*

[botaniko] G. (Althaea el malvacoj) de du- k plur-jaraj herboj kun floroj havantaj kromkalikon el 6-9 brakteoj malsupraparte kuniĝintaj; 12 sp-oj el Eŭropo k Azio, pluraj ĝardene kultivataj k unu, la oficina alteo (A. officinalis), farmacie uzata kiel anti·tusaĵo.
rozalteo
Sp. de alceo (Alcea rosea, SIN. Althaea rosea), herbo kun rekta, fortika tigo, kun grandaj, mane lobaj folioj k kun multaj, grandaj, silkecaj, funelformaj floroj; ĝardene kultivata en la mezvarmaj regionoj.
alceo, malvo.

Iel rilatitaj:

alcex florx herbx malvx oficinx rozx tusx ĝardenx