[botaniko] G. (Alcea el malvacoj) de du- k plur-jaraj herboj kun lobaj aŭ senlobaj folioj, kun floroj en longa grapolo k kun fendakeno disiĝanta en ĉ. 40 verticilajn akenojn; ĉ. 50 sp-oj el la Mediteranea regiono k C Azio.
rozalteo.

  • Alce/o = Alkajo.


  • Iel rilatitaj:

    altex florx malvx rozx