ranunkolo

*ranunkol/o


[BOTANIKO] G. (Ranunculus el ranunkolacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj kun blankaj aŭ flavaj, kelkfoje ruĝaj floroj, 3-5-sepalaj, ĝenerale 3-5-petalaj, multastamenaj, kaj kun pluroblaj fruktoj (plurakenoj); kosmopolita g. de ĉ. 600 sp-oj, pluraj pororname kultivataj, dum kelkaj estas trudherboj en grenkampoj.
buterfloro de la diablo.
  • ranunkolacoj
    Fam. (Ranunculaceae) de dukotiledonaj plantoj-herboj, lianoj kaj kelkaj arbustetoj-kun hipoginaj floroj el ofte multaj kaj helicaranĝaj elementoj; ĉ. 2 450 sp-oj el 62 g-oj, i.a. ranunkolo, adonido, akonito, akvilegio, anemono, heleboro, klematito, nigelo, pulsatilo.

    ranunkolo


    Iel rilatitaj:

    adonidx cimicifugx delfinix florx herbx