peonio

peoni/o (2)

[BOTANIKO] G. (Paeonia el peoniacoj) de plurjaraj herboj kaj tufarbustoj kun dikaj, karnaj radikoj, kun alternaj, kunmetaj folioj kaj kun grandaj, regulaj floroj unuopaj, multastamenaj; 33 sp-oj el Eŭropo, Azio kaj NU Ameriko, multaj pororname kultivataj kaj kelkaj medicine uzataj, ekz. la oficina peonio (P. officinalis) el SE Eŭropo.

peonio


Iel rilatitaj:

florx herbx