vinko

vink/o (1)

[BOTANIKO] G. (Vinca el apocinacoj) de plurjaraj, laktosukohavaj herboj kaj duonlignecaj plantoj kun vintrodaŭraj, kontraŭe duopaj folioj, kun unuope akselaj, bluaj aŭ blankaj floroj, havantaj kuniĝpetalan, kvinloban korolon, kaj kun kapsulecaj fruktoj (dufolikloj); 7 sp-oj el Eŭropo, N Afriko kaj U kaj C Azio, kelkaj pororname kultivataj kaj unu, eta vinko (V. minor), medicine uzata i.a. pro enhavo de vinkamino.
  • Madagaskara vinko
    Roza kataranto. [VIDU] vinkamino.

    vinko


    Iel rilatitaj:

    apocinx arbx florx