*

[ botaniko] G. (Alnus el betulacoj) de falfoliaj arboj k arbustoj kun dentaj folioj k konussimilaj inseksaj amentoj; ĉ. 25 sp-oj el la N hemisfero k Andoj, precipe sur humida grundo; la ŝelo de iuj sp-oj estas uzata por tanado, la ligno por tornaĵoj.

Eble rilatitaj: