arabiso

[botaniko] G. (Arabis el brasikacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun blankaj, rozaj, bluaj aŭ violaj floroj en apeksaj grapoloj k kun longa silikvo; ĉ. 180 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la N hemisfero k tropikaj Afrikaj montaroj, pluraj pororname kultivataj.

Iel rilatitaj:

brasikx herbx