beliso

[ BOTANIKO] G. (Bellis el asteracoj) de unu- k plurjaraj herboj kun baza rozeto el simplaj folioj k kun radia kapitulo apekse de longa pedunklo; 8 sp-oj el Eŭropo, U Azio k N Afriko, du pororname kultivataj kiel multaj kf-oj, precipe la plurjara beliso (B. perennis), kampa k herbeja, kies kapitulo havas flavan diskon k blankan, rozan aŭ ruĝetan kronon. SIN. lekanteto.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO asterx herbx