karpeno

*karpen/o

[BOTANIKO] G. (Carpinus el betulacoj) de falfoliaj, hermafroditaj aŭ monoikaj arboj kun glata, griza trunkŝela, kun simplaj, segildentaj folioj kaj kun plataj akenoj, unuope ĉirkaŭitaj de membraneca brakteo (kupulo); 26 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la N hemisfero; la malmola, flave blanka ligno de pluraj sp-oj estas uzata por maŝinoj, laboriloj ks.

karpeno


Iel rilatitaj:

arbx lignx