milio

*mili/o

  1. [BOTANIKO] G. (Milium el poacoj) de 4 sp-oj de unu- kaj plur-jaraj herboj el la N-hemisfera mezvarma Malnova Mondo, i.a. la sterna milio (M. effusum), plurjara, pororname kultivata.
  1. (evi) = mileo.

milix


Iel rilatitaj:

grenx kuirx