asperulo

[botaniko] G. (Asperula el rubiacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun kvarangulaj tigoj, kun kontraŭe duopaj folioj ŝajne verticilaj pro folisimilaj stipuloj, k kun malgrandaj, blankaj, rozaj aŭ bluaj floroj en korimboj aŭ panikloj; ĉ. 90 sp-oj el Eŭropo, Azio k N Afriko, el kiuj deko pororname kultivataj.
  • odora asperulo (ark.) = odora galio.

    Iel rilatitaj:

    galix herbx odorx rubix