[botaniko] G. (Allium el aliumacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun tunika bulbo k kun umbelsimila infloresko; ĉ. 690 sp-oj, N-hemisferaj, plejparte kun forta odoro specifa. tuba aliumo
Sp. de aliumo (A. fistulosum). SIN. tubo·cepo.
ajlo, ampeloprazo, cepo, poreo, ŝenoprazo, ŝaloto.

Iel rilatitaj:

ajlx ampeloprazx bulx cepx florx herbx legomx odorx porex ŝalotx ŝenoprazx