artemizio

[botaniko] G. (Artemisia el asteracoj) de plantoj-unu k plur-jaraj herboj k tuf·arbustoj, plejparte odoraj-kun dividaj aŭ kvazaŭdividaj folioj k kun multaj, malgrandaj tubetfloraj kapituloj; ĉ. 350 sp-oj el la N hemisfero, SU Ameriko k S Afriko, multaj ĝardene kultivataj, kelkaj medicine uzataj pro kontraŭvermaj ecoj (precipe absinto k formo de A. maritima) k por mokso (i.a. A. chinensis, SIN. Crossostephium chinense).
abrotano, absinto. [VIDU] vermosemo.
  • drakunkolartemizio = estragono
    abrotanx, florx, legomx,

    Iel rilatitaj:

    abrotanx absintx arbustx asterx estragonx florx herbx legomx odorx plantx vermx