bletio

[ BOTANIKO] G. (Bletia el orkidacoj) de plurjaraj terloĝaj orkideoj kun plursegmentaj tuberoj, kiuj apekse portas longajn k mallarĝajn foliojn po 2-4, k kun ruĝviolaj aŭ purpuraj floroj sur stara, pedunklo; ĉ. 30 sp-oj el tropika Ameriko, iuj pororname kultivataj aŭ medicine uzataj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO florx orkidex orkidx