rezervi

*rezerv/i (tr)

 1. Apartigi kaj konservi por alia tempo, por alia uzo: rezervi monon por eksterordinaraj okazoj (B); mi decidis rezervi mian projekton por la dua Kongreso (Z); al Dio servu, diablon rezervu (Z); rezervi sin mem por... (ne uzi sian tutan forton ĝis...); rezervi la plej bonan por la fino.
 1. Antaŭdifini al iu la posedon aŭ ĝuon de io per formala deklaro aŭ registro: rezervi sidlokojn en trajno; peti la kongreson, ke oni rezervu por ĝi lokon en la tagordo (Z); rezervita ĉasejo; rezervitaj posedaĵoj (kiujn homo ne rajtas forpreni de siaj heredontoj); rezervitaj kazuoj (kiujn la episkopo aŭ la papo rezervas al si); ĉiuj rajtoj (de reprodukto) rezervitaj; mi ne rezervis por mi eĉ ian rajton de aŭtoreco (Z); rezervante al si plenan liberecon ĉesi eldonadi (Z); mi rezervas al mi la rajton ŝanĝi mian intencon (Z); la registaroj kutimas rezervi al si tiajn aplikadojn (Z).
 1. Provizore ne tuŝi, lasante por ia posta pridiskuto: rezervi kelkajn punktojn (Z) (de la projekto); tiu artikolo de la statuto estos provizore rezervita.
 • rezervo
  1. Eksplicita aŭ implicita limigo aŭ kondiĉo, kiun oni faras pri io: la rezervoj formulitaj en la vendokontrakto; mi faras ĉiajn rezervojn pri la neceseco de tia klopodo; ni donas tiun informon kun la kutimaj rezervoj; spirita, silenta rezervo (kiun oni faras de juro, promeso ks).
   restrikto.
  1. Ekstra provizo de io, lasita netuŝita por posta uzado: rezervoj de mono elĉerpiĝis; la leĝa rezervo el oro de emisia banko; fari rezervojn el sukero; vivi el siaj rezervoj; [BOTANIKO] [BIOLOGIO] nutraj rezervoj (substancoj, demetitaj en ĉelo, histo, organo, por eventuala bezono); amelaj, glikogenaj rezervoj; (f) la rezervo de povo (de motoro); li havas grandan rezervon da energio.
  1. [ARMEOJ] Trupo, ne metita en la batalon, sed tenata disponebla en okazo de krizo, por estonta tasko ktp: antaŭen la rezervoj! diris la princo (B).
  1. [TEKNIKOJ] ĉia surfaco, provizore ŝirmita, per izolilo aŭ alia rimedo, kontraŭ la ago de kolorilo, acido k.a.
 • rezerva
  Troviĝanta en rezerviteco: rezerva kapitalo (Z), fonduso; rezerva lito (por eventualaj gastoj); li havas nur la rezervan regimenton(B); rezerva armeo (rezervistaro); rezerva elirejo, bremso, lumigado (en okazo, se la normalaj ne funkcius).
 • rezerve
  Kun rezervo: mi aprobas nur rezerve; rezerve (escepte) de tiu punkto.
 • rezervado
  Agado de tiu, kiu rezervas: rezervado de lito en vaporŝipo, de ĉambro en hotelo, de sidloko en trajno; rezervado de rajto.
 • rezervaĵoj
  Pecoj, varoj ks tenataj en rezerviteco.
 • rezervejo
  1. En kelkaj landoj, teritorio rezervita por la ekskluziva okupado de la indiĝenoj: rezervejoj de la Indianoj en Usono.
  1. [EKOLOGIO] Teritorio, en kiu la indiĝenaj flaŭro kaj faŭno estas protektataj kaj lasataj en plena libereco: rezervejo por migraj birdoj.
   naturparko, konservejo, defensejo.
  1. Regiono, en kiu la ĉaso aŭ kapto de bestoj estas malpermesataj, por protekti ilian reproduktiĝon.
 • rezerviĝemo
  Sindeteno de tro facilaj entuziasmo, simpatio, eksteriĝemo: tiun libron mi komencis legi kun rezerviĝemo; akcepti iun kun rezerviĝemo.
 • rezervisto
  Membro de la rezervistaro.
 • rezervistaro
  Tuto de la militodevaj civitanoj, kiuj ne servas en la aktiva armeo.
 • rezerviteco
  Stato de io, kion oni rezervis.
 • rezervujo
  Ujo, en kiu oni tenas provizon: rezervujo por akvo, de gaso, de benzino.
 • senrezerva
  Ne entenanta rezervojn: senrezerva aprobo.
 • gasrezervujo
  Grandega kloŝo, kie en gasfabriko oni konservas la purigitan gason sub konstanta regula premo antaŭ la distribuado.

  rezervi


  Iel rilatitaj:

  absolutx apartx cisternx povx tenx trovx vagonx