arniko

[botaniko] G. (Arnica el asteracoj) de plurjaraj herboj kun elbazaj folioj en rozeto, la aliaj ofte kontraŭe duopaj, k kun grandaj radiaj kapituloj, kies akenoj unuope portas hartufon; 32 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj pororname kultivataj.
 • monta arniko
  Sp. de arniko (A. montana) el Eŭropaj montaroj, 30-60 cm alta, kun oblonge lancetformaj folioj k flave oranĝaj floroj, el kiuj oni ekstraktas arnikaĵon.
 • arnikaĵo
  [farmacio] Alkohola ekstrakto el floroj aŭ radikoj de la monta arniko k de A. fulgens, uzata por kuraci kontuzaĵojn.
  arniko


  Iel rilatitaj:

  florx legomx montx