[botaniko] G. (Achillea el asteracoj) de plurjaraj herboj kun folioj de dentaj ĝis plume dividaj k kun densaj, plej ofte korimbe ariĝintaj, radiaj kapituloj; ĉ. 115 sp-oj el Eŭropo k Azio, kelkaj spicodoraj, i.a. A. herba-rota el C Alpoj, uzata por likvoroj k biteroj.

milfolia akileo

Sp. de akileo (A. millefolium) el Eŭropo, kun plume dividaj folioj. SIN. misfolio 1.

Iel rilatitaj:

florx herbx legomx