brunfelsio

[ BOTANIKO] G. (Brunfelsia el solanacoj) de daŭrafoliaj arboj k arbustoj kun alternaj, ledecaj, elipsaj aŭ lancetformaj folioj k kun bluaj, blankaj aŭ violkoloraj floroj, kies korolo estas kvinloba; ĉ. 40 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj pororname kultivataj, unu medicine uzata.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx arbx solanx