fervojo

fervoj/o

Vd vojo.

fervojo

REVO: [fervojo]
Asekuro kontraŭ averioj de fervoje transportataj nutrovaroj.Bariero de fervoja nivelpasejo.Fervoja avizo, pri alveninta pakaĵo.Fervoja nodo.
Aĉeti bileton por iro kaj reveno.amortizi.amortizilo.balasto.bariero.bileto.boĝio.bufedo.bufro.Bufrobioko.Datstampilo.ekspresa.ekspreso.Estas malpermesate fumi.Fermi trakon.Fervejaj signaloj (diskoj, semaforoj).Horaro.Inter-vagona balgo.Jungi vagonojn al lokomotivo.kajo.kofro.komuti.komutilo.Kupeo por nefumantoj.kupeo.La limdato de valideco estas 2 monatoj.La lokomotivo elreliĝis.La trajno alvenis tro frue, havas negravan malfruon.Larĝa ŝpuro, normala ŝpuro (1,435 m) : (traklarĝo), etspura trako.lokomotivo.Maltrafi.metroo.metropoliteno.Naveta trajno.Ne "licas" fumi.Ni pakiĝis en la vagonaro (dense premitaj kiel sardeioj en barelo).Nivelpasejo senbariera.Oni postulas ke mi ĉesu fumi.pakaĵo.pasaĝerkajo.Pasaĝero.perono.Pulmano.relkomutilo.relo.Rezervi sidlokon en trajno.Sanĝi la trajnon.semaforo.signaldisko.Spaloj.stacidomo.stacio.Stari ĉe la kajo (alvena, elira).tendro.Tiu trajno kursadas nur sabate.Trajno rapida (= rapido), ekspresa, omnibusa, ekstra.trajno.Trakforko (frogo).traknivela pasejo.trako.Tre plaĉas al mi la blueta fumo de cigaro (kiu spiralas).trotuaro.tunelo.Urĝiĝu : la trajno vin atendas.vagonaro.vagono.valizo.viadukto.Zorgu, ke oni stampu viajn rabatilojn ĉe la stacidomo.
trafiko. varo. veturilo. veturi. vojaĝi.

Bildvortaro

356 : Fervoja linio I


356-01 -38 : trako
356-01 : relo (fervoja relo)
356-02 : relkapo
356-03 : relalmo
356-04 : relpiedo
356-05 : relsidplato
356-06 : izola subplato
356-07 : ŝpalŝraŭbo
356-08 : elasta subdisketo
356-09 : ŝpalkrampo
356-10 : hokŝraŭbo
356-11 : reljunto
356-12 : relsplinto
356-13 : splintobolto
356-14 : ĝemelŝpalo
356-15 : ĝemelŝpala bolto
356-16 : permana relkomutilo
356-17 : nadlorel-interliga stango
356-18 : relkomutila pezaĵo
356-19 : relkomutila signalilo
356-20 : nadlorela stego
356-21 : nadlorelo
356-22 : relseĝo
356-23 : kontraŭrelo
356-24 : frogo
356-25 : frogalo
356-26 : interrelo
356-27 : teleregata relkumutilo
356-28 : riglilo de relkomutilo
356-29 : kuplostango de relkomutilo
356-30 : regdrato
356-31 : ŝraŭba streĉilo
356-32 : kanaleto por regstango
356-33 : elektre lumigata relkomutila signalilo
356-34 : relkomutila trogo
356-35 : relkomutila regmeĥanismo en ŝirmokesto
356-36 -38 : ŝpaloj
356-36 : ŝtala ŝpalo
356-37 : betona ŝpalo
356-38 : ĝemelŝpalo
356-39 -50 : fervojaj pasejoj
356-39 : traknivela sekurigita pasejo
356-40 : fervoja bariero
356-41 : oblikva avertokruco (Andrea kruco)
356-42 : bariergardisto
356-43 : bariergardista dometo
356-44 : relvojinspektisto
356-45 : duonbariero
356-46 : avertolampo
356-47 : telefonregata bariero
356-48 : dudirekta telefono
356-49 : senbariera pasejo, teĥnike ne sekurigita pasejo
356-50 : blinkilo

357 : Fervoja linio II


357-01 -6 : ĉefsignaliloj
357-01 : pozicia signalo “haltu!”
357-02 : signalbrako
357-03 : lumsignalo “haltu!”
357-04 : signalo “libera kun rapideclimigo” [pozicia kaj lumsignalo]
357-05 : singnalo “libera” [pozicia kaj lumsignalo]
357-06 : vicsignalilo
357-07 -24 : antaŭsignaliloj
357-07 : pozicia signalo “haltu atendebla”
357-08 : kompletiga signalbrako
357-09 : lumsignalo “haltu atendebla”
357-10 : signalo “libera kun rapideclimigo atendebla”[pozicia kaj lumsignalo]
357-11 : signalo “libera atendebla" [pozicia kaj lumsignalo]
357-12 : pozicia antaŭsignalo kun kompletiga ŝildo pri mallongiĝo de bremsvojo
357-13 : triangula ŝildo
357-14 : luma antaŭsignalo kun kompletiga lumo pri mallongiĝo de bremsvojo
357-15 : blanka kompletiga lumo
357-16 : alarma flavo
357-17 : ripetilo de antaŭsigno, lumsigno kun kompletiga lumo kaj sen ŝildo
357-18 : antaŭsignalo kun indiko de rapideclimigo
357-19 : antaŭsignalilo de rapideco
357-20 : antaŭsignalo kun antaŭindiko de direkto
357-21 : antaŭindikilo de direkto
357-22 : pozicia antaŭsignalo sen kompletiga signalbrako en pozicio “haltu atendebla!”
357-23 : pozicia signalo sen kompletiga signalbrako en pozicio “libera atendebla”
357-24 : antaŭsignala ŝildo
357-25 -35 : kompletigaj signaloj
357-25 : trapeza ŝildo por indiko de haltopunkto ĉe rekta trajnodirektado
357-26 -29 : distancosignaliloj
357-26 : dinstancosignalilo en 100- metra distanco de antaŭsignalilo
357-27 : dinstancosignalilo en 175-me- tra distanco de antaŭsignalilo
357-28 : dinstancosignalilo en 250- metra distanco de antaŭsignalilo
357-29 : distancosignalilo en 5% malpli longa distanco ol la bremsvojo de la traksekcio
357-30 : ŝakumita ŝildo por indiki ĉefsignalilon starantan ne rekte dekstre aŭ super la trako
357-32 -32 : haltoŝildoj por indiki la haltolokon de la trajnofronto
357-33 : haltolokŝildo por indiki atendeblan haltolokon
357-34 -35 : ŝildo pri neĝoplugilo
357-34 : ŝildo “levi plugilsokon”
357-35 : ŝildo “mallevi plugilsokon”
357-36 -44 : signaloj pri malrapida veturo
357-36 -38 : ŝildo pri malrapida veturo por indiki portempan malrapidveturan lokon
357-36 : tagindiko
357-37 : rapidecindika nombro [3- maksimuma rapideco 3x10=30 km/h]
357-38 : noktoindiko
357-39 : komencoŝildo komence de portempa malrapidvetura loko
357-40 : finŝildo fine de portempa malrapidvetura loko
357-41 : rapidecŝildo antaŭ konstanta malrapidvetura loko [5- maksimuma rapideco 5x10=50 km/h]
357-42 : komencoŝildo komence de konstanta malrapidvetura loko
357-43 : rapideca antaŭsignalo por indiki atendeblan konstantan malrapidveturan lokon
357-44 : rapidecsignalo komence de konstanta malrapidvetura loko
357-45 -52 : komutilsignaloj
357-45 -48 : komutilsignaloj ĉe simplaj komutiloj
357-45 : signalo “rekte”
357-46 : signalo “devie” dekstren [rigardata elde nadlorelpintoj]
357-47 : signalo “devie” maldekstren [rigardata elde nadlorelpintoj]
357-48 : signalo “devie” [rigardata elde frogo]
357-49 -52 : komutilsignaloj ĉe duoblaj kruckomutiloj
357-49 : signalo “rekte de maldekstre dekstren”
357-50 : signalo “rekte de dekstre maldekstren”
357-51 : signalo “devie de maldekstre maldekstren”
357-52 : signalo “devie de dekstre dekstren”
357-53 : meĥanika regejo
357-54 : rega levilaro
357-55 : blua relkomutila levilo, rigla levilo
357-56 : ruĝa signallevilo
357-57 : levilklinko
357-58 : itinerlevilo
357-59 : traksekcia bloko
357-60 : blokstata indikilo
357-61 : elektra regejo
357-62 : komutil- kaj signallevilo
357-63 : pupitro por interklinkadoj
357-64 : kontrolpupitro
357-65 : trakpanela regejo
357-66 : trakpanela regotablo
357-67 : prembutonoj
357-68 : itineroj
357-69 : interparolilo
357-70 : elektronika regejo kun mikroregata aparataro
357-71 : ekrano aŭ vidigilo
357-72 : superrigardo de areoj
357-73 : funkciiga tabulo, grafika cifereciga tabulo
357-74 : cifereca krajono
357-75 : trafikestro

360 : Fervoja vartrafiko


360-01 : milita transporto, homogena vagonaro
360-02 : platvagono
360-03 : tanko
360-04 : varotrajno de diversvagona trafiko
360-05 : aŭtotransporta vagono, duetaĝa vagono
360-06 : suba ŝarĝoplato
360-07 : supra ŝarĝoplato
360-08 : aŭto
360-09 : flanka eskalo
360-10 : cisterna vagono
360-11 : tegmentita varvagono
360-12 : ŝraŭbkuplilo
360-13 : frontaĵo de subframo
360-14 : pendiga hoko
360-15 : trenhoko
360-16 : stifto
360-17 : ŝraŭbstreĉila turnilo
360-18 : ŝraŭbingo
360-19 : splinto
360-20 : bolto
360-21 : sekuriga peco
360-22 : kuplila ŝeklo
360-23 : ranĝlokomotivo
360-24 -28 : ranĝisto
360-25 : averta vesto kun reflektaj strioj
360-26 : ŝirmokasko
360-27 : sekuriga ŝuo kun firmleda pinto
360-28 : ŝirmoganto
360-29 : regejo
360-30 : linitrafika lokomotivo
360-31 : fina stirejo
360-32 : lokomotiva karoserio
360-33 : kurentodeprenilo aŭ pantografo
360-34 : frotpeco
360-35 : tegmentekipaĵo
360-36 : Feruta transporto (surtraka ŝoseo)
360-37 : basplanka vagono
360-38 : kamiono kun remorko
360-39 : transkarga stacio de kombinita transporto (kontenerstacio)
360-40 : movebla gantrogruo
360-41 : levekipaĵo
360-42 : kontenero
360-43 : kontenerkamiono
360-44 : kamiono kun duonremorko

361 : Fervojaj veturiloj I


361-01 -65 : ekspresatrajna ® (IC ® : i-co), pasaĝertrajno de Germanaj Fervojoj AK (DB)
361-01 : ekspresatrajna pasaĝervagono
361-02 : vagonkaroserio aŭ vagonkesto
361-03 : enirpordo
361-04 : klapfenestro
361-05 : fenestro
361-06 : boĝio
361-07 : kaŭĉuka listelo ĉe transirejo
361-08 : libera spaco
361-09 : meza koridoro
361-10 : sidilkvaro kun tablo
361-11 : duklapa tablo aŭ “papilitablo”
361-12 : pasaĝerkupeo
361-13 : kupeopordo
361-14 : flanka koridoro
361-15 : bebokupeo
361-16 : servokupeo
361-17 : necesejo
361-18 : telefonniĉo
361-19 : ŝovopordo
361-20 : pasaĝerkupeo
361-21 : remburida sidilo
361-22 : klapebla apogbrako
361-23 : kapkuseno
361-24 : spegulo
361-25 : vestokhoko
361-26 : bagaĝrako aŭ pakaĵkrado
361-27 : kupefenestro
361-28 : klaptableto
361-29 : hejtilregulilo
361-30 : rubokesto
361-31 : kurteno
361-32 : kajuto
361-33 : duopa sidilvico
361-34 : klapopleto sur dorsapogilo
361-35 : reto
361-36 : dormovagono [flanka vido de kupeoflanko kaj baza konturo]
361-37 : klapfenestro kun eskapvojo
361-38 : glitfenestro
361-39 : enirpordo kun klapŝtupo
361-40 : fekaĵujo
361-41 : boĝio
361-42 : akumulatorkesto
361-43 : sekurigilkesto de akumulatoroj
361-44 : kompleto kompresoro- vaporigilo
361-45 : akvomodulo
361-46 : energiproviza bloko
361-48 -50 : trilita kupeo kun lavotablo
361-49 : triloka sidilvico [tage]
361-50 : klapita lito [nokte]
361-51 : trilita kupeo kun tualetniĉo
361-52 : tualetniĉo kun duŝejo kaj necesejo
361-53 : deĵorkupeo
361-54 : dulita kupeo
361-55 : klapita lito
361-56 : klaptableto
361-57 : klapsidilo
361-58 : skribotablo
361-59 : elektra konektingo
361-60 : murlampo
361-61 : lumŝaltilo
361-62 : vagonbufedejo
361-63 : bufedo
361-64 : starotablo
361-65 : tablo kun benko

362 : Fervojaj veturiloj II


362-01 -29 : proksim- kaj regiontrafikaj veturiloj
362-01 : proksimtrafika trajno [flanka vido]
362-02 : stirejo
362-03 : flanka pordo
362-04 : kurentodeprenilo
362-05 : klimatizilo kaj hejtilo
362-06 : plurcela kupeo
362-07 : klapsidilo
362-08 : biciklofiksa rimeno
362-09 : komforta sidilo
362-10 : bagaĝrako aŭ pakaĵkrado
362-11 : kroĉostango
362-12 : plafona lumilo
362-13 : kroĉringo
362-14 -29 : duetaĝa trajno
362-14 : duetaĝa stirvagono [flanka vido]
362-15 : kaŭĉuka listelo ĉe transirejo
362-16 : klimatizilo kaj hejtilo
362-17 : boĝio
362-18 : flanka pordo
362-19 : indiko de celstacio
362-20 : flankofenestro de stirejo
362-21 : fronta glaco
362-22 : subetaĝo
362-23 : etaĝo
362-24 : pasaĝerkupeo en etaĝo
362-25 : bagaĝrako aŭ pakaĵkrado
362-26 : komforta sidilo
362-27 : kroĉanso
362-28 : elektronika pasaĝerinformilo
362-29 : svingopordo

363 : Fervojaj veturiloj III


363-01 -48 : Trajno ICE 3 ® (interurba ekspreso 3 ® ), grandrapida pasaĝertrajno de Germanaj Fervojoj AK (DB)
363-01 : motorvagona kombinaĵo de tipo ICE [skemo]
363-02 : kapvagono
363-03 : transformilvagono
363-04 : rektifilvagono
363-05 : intera vagono
363-06 : kurentodeprenilo
363-07 : trakciaj aksoj
363-08 : nemovataj aksoj
363-09 : kapvagono [baza konturo]
363-10 : stirejo
363-11 : panorama kupeo de la 1-a klaso
363-12 : grandkupeo de la 1-a klaso
363-13 : duopa sidilvico
363-14 : unuopa sidilvico
363-15 : intervagona kaŭĉukframo
363-16 : grandkupea vagono de 2-a klaso [baza konturo]
363-17 : duopa sidilvico
363-18 : bagaĝrako aŭ pakaĵkrado
363-19 : necesejo
363-20 : vagonbufedejo
363-21 : bufedo
363-22 : starotablo
363-23 : servokupeo
363-24 : necesejo de kuirpersonalo
363-25 : telefonniĉo
363-26 : sidloka areo
363-27 : septo
363-28 -51 : stirejo
363-29 : funkciigaj elementoj de servoinstalaĵoj
363-30 : funkciigaj elementoj de trakcia regado
363-31 -33 : trajna interfono
363-31 : aŭdilo
363-32 : funkciiga panelo
363-33 : indikilo (cifereca indikilo)
363-34 : levilo por laŭprograma rapido
363-35 : vetursencuma inversigilo
363-36 : indikilo por kontrolo de maŝinteĥniko
363-37 : rega ŝaltkombinilo
363-38 : indikilo de tren- kaj bremsfortoj
363-39 : indikilo de celdistanco
363-40 : rapidometro
363-41 : informlumoj
363-42 : pordomalrigla turnŝaltilo
363-43 : bremsmanilo
363-44 : klipo de horarlibro
363-45 : baskulŝaltilo (baskulbutono) por trajnohupo
363-46 : baskulŝaltilo (baskulbutono) por sabloŝutilo
363-47 : baskulŝaltilo (baskulbutono) por trajnkapa signalmo
363-48 : baskulŝaltilo (baskulbutono) por stireja lumigo
363-49 : TGV (grandrapida trajno) de SNCF (Nacia Societo de Francaj Fervojoj)

364 : Fervojaj veturiloj IV


364-01 : vaporlokomotivoj
364-02 : klapebla tendroplanko kun kuplilo
364-03 : trompremvalvo
364-04 : fajrujo
364-05 : baskulkrado
364-06 : cindrokesto kun aeruma klapo
364-07 : cindrujklapo
364-08 : fumotuboj
364-09 : akvonutra pumpilo
364-10 : aksolagro
364-11 : kuplostango
364-12 : vaporkupolo
364-13 : vaporvalvo
364-14 : sablujo
364-15 : sablotuboj
364-16 : vaporkaldrono
364-17 : hejtotuboj
364-18 : vapordistribuilo
364-19 : sabloŝutiloj
364-20 : nutrovalvo
364-21 : vaporkolektujo
364-22 : fumtubo
364-23 : antaŭvarmigilo de nutroakvo (surfaca antaŭvarmigilo)
364-24 : fajrerkaptilo
364-25 : ellastuba duzo
364-26 : fumkesta pordo
364-27 : kruckapo
364-28 : ŝlimapartigilo
364-29 : nutroakva dividoplato
364-30 : glitvalva regobielo
364-31 : glitvalva skatolo
364-32 : vaporcilindro
364-33 : piŝtostango kun ŝtopskatolo
364-34 : obstakloforpuŝilo
364-35 : portanta radakso
364-36 : kuplita radakso
364-37 : trakcia radakso
364-38 : stirejo de vaporlokomotivo
364-39 : hejtista sidilo
364-40 : kranko de baskula fajrujokrado
364-41 : vaporinjektilo
364-42 : aŭtomata lubrikaĵinjektilo
364-43 : manometro de antaŭhejtilo
364-44 : hejtvapora manometro aŭ vapormetro
364-45 : indikilo de akvonivelo
364-46 : lumilo
364-47 : kaldrona manometro
364-48 : teletermometro
364-49 : stirejo
364-50 : premaer-manometro
364-51 : krano de vaporfajfilo
364-52 : horarlibro
364-53 : stireja bremsorega valvo
364-54 : taĥigrafo
364-55 : krano de sabloŝutilo
364-56 : regorado por veturdirekta inversigo
364-57 : danĝerbremsa valvo
364-58 : bremsoloziga valvo
364-59 : lokomotivestra sidilo
364-60 : ŝirmoplato de fajruja pordo
364-61 : fajruja pordo
364-62 : fajrujo
364-63 : anso de fajruja pordo
364-64 : rapidtrajna tendrotrena lokomotivo
364-65 : artikĉasia lokomotivo (Garrat- lokomotivo)
364-66 -68 : cisternolokomotivo (67, 68)
364-67 : akvocisterno
364-68 : karbujo
364-69 : senfajruja lokomotivo
364-70 : kondensila lokomotivo

365 : Fervojaj veturiloj V


365-01 : elektra lokomotivo [flanka vido kaj baza konturo]
365-02 : pantografo
365-03 : ĉefŝaltilo
365-04 : alttensia transformatoro
365-05 : surtegmenta konduktilo
365-06 : trakcia motoro
365-07 : entrakciila perceptilo
365-08 : ĉefaerujo
365-09 : signalfajfilo
365-10 : ĉefa konvertoro kun ŝtupŝaltilo
365-11 : ĉefa konvertoro kun ŝtupŝaltilo
365-12 : olecirkuliga pumpilo
365-13 : movilo de ŝtupŝaltilo
365-14 : kompresoro por bremsaero
365-15 : ventolilo de trakcia motoro
365-16 : ŝranko kun konektoklemoj
365-17 : kondensiloj por helpmotoroj
365-18 : komutilklapo
365-18 : stirejo
365-20 : rado de rega ŝaltkombinilo
365-21 : regbutono de vigleckontrolilo
365-22 : stirista bremsrega valvo
365-23 : valvo de senpera bremso
365-24 : indikilo de aerpremo
365-25 : malaktivigilo de danĝerbremso
365-26 : indikilo de trakcia forto
365-27 : indikilo de hejtotensio
365-28 : tensiindikilo de kontaktodrato
365-29 : alttensia voltmetro
365-30 : ŝaltilo por levo kaj mallevo de pantografo
365-31 : ĉefŝaltilo
365-32 : ŝaltilo de sabloŝutilo
365-33 : ŝaltilo de glitpreventa instalaĵo
365-34 : kontrollumoj de servoekipaĵoj
365-35 : rapidometro
365-36 : indikilo de reguligŝtupo
365-37 : horloĝo
365-38 : funkciigilo de indukta trajnosekurigilo
365-39 : ŝaltilo de stireja hejtilo
365-40 : ŝaltilo de trakcia avertosono
365-41 : katenari-bontena lokomotivo, (reguliltura lokomotivo) dizela lokomotivo
365-42 : laborplatformo
365-43 : eskalo
365-44 : aerkompresoro
365-45 : lubrikpumpilo por ventolilo
365-46 : generatoro
365-47 : dizelo
365-48 : injektilo
365-49 : dampilo
365-50 : transmisiilo
365-51 : kardanŝafto
365-52 : lubrikado de radflanĝoj
365-53 : vetursencuma inversigilo
365-54 : momantapogilo
365-55 : akumulatora motorvagono [flanka vido kaj baza konturo]
365-56 : akumulatorkesto
365-57 : stirejo
365-58 : sidilaranĝo
365-59 : necesejo
365-60 : elektra rapidtrajno
365-61 : kapa motorvagono
365-62 : intera motorvagono

366 : Fervojaj veturiloj VI


366-01 -84 : dizelaj lokomotivoj
366-01 : dizelhidraŭlika lokomotivo por mezpeza pasaĝer- kaj vartrafiko [ĝenerala vido]
366-02 : boĝio
366-03 : radakso
366-04 : ĉefa fuelujo
366-05 : stirejo
366-06 : manometro de ĉefa bremsaera dukto
366-07 : manometro de bremscilindro
366-08 : manometro de ĉefa premaerujo
366-09 : rapidometro
366-10 : senpera premaera bremso
366-11 : stirista bremsregvalvo
366-12 : rado de rega ŝaltkombinilo
366-13 : regbutono de vigleckontrolilo
366-14 : funkciigilo de indukt-intermite aŭtomata trajnsekurigo
366-15 : informlumoj
366-16 : horloĝo
366-17 : hejtila voltmetro
366-18 : hejtila ampermetro
366-19 : termometro por motoroleo
366-20 : termometro por transmisia oleo
366-21 : termometro por malvarmiga akvo
366-22 : rivolumetro de motoro
366-23 : trajna interfono
366-24 : dizelhidraŭlika lokomotivo [fantomsekca kaj baza konturoj]
366-25 : dizelo
366-26 : malvarmiga sistemo
366-27 : hidraŭlika transmisiilo
366-28 : radaksa transmisiilo
366-29 : kardanŝafto
366-30 : generatora startigilo
366-31 : indikpupitro
366-32 : stirpupitro
366-33 : manbremso
366-34 : kompresoro kun elektromotoro
366-35 : aparatŝranko
366-36 : varmointerŝanĝilo
366-37 : ventolilo de maŝinejo
366-38 : veturilmagneto de indukt- intermite aŭtomata trajnsekurigo
366-39 : hejtgeneratoro
366-40 : hejtrektifilo
366-41 : antaŭhejtilo
366-42 : dampilo
366-43 : akcesora varmointerŝanĝilo por transmisia oleo
366-44 : hiraŭlika bremso
366-45 : ilarkesto
366-46 : startiga akumulatoro
366-47 : dizel-hidraŭla manovra lokomotivo [alvido kaj fantomsekco]
366-48 : dampilo
366-49 : signaltintilo kaj fajfilo
366-50 : manovrada interfono
366-51 : dizelo kun turbinkompresoro
366-52 : hidraŭlika transmisiilo
366-53 : meĥanika transmisiilo
366-54 : fridiginstalaĵo
366-55 : varmointerŝanĝilo por motorlubrikaĵo
366-56 : fuelujo
366-57 : ĉefa premaerujo
366-58 : kompresoro por bremsaero
366-59 : sablujoj
366-60 : rezerva fuelujo
366-61 : akcesora premaerujo
366-62 : hidrostatika ventolilmotoro
366-63 : benko kun venstoŝranko
366-64 : manbremsa rado
366-65 : kompensa rezervujo por fridakvo
366-66 : kontraŭpezo
366-67 : motor- kaj transmisiilrega manrado
366-68 : dizela etlokomotivo, manovra lokomotivo
366-69 : ellastubo
366-70 : signalkorno
366-71 : ĉefa premaerujo
366-72 : kompresoro
366-73 : okcilindra dizelo
366-74 : Fojt- [Voith]-transmisiilo kun inversigilo
366-75 : hejtoleŭjo
366-76 : sablujo
366-77 : malvarmiga ekipaĵo
366-78 : kompensa rezervujo por fridiga akvo
366-79 : oleobana aerfiltrilo
366-80 : manbremsa rado
366-81 : permane regata ŝaltkombililo
366-82 : kluĉilo
366-83 : kardanŝafto
366-84 : ŝutro

367 : Fervojaj veturiloj VII


367-01 : dizelhidraŭlika lokomotivo
367-02 : stirejo
367-03 : radakso
367-04 : anteno de manovrada interfono
367-05 : platvagono
367-06 : artika vagonpaliso
367-07 : bufro
367-08 : sentegmenta varvagono
367-09 : flanka duflugila pordo
367-10 : klapebla frontvando
367-11 : boĝia platvagono
367-12 : ĉasiostego
367-13 : boĝio
367-14 -16 : tegmentita varvagono
367-15 : ŝovopordo
367-16 : aeruma klapo
367-17 : rotacia neĝforigilo
367-18 : premaere malkargebla silovagono
367-19 : pleniga aperturo
367-20 : premaera konekto
367-21 : malkarga konekto
367-22 : ŝovtegmenta vagono
367-23 : pleniga aperturo
367-24 : sentegmenta aŭtomate malkargebla boĝia vagono
367-25 : malkarga klapo
367-26 : boĝia varvagono kun ŝovebla tegmento
367-27 : ŝovebla tegmento
367-28 -30 : fakvagono por transporto de etbrutoj
367-29 : aeruma flankovando
367-30 : aeruma klapo
367-31 : cisternovagono
367-32 : motordrezino
367-33 : basplanka varvagono
367-34 : kamiono kun remorko aŭ kamiontrajno
367-35 : duetaĝa aŭtotransporta varvagono
367-36 : ramplebla vagonkargadareo
367-37 -38 : baskultroga vagono
367-38 : baskultrogo
367-39 : universala fridvagono
367-40 : interŝangebla kesto por platvagono

Iel rilatitaj:

ferx forkx kursx nivelx pasx stacix trafikx trajnx vagonx varx veturx vojaĝx vojx