astragalo

  • [botaniko] G. (Astragalus el fabacoj) de plantoj-unu- k plur-jaraj herboj k kelkaj arbustetoj-kun plume kunmetaj folioj k kun blankaj, flavaj, violetaj aŭ ruĝaj floroj en akselaj grapoloj aŭ kapoj; ĉ. 1 750 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj pororname kultivataj.
    astrakanto.
  • [arkitekturo] Modlura ornamo, kiu ĉirkaŭas la supran ekstremon de kolono: astragaloj troviĝas plej ofte ĉe romanikaj kolonoj.
  • = talo

  • Iel rilatitaj:

    arbustx astrakantx domx fabx florx herbx kolonx modlurx ornamx plantx talx