aristolokio

[botaniko] G. (Aristolochia el aristolokiacoj) de plurjaraj herboj k lianoj kun simplaj, ofte korformaj folioj, kun floroj havantaj korolaspektan kalikon malsupraduone kurbe tubforman, supraduone langetforman, k kun fruktoj (kapsuloj daŭrete karnecaj) ofte balonformaj; ĉ. 120 sp-oj el la mezvarmaj k tropikaj regionoj de la Malnova Mondo, pluraj por·orname kultivataj.

Iel rilatitaj:

herbx lianx ornamx