvi.
 • decido
  1. Ago de decidanto 1 aŭ 2: la Komitato eble faros ian decidon eraran (Z); la tuta decido estas de la Eternulo (X); lasi ion al ies decido (Z).
  1. Io decidita 1 aŭ 2: ia tre malfacile atingita decido (Z); juĝista decido (
   verdikto); ŝanĝi sian decidon; la decido reiri estis alprenita la matenon de la 13a tago; ĉiujn siajn argumentojn ili penadis konformigadi al tiu antaŭefarita decido (Z); por la decido de la demando estas kreita komitato (Z); tiu demando oni post iom per la uzado ricevis decidon pli difinitan (Z); publikigi decidon (Z); la teksto de la decido (Z).
 • decida
  Prezentanta aŭ esprimanta decidon:
  1. decida tono (Z), sinteno; agu decide (Z).
   certeco, energia, firma;
  1. la Sorbono, invitita doni sian opinion, ne donis respondon decidan (Z); decida batalo, argumento, pruvo, cirkonstanco; mi ne povas decide diri, kian formon ni devas uzi (Z).
   aŭtoritatata, definitiva, gvida. [VIDU] punkto.
 • decidebla
  [MATEMATIKO] [KOMPUTIKO] Tia, ke oni povas determini per finiĝonta algoritmo, ĉu ĝi estas vera: la haltproblemo por turinga aŭtomato estas nedecidebla; decidebla aro (aro, por kiu ekzistas algoritmo por decidi, ĉu io estas membro).
  komputebla.
 • decideco
  Eco de io decidita.
 • decidema
  Kapabla facile decidi, ne inklina al dubo k hezito: decidema mieno, knabino; decidemo estas la ĉefa kvalito de registo.
  despota, ordonema.
 • decidigi
  1. Fari, ke iu decidu: mi decidigis mian amikon veni en la hospitalon; nur monmanko decidigis nin halti.
   konvinki, persvadi, puŝi, alkonduki, cedigi.
  1. Fari, ke io estu decidita: tiu parolo decidigis la militon.
 • decidiĝi
  1. Iĝi decidanta, ekpreni decidon: mi ne povas decidiĝi al tia ofero; li fine decidiĝis elpaŝi kun la projekto.
  1. Iĝi decidita: lia sorto decidiĝis subite.
 • antaŭdecidi
  Decidi pri la estonteco, proponi al si kiel projekton.
 • antaŭdecido
  Antaŭe preta decido.
  antaŭjuĝo.
 • fordecidi
  Decidi la forlason de io, rezigni pri: fordecidu la malbonon kontraŭ via popolo! (X).
 • memdecido
  Spontana decido, de neniu influata aŭ trudita, pri sia propra sorto: agnoski al minoritato rajton pri memo.
 • nedecidebla
  Ne prezentanta solvon, ne ebliganta decidon: nedecidebla demando (Z).
 • nedecidema, sendecida
  Ne kapabla ekpreni decidon, hezitoplena: li restis kun klinita kapo, sendecide.
 • juĝdecido
  Verdikto.
 • propradecide
  Laŭ sia persona decido: mi ne havas la rajton fari propradecide iajn ŝanĝojn en la Lingva-Komitato (Z).
  decidi

  decidi


  admoni.devi.eviti .heziti .instigi.komisii.konsili.nepre.obei.ordoni.rezigni.stimuli.trudi.
  karaktero. voli.

  Eble rilatitaj:

  abulix, agx, aktx, antaŭ, arbitracix, asemblex, dekretx, devx, hezitx, komisionx, konsilx, neprx, obex, okazx, opinix, ordonx, povx,