atriplo

[botaniko] G. (Atriplex el kenopodiacoj) de unu- k plur-jaraj, monoikaj aŭ dioikaj herboj kun simplaj, lancoformaj, liniformaj aŭ triangulaj folioj ofte kovritaj de skvametoj aŭ de 'faruno' (pro pedunklaj, akvoplenaj glandoj, kiuj poste sekiĝas); kosmopolita g. de ĉ. 300 sp-oj, i.a. la ĝardena atriplo (A. hortensis) el Azio, kultivata por ornamo k por folioj uzataj kiel spinaco.
florx , ĝardenx , herbx , tri ,

Iel rilatitaj:

blitx florx herbx kenopodix ornamx spinacx tri ĝardenx