aralio

[botaniko] G. (Aralia el araliacoj) de falfoliaj arboj k arbustoj kun ofte dornaj tigoj, kun tre grandaj, du- aŭ tri-oble plume kunmetaj folioj k kun malgrandaj, blanketaj floroj en panikloj ariĝintaj en umbelojn; ĉ. 40 sp-oj el N Ameriko, E Azio k Malajzio, pluraj kultivataj por ornamo.

Iel rilatitaj:

arbustx arbx dornx ornamx