argemono

[botaniko] G. (Argemone el papavacoj) de plantoj-unu-, du- k plur-jaraj herboj k unu tufarbusto-enhavantaj flavan aŭ oranĝan laktosukon, kun profunde lobaj, pintapeksaj folioj, kun blankaj, flavaj aŭ bluetaj floroj k kun dornaj kapsuloj; 23 sp-oj el Ameriko k Havajo, kelkaj kultivataj por ornamo.

Iel rilatitaj:

herbx ornamx papavx