antilido

[ botanik o] G. (Antĥzllis el fabacoj) de unu- k plur-jaraj herb oj k de tufarbustoj kun diverskoloraj floroj en densaj kapoj, pli malofte unuopaj aŭ en grapoloj, k kun malgrandaj guŝoj plejofte nedehiskaj; ĉ. 20 sp-oj el S Eŭropo, Makaronezio, NE Afriko k U Azio.

 • vundosaniga antilido
  Sp. de antilido (A. vulneraria), multaforma, medicine uzata. SIN. vundoherbo.

  Esprimoj:  Kelkaj kunmetaĵoj:  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:  Rilatitaj vortoj:  Iel rilatitaj:

  antilidx botanikx florx herbx