asfodelo

  • [botaniko] G. (Asphodelus el asfodelacoj) de plurjaraj herboj kun longformaj, triangulsekcaĵaj aŭ tubformaj folioj k kun blankaj aŭ hele ruĝetaj floroj en grapolo aŭ paniklo; 16 sp-oj el Eŭropo, Afriko k Azio, precipe Mediteraneaj, kelkaj pororname kultivataj.
  • [mitologio] Senmorta floro en la helena Elizeo.


  • Eble rilatitaj:

    alox,